Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Rör verksamheten ett vattenområde?

Då kan det krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning. Läs mer på vår sida om vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Länsstyrelsen kan upphäva kommunens beslut om dispens

Påbörja inte någon åtgärd innan ditt beslut om dispens vunnit laga kraft! Länsstyrelsen granskar alla kommunala beslut om strandskyddsdispens. Vi skickar besked till dig om vi godkänner din dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Så här ansöker du

 1. Fyll i blanketten "Ansökan om dispens från strandskydd" och följ tipsen nedan.
 2. Skicka ansökan med post till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar, eller med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se.
 3. Vi hör av oss om vilken avgift du behöver betala och vart pengarna ska sättas in.

Ansökan om dispens från strandskydd Pdf, 369.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Strandskyddet gäller utmed hav, sjöar och vattendrag. Enligt lag finns ett generellt strandskydd på 100 meter från strandlinjen, både ut i vatten och in på land. Inom planlagt område kan kommunen ha minskat eller upphävt strandskyddet. I känsliga områden har skyddet utvidgats till maximalt 300 meter.

Beslut om utökat strandskydd

Länsstyrelsen genomförde en översyn av strandskyddet i länet 2009-2014. Därefter fattades nya beslut om vilka områden som ska omfattas av utökat strandskydd.

Se vad som gäller i din kommun:

I Hultsfreds kommun finns inget utökat strandskydd. Beslutet för Västerviks kommun har överklagats och ligger hos regeringen för avgörande.

Länsstyrelsen har beslutat att undanta kompletteringsåtgärder till huvudbyggnad från strandskyddsreglerna under dessa förutsättningar:

 1. Inom 15 meter från huvudbyggnaden, men inte närmare strandlinjen än 25 meter
 2. inom tomtplats som angetts i ett beslut om dispens.

Undantaget gäller dock inte inom områdesskydd som staten beslutat enligt 7 kap Miljöbalken.

Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag för område som har liten betydelse för strandskyddets syften. En liten sjö är omkring 1 hektar eller mindre. Ett litet vattendrag är omkring 2 meter brett eller smalare. Bedömningen görs från fall till fall och ofta lämnas en fri passage vid vattnet.

Använd blanketten nedan om du vill ansöka om upphävande av strandskydd.

Ansökan om upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)