Torka och foderbrist

Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt. Senast uppdaterad 2020-06-18

Här samlar vi all information vi har som rör effekterna av föregående års torkor och rådande vattenbrist och vad som görs för att underlätta situationen för lantbrukare och djurägare i länet.

Det två senaste torrsommrarna har tärt på foderlager och växtligheten på vallar, ängar och hagmarker. Detta har visat sig ge efterdyningar även under 2020.

Länsstyrelsen kan bevilja dispens för tidigarelagd skörd på ägoslag och grödkoder som normalt inte får skördas innan mitten av juli eller augusti. Särskilda skäl ska finnas för att kunna bevilja dispens.

Normala tidigaste skördetidpunkter är:

  • Träda: 16 juli
  • Träda, kompensationsområde: 1 augusti
  • Träda, Ekologisk fokusareal: 16 augusti

Dispens söker du antingen genom formuläret här på sidan eller genom att kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon.

Skyddszoner får som normalt skördas från och med 1 juli.

Läs mer om regerlverket om skyddszoner på Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Fånggrödan får skördas som foder efter den 10 oktober.

Läs mer om regerlverket om fånggrödan på Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Dispens för att bryta vallen tidigare

En vall med grödkod 50 som inte ingår i någon miljöersättning får tidigast brytas den 16 juni efter skörd eller bete för att huvudgrödan fortfarande ska vara grödkod 50. Ingår vallen i miljöersättning för vallodling får den tidigast brytas den 31 juli den tredje odlingssäsongen.

För 2020 kan länsstyrelsen Kalmar län ge dispens för att bryta en vall före 31 juli den tredje odlingssäsongen på grund av torkan om lantbrukaren bryter vallen efter den 15 juni. Lantbrukaren går då in i sin SAM-ansökan och tar bort skiftet från utbetalning i miljöersättning för vallodling samt skriver i övriga upplysningar vilka block och skiften det gäller. Redogör även för anledningen till att den har brutits i förtid.

Minskning av åtagande

Någon dispens för att minska sitt vallåtagande efter den 15 juni går inte att få.

Tänk på att utbetalningen inte ska understiga 80 % av åtagandearealen. Om en ansökan om utbetalning på under 80 % av din åtagandeareal görs samtidigt som du söker förlängning av vallåtagandet 2020 kommer ett avslag på förlängningen att göras. Detta leder också till att ni inte kan söka miljöersättning för vallodling 2021.

Läs mer om regerlverket om vallodling på Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Eftersom många betesmarker har påverkats negativt av de två senaste torrsommrarna så är tillväxten under normal nivå. Det kan därför finnas behov av att stödutfodra även på marker med särskilda värden.

Det finns en generell dispens som ger rätt att stödutfodra betesmarker med särskilda värden.

Rekommendationen är dock att, i första hand, stödutfodra på marker som inte har särskilda skötselvillkor gällande stödutfodring.

Undantag för stödutfodring 2020PDF

Formulär
Här kan du ansöka om dispens (för tidigarelagd skörd av träda).

Ange ditt kundnummer för jordbrukarstöd


Ange mejladress för att möjliggöra för oss att kunna komma i kontakt med dig snabbare.
Vilken eller vilka dispenser vill du söka för? * (obligatorisk)
Vilken eller vilka dispenser vill du söka för?I vilken/vilka kommuner ligger de berörda jordbruksmarkerna? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner ligger de berörda jordbruksmarkerna?
Uppskatta mängden (procent) bärgad första- och andraskörd 2020.
Ange i procent av ett normalår. Har du inte tagit någon första- eller andraskörd skriver du 0 (noll) i rutorna


Finns det ett foderlager från 2019? * (obligatorisk)
Finns det ett foderlager från 2019?


Finns det bete/betestillväxt på gårdens marker? * (obligatorisk)
Finns det bete/betestillväxt på gårdens marker?


Har du behövt stödutfodra djuren? * (obligatorisk)
Har du behövt stödutfodra djuren?


Granne/grannar har behov av att ta skörd på min träda på grund av brist på foder. * (obligatorisk)
Granne/grannar har behov av att ta skörd på min träda på grund av brist på foder.
Intygande * (obligatorisk)
Intygande

Vi har listat ett flertal åtgärder som lantbrukare kan göra för att mildra foderbristen.

De senaste årens torka har inneburit extrema påfrestningar på svenskt lantbruk. Vi på Greppa Näringen vill påminna om att vi erbjuder kostnadsfri rådgivning som kan vara till hjälp under rådande förhållanden:

Kontroll av foderstater (mjölkkor, nöt eller lamm)

Hur många djur kommer mitt foder att räcka till? Vad finns det för foder att komplettera med? Hur får jag ihop en vettig foderstat med de fodermedel jag har att tillgå? Vilket foder ska jag prioritera till olika djurgrupper?

Grovfoderodling

Hur ska jag planera för att få ihop så mycket foder som möjligt? Vad kan jag så i höst? Hur ska jag planera för våren?

Kvävestrategi

Det finns mycket kväve kvar i jorden på många ställen eftersom många har gödslat för en högre skörd än de kommer att få. Vi ger råd om hur du kan utnyttja kvävet till kommande grödor så att det inte går till spillo.

Här hittar du kontaktuppgifterlänk till annan webbplats till rådgivningsföretagen under Våra tjänster > Rådgivning. Du kan också ta kontakt med någon av oss på Länsstyrelsen så hjälper vi dig att boka ett besök.

Nina Nilsson nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se 010-22 38 335

Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner kanske ska skördas i år?

Även du som inte är djurägare eller lantbrukare kan försöka att tänka på vissa saker för att hjälpa till i den allvarliga situationen som rör torkan.

Att välja svenskt kött (helst lokalproducerat) hjälper eftersom många lantbrukare nu vill minska sitt djurbestånd för att få fodret att räcka längre. Det är kö till slakterierna som inte kan ta emot fler djur än vad de kan sälja vidare till butikerna. Om slakterierna inte kan ta emot djuren får de i värsta fall avlivas på gården.

Detta går inte att betona tillräckligt. Spara på vattnet, överallt, i alla sammanhang. Läs om vattenläget i länet och följ våra vattensmarta tips.

Vattenläget i länet

Har du mark som kan skördas eller betas kan du anmäla denna till våran betesförmedling.

Till sidan för betesförmedling

Samverkan i länet

Länsstyrelsen samverkar med flera aktörer i länet kring den här frågan, däribland LRF, Lantmännen, Swedish Agro, Scan, Arla, Hushållningssällskapet, Växa Sverige, KLS Ugglarps och länets kommuner. Tillsammans försöker vi förutse konsekvenser på kort och lång sikt samt diskutera möjliga åtgärder.

Kontakt