Plötslig ishalka i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stöd till solceller

Det går inte längre att ansöka om stöd för solceller. För privatpersoner har stödet ersatts med skattereduktion för grön teknik från den 1 januari 2021. Tidigare inskickade ansökningar från kommuner, företag och privatpersoner hanteras fortfarande.

I januari 2021 började nya regler för stöd till solceller att gälla. Det innebar att länsstyrelserna inte kunde bevilja fler ansökningar från privatpersoner. Många privatpersoner fick därför ett avslag på sin ansökan.

Under våren 2021 beslutade regeringen att länsstyrelserna ska kunna pröva inneliggande ansökningar från privatpersoner om solcellsstöd och lämna stöd till de som uppfyller kraven. Länsstyrelsen fick börja handlägga inneliggande ansökningar den 1 december 2021.

Vad händer om jag har ansökt om stöd?

Samtliga personer som har sökt stödet kommer att kontaktas. Handläggningen kommer ske i turordning och förväntas pågå under 2022. Totalt rör det sig om nästan 9 000 ansökningar.

Du som har ansökt om solcellsstöd under 2020 kommer kunna ta del av stödet om du har:

 • ansökt om stöd hos Länsstyrelsen senast den 7 juli 2020
 • påbörjat investeringsåtgärderna tidigast den 1 juli 2009 men senast den
  31 december 2020
 • slutfört investeringsåtgärderna senast den 30 juni 2021.

Du ska även i övrigt uppfylla de krav som framgår av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Det här gäller för dig som har ansökt om stöd:

 • Du behöver inte ansöka om stöd på nytt.
 • Du kan få upp till 20 procent i stöd av redovisade projekterings-, material- och arbetskostnader.
 • ROT-avdraget kan kombineras med solcellsstödet. Du som har fått ROT-avdrag för installation av en solcellsansläggning behöver därför inte betala tillbaka avdraget.
 • Det är inte möjligt att kombinera någon del av solcellsstödet med den nya skattereduktionen för grön teknik.
 • Om du får din ansökan beviljad ska ansökan om utbetalning kommit in till länsstyrelsen inom två månader från den dag då länsstyrelsen fattat beslut om stöd.

Vad gäller för privatpersoner från och med 2021?

För privatpersoner har det statliga stödet för solceller ersatts med skattereduktion för grön teknik från 2021. Det gäller för installationer som påbörjas och betalas från och med den 1 januari 2021. Det är Skatteverket som ansvarar för handläggningen av skattereduktionen.

Om skattereduktion grön teknik för privatpersoner på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller för kommuner och företag från och med 2021?

För kommuner och företag går det inte längre att söka stöd till solceller.

Under 2021 avsatte regeringen medel till solcellsstödet för kommuner och företag för att möjliggöra stöd till de som har skickat in en ansökan under 2020.

Stöd kan lämnas under förutsättning att investeringsåtgärderna har:

 • påbörjats tidigast den 1 juli 2009
 • slutförts senast den 30 september 2021.

Projektet ska även i övrigt uppfylla de krav som framgår av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Vad gäller om jag har fått beslut om att solcellsstöd beviljas?

Privatpersoner

Av beslutet om stöd från Länsstyrelsen framgår när solcellsprojektet senast ska vara slutfört och vilket datum som begäran om utbetalning senast ska ha kommit in till Länsstyrelsen. Sista möjliga datum för slutförande av projekt är den 30 juni 2021.

Kommuner och företag

Av beslutet om stöd från Länsstyrelsen framgår när solcellsprojektet senast ska vara slutfört och vilket datum som begäran om utbetalning senast ska ha kommit in till Länsstyrelsen.

För kommuner och företag som fått sin ansökan beviljad efter den 15 januari 2021 ska projektet vara slutfört senast den 30 september 2021.

Om projektet är försenat

Om det av någon anledning inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det före datumet för slutförandet är passerat.

Ansökan om utbetalning

Du kan bara ansöka om utbetalning om du har fått ett beslut om beviljande av stöd. Av ditt beslut framgår hur och när du senast kan ansöka om utbetalning.

Om du har ansökt om stöd via pappersblankett har du fått en blankett om utbetalning tillsammans med beslutet som Länsstyrelsen skickat till dig. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst hittar du länken till begäran om utbetalning i beslutet om stöd.

Vem gör vad?

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöd. Länsstyrelsen svarar också på frågor om ditt ärende. Statens energimyndighet ansvarar för att föreskriva föreskrifter för stödet. Boverket sköter utbetalningen av stödet.

Texten uppdaterades senast 2022-01-28.

Kontakt

Handläggare inom stöd till bostäder och solceller

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)