Planeringsunderlag för vindkraft

På nationell nivå har riksdagen fastställt målet att Sveriges elproduktion ska vara förnybar år 2040. Samtidigt förväntas elanvändningen öka kraftigt de kommande decennierna. Vindkraft är en energikälla med stor potential att bidra till detta mål och att möta det ökade elbehovet.

Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad

I januari 2021 presenterade Energimyndigheten och Naturvårdsverket en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. I strategin finns ett förslag på hur en ökad årlig elproduktion från vindkraft motsvarande 100 TWh kan fördelas per län. Fördelningen är baserad på länens nuvarande elanvändning samt tillgång till lämpliga områden, valda enligt ett antal kriterier och med hänsyn till andra intressen.

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördelningen för sydostlänen och dagens (juni 2022) vindkraftsproduktion per år är:
LänFördelning per län (TWh)Status juni 2022 (TWh)
Blekinge0,50,17
Kalmar31,3
Kronoberg20,37

Planeringsunderlag

Det underlag som tagits fram inom den nationella strategin har vidareutvecklats inom projektet Fånga vinden i sydost.

Vindbruksplaner har digitaliserats i GIS och ett publikt kartverktyg (webbgis) har upprättats där information som prioriterade områden, planerade projekt och intressekonflikter kan studeras inom sydostlänen. Genom att digitalisera vindbruksplanerna och presentera dem i ett gemensamt planeringsunderlag möjliggörs ett bättre samarbete och en helhetssyn över vindkraften i sydost.

En skattning av potential vid generationsväxling (repowering), det vill säga effekten av att ersätta äldre vindkraftverk med moderna större verk, har gjorts för befintliga äldre vindkraftverk. Detta är speciellt aktuellt för Kalmar och Blekinge län där en stor andel av vindkraftverken närmar sig sin tekniska livslängd.

Publikt kartverktyg (webbgis) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan finns samma webbgis-karta inbäddad på den här sidan.

Interaktiv karta (webbgis)

Lämpliga områden

Vi har delat in de lämpliga områdena för vindkraft i tre klasser: klass 1, klass 2 och klass 3.

Klass 1: Området krockar inte med några andra för oss kända markanvändningsintressen. Område där möjligheter till samexistens finns, inga kända konflikter ur ett nationellt perspektiv genom denna analys.

Klass 2: Omfattar intressen där det finns vissa möjligheter till samexistens, men möjligheterna måste undersökas närmare.

Klass 3: Omfattar intressen med inga eller små möjligheter till samexistens.

Vi har använt oss av de markanvändningsintressen som ingår i den nationella strategin för vindkraft.

Avfalls- och återvinningsanläggningar, Campingplats, DOS-objekt, Flygplatsområde, Försvarsmakten (lågflygningsområde, MSA-område, Område med särskilt behov av hindersfrihet, Påverkansområde civil flygplats, Påverkansområde för buller eller annan risk, Påverkansområde väderradar, Påverkansområde övrigt. Golfbana, Grus-, berg- och mineraltäkter, Gruvområde, Important Bird and biodiversity, Koloniområde, Kyrkogårdar, Landskapsbildsskyddsområde, Motorbana, Naturvärden skogsstyrelsen, Nyckelbiotoper skogsstyrelsen, Nyckelbiotoper storskogsbruket, Riksintresse framtida planerade järnväg, riksintresse framtida och planerat vägnät, Riksintresse friluftsliv, Riksintresse kulturmiljövård, riksintresse naturvård, riksintresse rörligt friluftsliv, sametinget, skidbackar, Skogliga värdekärnor, Skyddsvärda statliga skogar, Sumpskogar, Torvtäkter, Värdefulla vatten, Våtmarksinventering, Övrig sport- och idrottsanläggning.

Biotopskyddsområde skogsstyrelsen, Biotopskyddsområde, Djur- och växtskyddsområde, Elledningar stamnätet, Fritidshusområden, Försvarsmakten (Område av betydelse på land, Riksintresse i havet, Riksintresse på land, Stoppområde för höga objekt, Stoppområde för vindkraft), Intermistiskt förbud, Järnvägsnätet, Kulturreservat, Nationalpark, Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet), Natura 2000-område (Fågeldirektivet), Naturminnen, Naturreservat, Naturvårdsavtal naturvårdsverket, Naturvårdsavtal skogsstyrelsen, Naturvårdsområde, Ramsarområde, Riksintresse för flyghinder och influensområde, Riksintresse för flygplats, Riksintresse industriell produktion, Riksintresse järnväg, Riksintresse obruten kust, Riksintresse obrutet fjäll, Riksintresse vägnät, Stationsområde stamnät för el, Vägnätet, Världsarvsområde.

Geodata

Under projektets gång har det tagits fram geodata som är samlad i webbgiset. Om du vill ha dessa separat finns de i länkar från vår externa Geodatakatalog här under.

Projektet Fånga vinden i sydost

Tanken är att den nationella strategin och dess fördelning ska förankras på regional nivå. Som en del i detta har Energikontor Sydost tillsammans med länsstyrelserna i sydost arbetat vidare med den nationella strategin. En del i detta arbete är ett planeringsunderlag för vindkraft i sydost.

Projektet Fånga vinden i sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindbruksplaner har digitaliserats i GIS och ett publikt kartverktyg (webbgis) har upprättats där information som prioriterade områden, planerade projekt och intressekonflikter kan studeras för hela sydost. Genom att digitalisera vindbruksplanerna och presentera dem i ett gemensamt planeringsunderlag möjliggörs ett bättre samarbete och en helhetssyn över vindkraften i sydost.

Vid genomgång av befintliga verk görs en skattning av potential vid generationsväxling (repowering), det vill säga effekten av att ersätta äldre vindkraftverk med moderna större verk. Det är speciellt aktuellt för Kalmar och Blekinge län.

Hinder för vindkraft

Inom projektet Fånga vinden i sydost har hinder sammanställts för att utnyttja den potential som vindkraften har.

Vindkraftsetablering i sydost - hinder och förslag på lösningar Pdf, 1.1 MB.

Kontakt