Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om Kalmar läns vattenskyddsområden

Ett mark- eller vattenområde kan både av länsstyrelsen och kommunen förklaras som ett vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång enligt 7 kap. 21 § miljöbalken. Genom att förklara ett område som vattenskyddsområde samt besluta om skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken stärks skyddet för dricksvattenförekomsten och vattentäktens betydelse tydliggörs.

Vattenskyddsområden delas ofta in i olika skyddszoner: vattentäktszon, primär skyddszon (motsvarar tidigare inre skyddszon), sekundär skyddszon (motsvarar tidigare yttre skyddszon) och tertiär skyddszon. Skyddsföreskrifterna reglerar olika åtgärder och verksamheter genom förbud eller krav på tillstånd/anmälan.

Att inrätta ett vattenskyddsområde är ett långsiktigt arbete som sker via dialog och samråd med myndigheter, markägare och intresseföreningar. Länsstyrelsen har både en stödjande och granskande funktion under processen för bildandet av ett vattenskyddsområde. Den stödjande funktionen är framförallt av juridisk art. Den granskande funktionen består huvudsakligen i att beakta att skyddsområdet med dess zoner är tillräckligt omfattande för att skydda vattentäkten från föroreningar samt att skyddsföreskrifterna är ändamålsenliga för vattentäkten. Sammanfattningsvis ska Länsstyrelsen verka för att skyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter ska ge ett gott skydd både kvalitets- och kvantitetsmässigt.

I Kalmar län finns det 84 vattenskyddsområden och av dessa är 19 grund- och ytvattentäkter viktiga regionala dricksvattenresurser på grund av att täkten kan försörja 20 000 personer eller fler.

Varför skapar vi vattenskyddsområden?

Vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och avgörande för ett friskt och hälsosamt liv för oss och kommande generationer. Områdena skyddas för att säkerställa fortsatt tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet.

Om du bor eller bedriver en verksamhet inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att känna till hur ditt vardagsliv kan påverka vattenkvaliteten i täkten. Om vi alla hjälps åt och följer föreskrifterna kommer kommande generationer också att kunna dricka ett hälsosamt dricksvatten.

Har det hänt en olycka i vattenskyddsområdet?

Vid olycka inom vattenskyddsområdet ring alltid 112 som kan larma räddningstjänsten och vattenverket.

Borgholm Energi AB har ansökt om vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkten Rälla. Grundvattentäkten har brukats som kommunaltäkt för Rälla samhälle sedan 1982. Rälla samhälle försörjs med vatten från Köpingsviks vattenverk utanför Borgholm. Under sommarmånaderna då vattenproduktionen behöver förstärkas tas även vatten från grundvattentäkten vid Rälla.

Med anledning av den uppkomna vattenbristen och den knappa grundvattenbildningen 2016 utreder Borgholm Energi möjligheten att öka vattenuttaget inom Rälla, så att täkten i framtiden kan brukas som ordinarietäkt utöver sommarmånaderna.

 • Februari 2019 – Ansökan inkom till Länsstyrelsen (dnr.513-1995-2019).
 • April 2019 – Samråd mellan Länsstyrelsen och sökande ägde rum för att diskutera ansökningshandlingarna och framförallt de tilltänkta skyddsföreskrifterna.

Aktuellt

Revideringar av ansökan och framförallt skyddsföreskrifterna.

Emmaboda kommun har tillsammans med Lessebo och Karlskrona kommuner arbetat sedan 2011 med att ta fram förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Lyckebyån.
Lyckebyån används som en kommunal ytvattentäkt för dricksvatten till ovanstående tre kommuner. 55 000 hushåll och verksamheter är i dagsläget beroende av dricksvatten från ån. För att på längre sikt kunna säkerställa vattenkvalitén och kvantiteten i ån har de tre kommunerna inkommit med en ansökan om upprättande av vattenskyddsområde. Skyddet ska säkerställa Lyckebyån som en framtida vattentäkt.

 • Mars 2010 – Informationsmöte i Emmaboda angående det tekniska underlaget med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lyckebyån.
 • Juli 2012 - Ansökan inkom till Länsstyrelsen i Kalmar län (dnr: 513-5857-2012).
 • Oktober 2016 - Berörda myndigheter har yttrat sig i ärendet.
 • Januari 2017 – Inkommer kompletteringar till ansökan.
 • December 2017 – Yttrar sig Länsstyrelserna Kalmar, Kronoberg och Blekinge län över kompletteringarna i ansökan. Yttrandena berör framförallt skyddsföreskrifterna. Yttrandet sändes till respektive kommun.
 • Mars 2019 - Länsstyrelsen har fått svar på yttrandet och de sista kompletteringarna av skyddsföreskrifterna från sakägarnas konsult har inkommit.

Aktuellt

Ansökan har skickats på myndighetssamråd 2019-06-20. Yttrandetiden varar till den 30 september. Inkomna yttranden kommer beaktas och eventuellt revideras skyddsföreskrifterna utifrån inkomna yttranden.

Därefter kommer ett förslag till beslut utformas för att skickas till sakägare för yttrande.

Nybro Elnät AB har ansökt om vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkten Alsjöholm. Grundvattentäkten har brukats som kommunaltäkt för Alsjöholms samhälle sedan 1974. Alsjöholms grundvattentäkt saknar sedan tidigare skyddsområde och skyddsföreskrifter.

 • Juli 2013 – Ansökan inkom till Länsstyrelsen (dnr: 513-7453-2013).
 • Februari 2014 – SGU lämnade yttrande.
 • Maj 2014 – Informationsmöte i Alsjöholm angående förslaget till nytt vattenskyddsområde för vattentäkten i Alsjöholm.
 • November 2016 – Komplettering av ansökan inkom till Länsstyrelsen vilket inkluderade Nybro kommuns hantering av ärendet: Myndighetsnämndens yttrande (2016-02-03), Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande (2016-03-22) och Kommunstyrelsens yttrande (2016-03-29).
 • Juni 2017 – Ansökan inkom på nytt till Länsstyrelsen (dnr: 513-4505-2017) efter kompletteringar i ärendet. Revideringar i ärendet genomfördes mellan november 2017 och september 2018.
 • September 2018 – Reviderade skyddsföreskrifter och reviderad riskanalys inkom till Länsstyrelsen.
 • Oktober 2018 – Förslag till vattenskyddsområde skickas på remiss till berörda myndigheter och Nybro kommun.

Aktuellt

Eventuella revideringar i ärendet innan ett förslag till beslut upprättas. Förslag till beslut kommer att skickas till berörda sakägare för yttrande.

Dispensansökan kostar 3700 kronor enligt 10§ avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Syftet med avgiften är att täcka en myndighets kostnad för prövning av ärendet.

För att Länsstyrelsen ska kunna behandla ansökan måste en ansökningsavgift på 3700 kronor betalas in på nedanstående bankgiro. Beloppet som betalas in är en prövningsavgift och kan inte återbetalas även om sökande får avslag.

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen Kalmar län, bankgiro 5050-1972. Ange:

 • Dispens vattenskydd
 • Ditt för- och efternamn
 • Fastighetsbeteckning för åtgärden

Uppgifter om sökandeOmbud för sökande (om det är aktuellt)Vattenskyddsområde

Fastighet på vilken verksamheten/åtgärden kommer att genomföras


Lokalisering
Ange koordinaterna (SWEREF 99) för åtgärden
Dispensansökan avser * (obligatorisk)
Dispensansökan avser
Tidpunkt


Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd

Nyanläggning eller byte av ledning * (obligatorisk)
Nyanläggning eller byte av ledningLedningens användningsområde * (obligatorisk)
Ledningens användningsområde

Schaktning
Annan metod

Platsbeskrivning


Ytvattenområde (vid åtgärder inom ytvattenområde)
Beskriv den risk som planerad åtgärd utgör för vattentäktens kvalitet och kvantitet

Beskriv de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvattentäkten
Bilagor


I de fall det är aktuellt ska även bifogas:


Frågor angående ansökan kan ställas till Vattenenheten, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till mark har enligt miljöbalken (31 kap. 3 och 4 §§) rätt till ersättning om skyddsföreskrifter tar mark i anspråk eller att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Länsstyrelsen har enbart ett informativt ansvar kring förfarandet i samband med ersättningsärenden.

Sökande för inrättande av vattenskyddsområdet träffar i första hand en överenskommelse med fastighetsägaren. Om ingen överenskommelse nås ska talan om ersättning eller inlösen föras av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Ersättningen beräknas enligt Expropriationslagens bestämmelser. Ersättning och inlösen betalas av sökande i vars intresse vattenskyddsområdet upprättas, oftast av en kommun. Förfrågan om ersättning eller inlösen för mark måste göras senast ett år efter beslutet vunnit laga kraft.

Kontakt

Vattenenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växel)