Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Kalmar läns luftvårdsförbund är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luftmiljö eller har intressen i luftvårdsfrågor. Som medlem i luftvårdsförbundet bidrar man aktivt till att verka för en bättre luftmiljö i Kalmar län samt bidrar till upprätthållandet av miljöövervakningen av länets luftmiljö.

Uppdraget

Kalmar läns luftvårdsförbund har till uppgift att samordna, bevaka och informera om utvecklingen av luftföroreningarnas spridning och påverkan inom regionen. Förbundet fungerar även som ett nätverk för utbyte av idéer och erfarenheter. Förbundets arbete styrs av Miljöbalken, dess förordningar och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Klimat- och hälsorelaterat

Luftföroreningar ger upphov till ökad förekomst av cancer, allergier, luftvägssjukdomar och ett allmänt försämrat hälsotillstånd. Globalt sett påverkas även vårt klimat av luftföroreningar genom att de har en bidragande effekt till bland annat växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. Lokala och regionala luftföroreningsutsläpp bidrar till ökad försurning och övergödning av mark och vatten.

Miljöövervakning

Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets verksamhet. Ett övervakningsprogram förbundet deltar i är Krondroppsnätet, vilket är en samordnad övervakning av luftföroreningars effekter med avseende på försurning, övergödning och marknära ozon. Andra mätningar som förbundet är delaktiga i är nedfallsmätningar med fokus på metaller i mossa samt kvicksilverhalter i insjöfisk. Förbundet samordnar också kommunernas kontroll av tätortsnära luftkvalitet.

Nyttan

Kommunerna kan använda mätdata som förbundet har tagit fram för att se ur de klarar uppsatta miljökvalitetsnormer för utomhusluft, som planeringsverktyg vid planarbete, uppföljning av de regionala miljömålen som ligger till grund för åtgärder och kontroll. Företag kan exempelvis använda mätdata vid planering av investeringar och förändringar i verksamheten.


Nedan finner du Kalmar läns Luftvårdsförbunds styrelse för år 2020.

Namn

Post

Organisation

Marie Lindström

Ordförande

Oskarshamns kommun

Anna Angeland

Vice ordförande

Nybro Energi

Caroline Lagerkvist

Sekreterare

Länsstyrelsen Kalmar län

Helené Rasmusson

Kassör

Kalmar kommun

Kristina Persson

Styrelseledamot

Emmaboda kommun

Johanna Vöks

Styrelseledamot

Region Kalmar län

Katarina Andersson

Styrelseledamot

Saft AB

Jesper Nyberg

Styrelsesuppleant

Borgholms kommun

Christine Dahlgren

Styrelsesuppleant

Mönsterås kommun

Simon Sörensen

Styrelsesuppleant

Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Gustaf Nilsson

Styrelsesuppleant

Torsås kommun

Camilla Olofsson

Styrelsesuppleant

Södra Cell AB

Charlotta Lindeborg

Styrelsesuppleant

Mörbylånga kommun

Renate Foks

Styrelsesuppleant

Naturskyddsföreningen i Kalmar län

Katarina Svensson

Styrelsesuppleant

ABB Power Grids Sweden AB Figeholm


Nedan finner du Kalmar läns Luftvårdsförbunds medlemmar för år 2020.

Medlemmar


ABB Power Grids Sweden AB Figeholm


Borgholms kommun


Cementa AB


DGE Mark & Miljö AB


Emmaboda kommun


Gustaf Kähr, AB


Hultsfreds kommun


Högsby kommun


IKEA Industry Hultsfred


IUC


Kalmar Energi


Kalmar kommun


Länsstyrelsen Kalmar län


Mönsterås kommun


Mörbylånga kommun


Naturskyddsföreningen i Kalmar län


Nybro Energi


Nybro kommun


Oskarshamn Energi Nät AB


Oskarshamns kommun


OKG Aktiebolag


Region Kalmar


Regionförbundet i Kalmar län


SAFT AB


Scania CV AB


SWECO


Södra Cell AB


Torsås kommun


Trafikverket Region syd


Vatten & Samhällsteknik AB


Vimmerby Energi och Miljö AB


Vimmerby kommun


Västerviks kommun


Västerviks Miljö & Energi


WSP Sverige AB


Xylem Water Solutions Manufacturing ABFör att ta del av årsmötesprotokoll kontakta Caroline

Kalmar läns Luftvårdsförbunds styrelsemöte nr 4 2020 hålls den 10 september 2020.

För att ta del av protokollen kontakta Caroline.

För att ta del av verksamhetsberättelser kontakta Caroline

Kontakt