Bevattningsdammar

En bevattningsdamm kan ge en jämnare och säkrare vattentillgång under växtsäsongen. Att anlägga bevattningsdamm är en stor investering. Dammen ska fungera i många år framöver, vilket innebär att du behöver planera för kommande förändringar i klimatet.

Har du funderingar på att anlägga en bevattningsdamm?

Det är viktigt att du är noggrann med planering, beräkning av vattenbehovet och den faktiska tillgången på vatten på platsen. Att ta ytvatten från sjöar och vattendrag till bevattning kan leda till konflikt med olika miljömål, naturvärden, eller andra närliggande fastigheter - framförallt när det gäller vattenuttag från mindre vattendrag. Hur dammen utformas och var i landskapet den placeras är viktigt att fundera över så att konflikter med andra intressen som kulturmiljö, naturvård, vattentäkter, friluftsliv med mera undviks. Dammens för- och nackdelar ska noga övervägas innan du bestämmer dig.

Många hör av sig till Länsstyrelsen med frågor gällande anläggande av bevattningsdammar. Nedan finns information om vem du i första hand kan vända dig till med just dina frågor.

Har du allmänna funderingar på att anlägga en bevattningsdamm? Greppa näringen kan i viss mån erbjuda kostnadsfri rådgivning via upphandlade konsulter i Hushållningssällskapet. Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna. 

Läs mer om rådgivning och kompetensutveckling

Läs mer på Greppa Näringens webbplats.länk till annan webbplats 

Har du frågor om investeringsstöd kan du vända dig till Utvecklingsenheten, Länsstyrelsen.

För hjälp med planering, projektering, ritningar och annat framtagande av underlag hänvisas i dagsläget till konsulter eller företag som erbjuder hjälp med sådana tjänster.

Om du har kunskap och möjlighet kan du kanske ta fram vissa underlag själv. Många kartunderlag finns fritt tillgängligt för allmänheten i Länsstyrelsens webbGIS. Här hittar du olika kartor med bland annat information om fornlämningar, markavvattningsföretag och natur. I kartan våtmarksplanering  finns skyddad natur att ta hänsyn till. Länsstyrelsens webbGIS

Även Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster visar nationalparker, natura 2000-områden, riksintressen för naturvård och friluftsliv samt reservat. Kartan är fritt tillgänglig för allmänheten.

När placering, planering, projektering och övriga underlag är färdiga kan dammen behöva prövas av tillsynsmyndigheten. Beroende på utformning, storlek, placering och lokala förutsättningar kan olika typer av prövningar krävas, nedan följer några vanliga exempel:

Tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet

Samråd

Dispenser och tillstånd för skyddad natur

Tillstånd i natura 2000-område

Tillstånd för ingrepp vid fornlämning

Tänk på att om fornlämning eller riksintresse för kulturmiljö berörs kan även samråd eller arkeologisk utgrävning bli aktuellt. Titta gärna i kartorna som finns länkade i ovanstående ruta för att själv få en uppfattning om vilka frågor som kan bli aktuella. Kontakta Länsstyrelsen för frågor om vilka prövningar som kan komma att krävas för just din planerade bevattningsdamm.    

Har du frågor till oss?

  • Kontakta Mathias Larsson på Utvecklingsenheten för frågor om investeringsstöd för anläggande av bevattningsdamm.
  • Kontakta Hushållningssällskapet för eventuell kostnadsfri rådgivning inför anläggande av bevattningsdamm. De är upphandlad konsult för rådgivning inom Greppa Näringen.
  • Kontakta Utvecklingsenheten för allmänna frågor om rådgivning inom Greppa Näringen. 
  • Kontakta Kulturmiljöenheten för frågor om fornlämningar eller om platsen berörs av riksintresse för kulturmiljö.
  • Kontakta handläggning av vattenverksamheter på Vattenenheten för frågor om anmälan av vattenverksamhet och annan eventuell prövning av bevattningsdamm och vattenuttag.
  • För hjälp med planering, projektering, ritningar med mera hänvisas dina frågor till konsulter och företag som säljer sådana tjänster och kan hjälpa dig ta fram de underlag som krävs inför eventuell prövning av dammen.

Kontakt

Utvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Handläggning av vattenverksamheter

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 85 86 (telefontider måndag 13.00-16.00, tisdag och torsdag 9.30-11.30)

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)