Databasen EBH-stödet

Kartor och databaser över förorenade områden

Kartor över förorenade områden

Använd kartorna nedan för att se var det finns misstänkt eller konstaterade förorenade områden i Kalmar län. Föroreningar kan förekomma i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. Kartorna är uppdelade på fyra olika fokusområden för att snabbt ge en överblick av situationen i länet. En av kartorna visar länets samtliga förororenade områden som finns registrerade i EBH-stödet och en visar de mest prioriterade områdena. Därutöver finns det en karta som visar förorenade områden i åtgärd och en karta som visar de vanligaste branscherna som har gett upphov till föroreningar i Kalmar län.

Genom att klicka på en punkt i kartan får du information om det förorenade områdets riskklassning, vilken typ av bransch som är eller har varit aktiv i området och antalet fastigheter som berörs.

Kartorna hämtar information från Länsstyrelsernas nationella databas EBH-stödet, där alla områden som har identifierats finns registrerade. De allra flesta områdena som finns registrerade i EBH-stödet har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Databasen används för att bevara information från utredningar och åtgärder som har ägt rum på områdena.

Karta över misstänkt eller konstaterat förorenade områden i Kalmar län.

EBH-kartan Kalmar län

Karta över misstänkt eller konstaterat förorenade områden i Kalmar län

Röd cirkel med röd text PRIORITY inuti.

Priolistan (förorenade områden) Kalmar län

I kartan visas alla platser som finns med i Kalmar läns prioriteringslista över förorenade områden.

Gul grävmaskin som gräver i marken.

Åtgärdskartan (förorenade områden) Kalmar län

I kartan visas förorenade områden som har åtgärdats eller som åtgärdas just nu i Kalmar län.

En förfallen byggnad med stenar i högar runt omkring.

Branschkartan (förorenade områden) Kalmar län

Kartan visar utbredningen av de vanligaste branscherna som har gett upphov till föroreningar i Kalmar län.

Lämna uppgifter som kommun till EBH-stödet

Kommunen ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet.

Begära utdrag från EBH-kartan (databasen EBH-stödet)

Om du vill få mer information om specifika objekt i kartan kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen Kalmar län. Det går även att begära ut uppgifter om specifika fastigheter genom att kontakta oss. Uppgifter som finns i databasen är offentliga.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

  • Fastighetsbeteckning eller ID-nummer (se information i kartan)
  • Kommun
  • Skriv "Utdrag ur EBH-stödet" i ämnesraden

Kontakt utdrag från EBH-kartan (databasen EBH-stödet)

Kontakt