Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Exempel på när anmälan om samråd krävs:

 • anläggande av nya skoterleder
 • prospektering i vissa fjällområden
 • samt uppförande av renstängsel eller andra fasta anläggningar för renskötseln.

Exempel på andra tillfällen då det normalt är lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbeta med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Stöd för dig som planerar eller arbetar med underhållsröjningarlänk till annan webbplats

Stöd för dig som planerar eller arbetar med förläggning av markkabellänk till annan webbplats

Anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, bygga anläggning på marken för solelsproduktion, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

En halvöppen ädellövskog med död ved och blommande vitsippor i svalört som färgar marken vit, gul och grön.

Fotograf Anna Lindberg

Varför ska samråd göras?

Genom samrådet kan länsstyrelsen hjälpa dig att undvika skada på naturmiljön. Länsstyrelsen kan också vid behov informera om kända natur- och kulturmiljövärden. Oftast leder samrådet till att du får ett skriftligt meddelande med råd från länsstyrelsen. Om vi har synpunkter på utförande och placering kan vi förelägga om att anpassningar ska ske. Om det är nödvändigt för att undvika att särskilt höga naturvärden skadas kan länsstyrelsen även förbjuda åtgärden. I de fall ett föreläggande eller förbud påverkar den pågående användningen av marken på platsen kan ersättning bli aktuell.

Om du inte har fått besked från myndigheten inom sex veckor har du rätt att påbörja åtgärden men ansvaret för att undvika skada på naturmiljön ligger då hos dig. Det är därför bra att vänta på svar från myndigheten. I de fall åtgärden behöver andra tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken måste du vänta på ett sådant besked innan du genomför åtgärden.

Vad är naturmiljö?

Ordet naturmiljö består av berggrunden, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur. Naturmiljön inkluderar även landskapsbilden och kulturlandskapet.

Alvarmark med enar och fullt med blommande lila orkidéer och ensstaka gullvivor.

Fotograf Helena Lager

Vilka natur- och kulturvärden finns där verksamheten ska bedrivas?

Genom att själv ta reda på vilka naturvärden och kulturvärden som berörs av projektet kan du kanske välja alternativa metoder eller platser. En mer genomarbetad anmälan går oftast fortare eftersom länsstyrelsen inte behöver kräva in kompletteringar.

Mycket information om naturvärden i länet finns på länsstyrelsens webbgislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att inte allt finns utlagt här, till exempel saknas hotade växt- och djurarter. Viss information om arter finns att hämta på artportalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att det inte finns några arter inrapporterade till artportalen på den aktuella platsen innebär dock inte att det inte finns några arter i området. Tänk också på det generella biotopskyddet, som bland annat innefattar diken, åkerholmar, stenmurar, odlingsrösen, alléer och småvatten i odlingslandskapet. Dessa finns inte registrerade utan kan bara hittas i fält. (Läs mer om biotopskyddet)

Skogsstyrelsen har information om naturvärden i skogen på sin hemsida om skogens pärlorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Information om kulturvärden kan du hitta i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Registret kan du hitta genom RAÄ:s hemsida, Fornsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på flera åtgärder som du kan behöva anmäla för samråd

 • Ekonomibyggnader och andra byggnader utanför område med detaljplan
 • Genomförande av detaljplan i områden med höga naturvärden
 • Golfbanor, campingplatser och liknande
 • Avverkning av skyddsvärda träd (definition av skyddsvärda träd, Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Energiskog- eller julgransodling
 • Omställning av betesmark till åker
Vacker ekhage med blommande vitsippor och skira gröna löv. Solen dtrålar lätt igenom det tunna lövverket.

Fotograf Helena Lager

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

För husbehovstäkter i Nybro kommun ska du anmäla åtgärden till kommunen. För stora husbehovstäkter som innebär mer än 10 000 ton naturgrus eller berg behöver du anmäla åtgärden enligt 4 och 5 §§ miljöprövningsförordningen istället. Lämna då in anmälan till aktuella kommun.

Har du fler frågor kan du skicka dem till länsstyrelsen här
Kontakt

Naturvårdshandläggning

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)