Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska jag anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med underhållsröjningar Länk till annan webbplats.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med förläggning av markkabel Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Du ska göra en anmälan om samråd vid åtgärder som riskerar att skada ett särskilt skyddsvärt träd och i vissa fall även för åtgärder som kan skada skyddsvärda träd. Exempel på sådana åtgärder är avverkning, kraftig beskärning av kronan, grävarbeten, körning med tunga maskiner eller upplag av massor inom 15 gånger stammens diameter från trädet. Åtgärder som sker på ett avstånd om minst 15 gånger stammens diameter behöver du inte anmäla för samråd. Även vid tveksamma fall bör du göra en anmälan.

Nedanstående träd är särskilt skyddsvärda

 • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Träden är skyddsvärda om de uppfyller något av nedanstående

 • stamdiameter i brösthöjd på minst 80 cm
 • hamlade träd
 • hålträd med en stamdiameter i brösthöjd på minst 30 cm
 • träd i en trakt med mycket andra värdefulla träd
 • biologiskt värdefulla träd med känd förekomst av rödlistad art
 • äldre senvuxna träd som med hög ålder, ofta med stora partier död ved och grova knotiga grenar i kronan och/eller mycket mossor och lavar
 • kulturhistoriskt intressanta träd, t. ex. vårdträd, vägmärken och sjömärken

Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga i landskapet och bör bevaras oavsett om de påträffas i skogsmark, odlingslandskapet, på tomter eller i tätorter. Naturvårdsverket har därför upprättat ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för olika djur- och växtarter. Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för många hotade arters överlevnad. Generellt gäller att ju äldre och grövre ett träd blir desto fler arter kan det vara livsmiljö för. Med tiden får ett träd en mängd olika livsmiljöer, till exempel grov bark, solexponerad ved och håligheter som utgör grunden för trädens stora biologiska mångfald. Eken kan vara boplats och livsmiljö för över 1800 arter och är det trädslag som hyser flest arter i Sverige. Av de 1800 arterna är mer än 500 av arterna hotade.

Sverige har ett av Europas största bestånd av jätteträd och har därför ett särskilt ansvar för att bevara dessa träd. Det svenska jätteträdsbeståndet minskar kontinuerligt samtidigt som det tar mycket lång tid för nya träd att växa upp och få dessa värden. Att bevara så många som möjligt av dessa träd och att gynna nyrekrytering har därför hög prioritet.

Läs mer om särskilt skyddsvärda träd på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om registrerade skyddsvärda träd hittar ni på artportalen. Vill man söka där går man in på artportalen.se och väljer ”sök”. Längst ner på sidan finns ett projekt som heter skyddsvärda träd. Markera den så ska de skyddsvärda träden komma fram för det område och den period som eftersöks när man väljer sätt att presentera fynd. Tänk på att det finns många skyddsvärda träd i vår omgivning som inte är registrerade, var därför uppmärksam på om just ditt träd uppfyller kriterierna för skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt.

En halvöppen ädellövskog med död ved och blommande vitsippor i svalört som färgar marken vit, gul och grön.

Foto: Anna Lindberg

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Varför ska samråd göras?

Genom samrådet kan länsstyrelsen hjälpa dig att undvika skada på naturmiljön. Länsstyrelsen kan också vid behov informera om kända natur- och kulturmiljövärden. Oftast leder samrådet till att du får ett skriftligt meddelande med råd från länsstyrelsen. Om vi har synpunkter på utförande och placering kan vi förelägga om att anpassningar ska ske. Om det är nödvändigt för att undvika att särskilt höga naturvärden skadas kan länsstyrelsen även förbjuda åtgärden. I de fall ett föreläggande eller förbud påverkar den pågående användningen av marken på platsen kan ersättning bli aktuell.

Om du inte har fått besked från myndigheten inom sex veckor har du rätt att påbörja åtgärden men ansvaret för att undvika skada på naturmiljön ligger då hos dig. Det är därför bra att vänta på svar från myndigheten. I de fall åtgärden behöver andra tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken måste du vänta på ett sådant besked innan du genomför åtgärden.

Vad är naturmiljö?

Ordet naturmiljö består av berggrunden, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur. Naturmiljön inkluderar även landskapsbilden och kulturlandskapet.

Alvarmark med enar och fullt med blommande lila orkidéer och ensstaka gullvivor.

Foto: Helena Lager

Vilka natur- och kulturvärden finns där verksamheten ska bedrivas?

Genom att själv ta reda på vilka naturvärden och kulturvärden som berörs av projektet kan du kanske välja alternativa metoder eller platser. En mer genomarbetad anmälan går oftast fortare eftersom länsstyrelsen inte behöver kräva in kompletteringar.

Mycket information om naturvärden i länet finns på länsstyrelsens karttjänster och geodata. Observera att inte allt finns utlagt här, till exempel saknas hotade växt- och djurarter. Viss information om arter finns att hämta på Artportalen. Att det inte finns några arter inrapporterade till artportalen på den aktuella platsen innebär dock inte att det inte finns några arter i området. Tänk också på det generella biotopskyddet, som bland annat innefattar diken, åkerholmar, stenmurar, odlingsrösen, alléer och småvatten i odlingslandskapet. Dessa finns inte registrerade utan kan bara hittas i fält.

Dispenser och tillstånd för skyddad natur om biotopskyddet

Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karttjänster och geodata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsstyrelsen har information om naturvärden i skogen på sin webbplats om skogens pärlor. Information om kulturvärden kan du hitta i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Registret kan du hitta via Fornsök på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Skogens pärlor på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornsök på Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på flera åtgärder som du kan behöva anmäla för samråd

 • Ekonomibyggnader och andra byggnader utanför område med detaljplan
 • Genomförande av detaljplan i områden med höga naturvärden
 • Golfbanor, campingplatser och liknande
 • Energiskog- eller julgransodling
 • Omställning av betesmark till åker
 • Omställning av skog till betesmark
Vacker ekhage med blommande vitsippor och skira gröna löv. Solen dtrålar lätt igenom det tunna lövverket.

Foto: Helena Lager

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

För husbehovstäkter i Nybro kommun ska du anmäla åtgärden till kommunen. För stora husbehovstäkter som innebär mer än 10 000 ton naturgrus eller berg behöver du anmäla åtgärden enligt 4 och 5 §§ miljöprövningsförordningen istället. Lämna då in anmälan till aktuella kommun.

Har du fler frågor?
Kontakt

Naturvårdshandläggning

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)