Tillstånd natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Begreppet naturmiljön omfattar förutom de arter och naturtyper som är utpekade i Natura 2000-området även miljön i övrigt. Det räcker att det finns en risk för att det kan bli betydande påverkan på miljön i ett Natura 2000-område för att åtgärden ska kräva tillstånd. Om man är osäker bör man söka tillstånd.

En trollsk tallskog som speglar sig i det mörka stillastående vattnet.

Strömby. Foto: Tomas Järnetun

Så här söker du tillstånd

För tillstånd enligt 7 kap. 28 b och 29 §§ miljöbalken behöver ni göra en specifik miljöbedömning. Undantaget är brådskande åtgärder för att undvika allvarliga hälsoeffekter (6 kap. 20 § miljöbalken).

Det första steget i prövningen är att den som söker ska utföra ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärden. Den som söker ska också samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörd av åtgärden. Den som söker ska se till att de som ingår i samrådskretsen kan ta del av samrådsunderlaget (6 kap. 30 § miljöbalken).

Den som söker ska påbörja avgränsningssamrådet i så god tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan den som söker tar fram miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och ansökan (6 kap. 31 § miljöbalken).

Samrådet ska visa på åtgärdens plats, storlek och utformning. Det ska också visa på de miljöeffekter som åtgärden kan antas medföra och MKBns innehåll och utformning.

En gigantisk död tall med förvridna grenar ligger på marken.

Kvill. Foto: Anna Lindberg

När avgränsningssamrådet är avslutat ska den som söker ta fram en MKB. MKB:n i en Natura 2000-prövning ska alltid innehålla en beskrivning av åtgärdens konsekvenser för syftet med att bevara  området. Den ska också innehålla en redogörelse för de alternativ som har övervägts med en motivering till varför ett visst alternativ valts samt de uppgifter som i övrigt behövs för Natura 2000-prövningen. Om en MKB tas fram enbart för en Natura 2000-prövning behöver den inte innehålla annat än de uppgifter som behövs just för denna prövning. (6 kap. 36 § miljöbalken)

I MKB:n ska den som söker beskriva och identifiera de direkta och indirekta effekter som åtgärden ensam eller tillsammans med andra åtgärder kan få på naturvärdena i Natura 2000-området. Det är viktigt att MKB:n möjliggör en bedömning av om åtgärden kommer att skada naturtyperna eller orsaka en betydande störning på arterna.

Efter att MKB:n är klar ska den lämnas in tillsammans med tillståndsansökan till den myndighet som prövar tillståndsfrågan.

Emån flyter stilla genom hagar som med ädellövträd.

Em. Foto: Sigge Sundström

Ett Natura 2000-område kan även vara skyddat av andra områdesskydd, t ex ett naturreservat. Då kan man behöva söka tillstånd eller dispens även för dessa skydd. När åtgärden kräver andra tillstånd som prövas av en annan myndighet, prövas även Natura 2000-aspekterna av denna myndighet. Under vissa förutsättningar prövas tillståndet av regeringen. Tillstånd behövs inte för åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

En vidsträckt grässlätt med ett ensamt vitblommande träd som möter en klarblå himmel. I bakgrunden syns den höga vita fyren Långe Jan.

Ottenby. Foto: Anna Lindberg

Har du fler frågor?
Kontakt

Naturvårdshandläggning

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon: 010-223 8181
Telefontid måndagar 13.00-16.00 och torsdagar 09.30-11.30