Kompetensutveckling och rådgivning

En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

De aktiviteter vi erbjuder utgörs av enskild rådgivning, kurser, studieresor, fältvandringar, informationsträffar, nyhetsbrev och andra informationsmaterial. Aktiviteterna bedrivs både i egen regi av länsstyrelsen och i upphandlad form av externa aktörer.

Målgruppen är personer sysselsatta inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, företag på landsbygden, företagsnätverk och föreningar som har sin verksamhet och sina medlemmar på landsbygden. Det kan handla om generell landsbygdsutveckling eller om mer specifika områden.

Enskild rådgivning

Du kan få enskild rådgivning, främst inom områden med miljöanknytning samt inom företagande på landsbygden. Rådgivningen är kostnadsfri eller subventionerad.

Utbildningsaktiviteter

De flesta aktiviteterna riktar sig till dig som är lantbrukare eller anställd inom lantbruk. Aktiviteter inom Företagande på landsbygden riktar sig till dig som driver annan företagsverksamhet på landsbygden. Vi anordnar:

  • kurser
  • fältvandringar
  • studieresor
  • informationsträffar

De flesta av aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Se planerade utbildningsaktiviteter i kalendern

Kontakta oss med önskemål om utbildningsaktiviteter

Du har möjligheter att påverka vilka aktiviteter vi anordnar. Har du förslag på aktiviteter som skulle passa inom våra målområden, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta Lillemor Jonsén

Prenumerera på nyheter, information, och inbjudningar till aktiviteter

Du kan prenumerera på information om aktiviteter eller informationsblad som Länsstyrelsen ger ut. Prenumerationerna är kostnadsfria. För att prenumerera behöver du godkänna att vi lagrar din e-postadress alternativt postadress.

För att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L yrkesmässigt behöver du ha en behörighet. Genom att gå en grundkurs på fyra dagar får du den behörighet som krävs. Behörigheten ska därefter uppdateras vart femte år genom en fortbildningskurs. Kontakta Nina Nilsson för intresseanmälan.

Du hittar mer information om kurserna på sidan om växtnäring och växtskydd.

Vill du börja med ekologisk odling? Eller vill du utveckla din ekologiska produktion? Via Landsbygdsprogrammet kan du få information, utbildning och rådgivning om ekologiskt lantbruk.

Ekologiskt lantbruk handlar om att skapa en långsiktigt hållbar produktion genom ett samspel mellan djur, natur och miljö, en produktion med omsorg om djur, mark och vatten.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om hur du lägger om till en lönsam ekologisk odling. Kontakta vår rådgivare Cecilia Kilbride för mer information. Förutom enskild rådgivning ordnas kurser, fältvandringar och studieresor
inom ämnesområdet.

I Kalmar län har vi ett rikt och levande odlingslandskap med en stor mångfald av oersättliga natur- och kulturmiljöer som vi måste värna om. Fortsatt hävd av ängs- och betesmarker är viktig eftersom det i dessa marker finns en stor biologisk mångfald av arter, där flertalet är hotade. Här finns också landskapselement som är nutida och historiska kulturlämningar. Ängs- och betesmarkerna är ett kulturarv efter människans mångtusenåriga brukande av landskapet. Tillsammans med landsbygdens värdefulla by- och gårdsmiljöer med mans- och ekonomibyggnader liksom överloppsbyggnader bildas en helhet.

Målet med vår verksamhet är att öka kännedomen om den mångfald av natur – och kulturvärden som finns i vårt odlingslandskap, vilken historia de har att berätta och hur de ska skötas för att bestå också till kommande generationer. Vi tror att ökad kunskap leder till stolthet, intresse, ökad hänsyn och en större vilja att sköta de värden man förfogar över på ett hållbart sätt.

Vill du lära dig mer om hur du kan ta vara på odlingslandskapets natur- och kulturvärden? Länsstyrelsen erbjuder kurser och fältvandringar för att främja den biologiska mångfalden och ett öppet kulturlandskap.

Länsstyrelsen erbjuder även kostnadsfri rådgivning om vad du kan göra för odlingslandskapets natur- och kulturvärden på din gård. Vår enskilda rådgivning anpassas efter dina frågor och funderingar.

Våra aktiviteter vänder sig till dig som är lantbrukare, markägare med jordbruksmark eller på annat sätt deltar i skötseln av odlingslandskapet.

Håll dig uppdaterad om vårt kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev Fokus Landsbygd (LÄNK) eller titta i vår kalender (LÄNK).

Har du önskemål om specifika kurser eller fältvandringar? Vill din organisation ha information om odlingslandskapet? Hör gärna av dig till vår handläggare Lillemor Jonsén med dina önskemål.

Vill du veta mer? Jordbruksverket – Ett rikt odlingslandskaplänk till annan webbplats

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker hantering av växtskyddsmedel.

Greppa Näringen i Kalmar län

Som medlem i Greppa Näringen kan du få kvalificerade råd av rådgivare från ett tiotal olika företag och organisationer i länet.

Vem kan få rådgivning?

Greppa Näringens syfte är att minska lantbrukets miljöpåverkan samtidigt som gårdarnas lönsamhet förbättras. För all individuell rådgivning gäller att gården ska bruka mer än 50 hektar jordbruksmark eller ha fler än 25 djurenheter.

Gruppaktiviteter

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är eller vad den har för produktionsinriktning. Samtliga kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.

Hör gärna av dig till oss om du har förslag på en gruppaktivitet som du tror skulle passa i Greppa Näringens koncept!

Intresserad av rådgivning?

Inom Greppa Näringen kan du få kostnadsfri rådgivning om hur du kan
resurseffektivisera gården och därmed minska din klimat- och miljöpåverkan. Undrar du över något? Kontakta Nina Nilsson för mer information.

Läs mer på Greppa Näringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du verksam inom lokal service? Driver du dagligvarubutik, drivmedelsstation eller annan servicepunkt på landsbygden och vill utveckla verksamheten? Då kan du få
rådgivning genom landsbygdsprogrammet. Rådgivningen kan bland annat handla om
affärsutveckling, energieffektivisering, ekonomi och logistik.

Du betalar bara 30 procent av rådgivningskostnaden. Resten betalas av landsbygdsprogrammet. Målet med rådgivningen är att du ska få ökad kunskap hur du kan utveckla din verksamhet inom lokal service på landsbygden.

Kontakta vår handläggare Lillemor Jonsén för mer information.

Vill du vara en del av utvecklingen på landsbygden? Vi på länsstyrelsen arbetar för att utveckla företagandet i länet. Genom landsbygdsprogrammet erbjuder vi kompetensutveckling och rådgivning för att öka sysselsättningen och skapa nya jobb på landsbygden. Det kan bland annat handla om entreprenörskap, affärsutveckling, marknadsföring och nya metoder.

​Rådgivningen kan utföras både enskilt och i grupp. Du betalar bara 30 procent av rådgivningskostnaden. Resten betalas av landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen vill genom aktiviteterna stimulera företag på landsbygden att utvecklas och kunna öka antalet arbetstillfällen samt ta tillvara landsbygdens resurser.

Har du önskemål eller idéer om kurser? Hör av dig med dina önskemål.

Kontakta vår handläggare Lillemor Jonsén för mer information.

Länsstyrelsen i Kalmar län driver flera projekt med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Insatserna syftar till att stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålen, främst ”Ett rikt odlingslandskap”, "Begränsad klimatpåverkan" och "Ingen övergödning".

Här ingår även åtgärder som strävar mot att uppnå minskade utsläpp av klimatgaser och en säker hantering av växtskyddsmedel. Vi driver också projekt för en ökad ekologisk produktion, för att skapa nya jobb på landsbygden och inom kommersiell service.

 

Kontakt