Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Äng- och slåtterförmedling

Länsstyrelsen Kalmar tillhandahåller en digital ängs- och slåtterförmedling för att underlätta kontakter mellan ängsskötare och markägare för att ängar ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att ängs- och slåtterförmedlingen ska bidrar till att nå miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap".

Slåtteräng

Foto: Mats Lindeborg

Varför är slåtterängar viktiga?

En äng är ogödslad och har inte såtts in med främmande arter. Ängar som skötts traditionsenligt under en lång tid är ofta mycket artrika på olika örter och gräs. Slåttern gör dessutom att dessa marker hinner blomma och det gör att många insekter trivs i dessa miljöer.

Fram till slutet av 1800-talet var ängarna en viktig del av jordbruket. Det var där vinterfodret bärgades vilket utgjorde grunden för hur många kreatur man kunde hålla över vintern. När djuren stod på stall över vintern fick man gödsel som i sin tur avgjorde hur mycket åkermark man kunde odla. Därav ordspråket "äng är åkerns moder".

Vid slutet av 1800-talet började lantbruket skifta över till odling av vallfoder på åkermark vilket fick som följd att ängsskötseln minskade i rask takt. En stor andel av de naturbetesmarker som betas idag har historiskt använts som äng.

En slåtteräng kan se olika ut beroende på markens karaktär. Ängsfloran påverkas bland annat av markens fuktighetsgrad och pH-värde. Slåtterängar kan vara sten- och blockrika med förekomst av buskar och träd eller helt öppna. Gemensamt för alla slåtterängar är att dom har en artrik flora som växer på mager mark.

Vill du vara med i ängsförmedlingen?

På den här sidan kan du som mark- eller djurägare fylla i en intresseanmälan och publicera dina uppgifter kostnadsfritt på vår webbplats. Vill du ta bort din intresseanmälan kan du höra av dig till Länsstyrelsen.

Ansvar och skötselavtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade skötare och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om:

  • mellan vilka parter det gäller
  • vilka marker som ingår
  • hur länge avtalet gäller
  • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls med mera
  • hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas
  • mellan vilka datum marken får slåttras.
Markägare som vill hitta ängsskötare för sina ängsmarker

Markägare

Kontaktuppgifter

Område

Markens förutsättningar och areal

För tillfället har inga markägare anmält intresse

Anmäl intresse för att hitta ängsskötare till din mark

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Exempel: stenbunden/stenfri, torr/fuktig, stängsel till efterbete med mera.
Ängsskötare som söker ängsmark

Ängsskötare

Kontaktuppgifter

Önskad Kommun / område

Slåtterredskap

Mikael Johansson

E-post till Mikael

070-344 40 63

Mörbylånga kommun

Slåtterkross

Aldin

E-post till Aldin

073-399 10 17

Hela Kalmar Län

Lie


Anmäl intresse för att hitta äng för skötsel

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Exempel: Kalmar med omnejd eller Västerviks kommun.

Kontakt

Lantbruksenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss