Vägledning för olika vattenverksamheter

På de här sidorna hittar du information och vägledning för olika typer av vattenverksamhet.

Anlägga våtmark

Vill du anlägga våtmark? Du behöver ansöka om tillstånd för våtmarker som är större än fem hektar. Mindre ytor behöver du endast anmäla. Du kan söka pengar för anläggning och skötsel av våtmarker.

Bevattningsdammar

En bevattningsdamm kan ge en jämnare och säkrare vattentillgång under växtsäsongen. Att anlägga bevattningsdamm är en stor investering. Dammen ska fungera i många år framöver, vilket innebär att du behöver planera för kommande förändringar i klimatet.

Bevattningsdammar

Dammar och vattenkraftverk

På den här sidan informerar vi om bland annat om tillstånd för vattenkraftverk, egenkontroller och dammsäkerhet.

Kalkning av försurade vatten

Länsstyrelsen planerar och följer upp kalkning av försurade vatten, och rapporterar spridda kalkmängder till den nationella kalkdatabasen. Vi beviljar även stadsbidrag till kalkning.

Markavvattning

För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och om det är förbud måste du även söka dispens.

Rensning av diken

Som markägare är du skyldig att underhålla diken och ledningar som finns på din mark. Om rensning av diken kan skada eller påverka fisket negativt behöver du anmäla det till Länsstyrelsen.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter.

Släkinsamling och schaktning av sand

Ska du samla in släk (tång och alger) eller schakta sand på stranden?

Då kan det vara bra att ha koll på vilka regler som gäller. Insamling av släk och schaktning av sand på stranden kan till exempel kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna, åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön ska samrådas och det kan även behövas anmälan om vattenverksamhet eller ansökan om tillstånd. Kontakta handläggning av vattenverksamheter för att ta del av vilka regler som gäller.  

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

Vattenuttag

Information gällande uttag av vatten för bevattning från sjöar, vattendrag och grundvatten

Vattenuttag

Kontakt

Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Handläggning av vattenverksamheter

Telefon: 010-223 85 86 (telefontider: måndag 13.00 -16.00, tisdag och torsdag 9.30 - 11.30)