Vattenuttag

Information gällande uttag av vatten för bevattning från sjöar, vattendrag och grundvatten

Vad gäller för vattenuttag?

Länsstyrelsen får många frågor om vattenuttag och bevattning och vill med denna information tydliggöra för alla som leder bort yt- eller grundvatten för bevattning eller annat syfte vad man har att förhålla sig till.

 • Miljöbalkens huvudregel är att det krävs tillstånd för uttag av yt- eller grundvatten
 • Mindre uttag av ytvatten kan anmälas till Länsstyrelsen

Anmälan om vattenverksamhet.

Om det är uppenbart att uttaget inte skadar allmänna eller enskilda intressen kan uttaget vara undantaget från tillståndsplikten. Vad som är uppenbart kan skilja sig beroende på från vilket vatten som uttaget görs. Det finns lokala och regionala skillnader för vad som är uppenbart. Den som utför uttaget gör bedömningen om uttaget kan utföras under undantagsregeln. Verksamhetsutövaren ska också kunna visa att uttaget inte har eller haft någon påverkan, till exempel vid tillsyn eller inkomna klagomål.

Se även mer information om vattenbrist, vattenförsörjning och länets aktuella vattensituation här.

Den som gör vattenuttaget ska kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen genom att kunna redovisa för uttaget om andra frågar eller klagar hos länsstyrelsen. Exempel på underlag och vad du behöver ha kunskap om:

Ytvattenuttag - vatten från vattendrag och sjöar:

 • Får vattendrag, dammar och sjöar sänkta vattennivåer eller bottnar friläggs?
 • Vilka biologiska värden finns nedströms det planerade uttaget?
 • Försämras levnadsförhållandena för djur och växter nedströms uttaget?
 • Får andra som gör uttag nedströms mindre vatten?
 • Kontroll på vid vilka flöden eller vattennivåer det finns utrymme att ta vatten utan att riskera att skada sker enligt punkterna ovan.
 • Installation av en pegel (nivåmätare) eller flödesmätare som markerar miniminivå för vattenuttag

För grundvattenuttag:

 • Sjunker vattennivån i närliggande brunnar, vattendrag, våtmarker, dammar?
 • Vattenbalansräkning för uttaget
 • Dokumenterad provpumpning och beräknad avsänkningstratt 
 • Finns det risk för sättningar i byggnader och skada på annan enskild egendom?

Tillstånd lämnas av Mark- och miljödomstolen. Har man en miljödom, (tidigare vattendom) för sitt vattenuttag gäller den med de förutsättningar som finns angivna i domen. Ofta finns det villkor som ska uppfyllas för att domen ska gälla.

 • Ett tillstånd, vattendom eller miljödom säkerställer vattentillgången och den investering det är att ha en bevattningsanläggning.
 • Dom för vattenuttag innebär en rätt att ta vatten så länge man följer villkoren i domen. Vid långvarig torka med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer kan detta få stor betydelse.
 • I domen regleras ofta hur uttagen får ske även under extrema förhållanden. Med en vattendom riskerar man inte förelägganden och förbud om att upphöra med vattenuttaget så länge villkoren följs.
 • I tillståndsprocessen regleras förutsebara skador som närboende kan uppleva.

För att Mark- och miljödomstolen ska kunna bevilja ansökan krävs bland annat undersökningar (se ovan) för att visa på miljökonsekvenserna av vattenuttaget. För detta arbete behöver man ofta anlita en miljökonsult och ett juridiskt ombud. Ofta uppfattas kostnaden för att få en miljödom som hindrande faktor. Man kan gå samman med grannar och söka tillstånd tillsammans och dela på kostnaderna.

Den som inte har tillstånd, vattendom eller miljödom för sitt vattenuttag riskerar att behöva upphöra med vattenuttaget.

Verksamhetsutövare ska skaffa sig den kunskap som behövs, utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått för att förebygga och motverka skada, tillämpa bästa möjliga teknik och hushålla med naturresurser. Den som gör ett vattenuttag har alltid bevisbördan om någon påtalar skada till följd av uttaget. Verksamhetsutövaren kan också drabbas av straff, då det kan vara en otillåten vattenverksamhet samt skadeståndskrav från närboende.

Verksamhetsutövare, även de som inte har tillstånd, har en skyldighet att bedriva egenkontroll. Egenkontrollen regleras i miljöbalken (26 kap.) och innebär att man ska hålla koll på hur verksamheten påverkar miljön. Observationer bör föras regelbundet, dokumenteras och sparas då de kan behövas flera år efter att observationen utfördes. Uppgifter från egenkontrollen ska lämnas till tillsynsmyndigheten vid begäran.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenuttag oavsett om man har tillstånd eller inte. Varje år får Länsstyrelsen in klagomål på att till exempel vattendrag torrläggs på grund av vattenuttag. Om klagande haft skäl för sitt klagomål kan bevattnaren föreläggas om att söka tillstånd och tvingas upphöra med uttaget.

 • Spara regnvatten i vattentunna eller annat
 • Vattna bara växter som behöver vatten. Gräsmattan klarar torka.
 • Undvik att vattna mitt på dagen och vid kraftig vind.
 • Anlägg våtmark, bevattningsdamm och se över dräneringssystemet.

Följ kampanjen Vattensmart och hitta många fler spartips på  facebook.com/vattensmart länk till annan webbplats

Kontakt

Handläggning av vattenverksamheter

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 85 86 (telefontider måndag 13.00-16.00, tisdag och torsdag 9.30-11.30)