EU-medel

Betesmarksprojektet - för mer ängs- och betesmark

Nu fordras restaurering!

I Kalmar län och då framförallt i skogsbygden minskar arealen betesmark och slåtteräng varje år, precis som i resten av Sverige. När hävden upphör växer landskapet igen av sly och skog. Denna trend är förödande för den biologiska mångfalden och alla de kulturvärden som är knutna till odlingslandskapet.

Betesmark

Fotograf Natalie Henriksson

Länsstyrelsen i Kalmar har startat upp ett nytt betesmarksprojekt som har som mål att öka arealen brukad ängs- och betesmark, samt öka kunskapen kring skötsel och restaurering av ängs- och betesmark.

Detta händer inom projektet:

  • Gårdsbesök med rådgivning
  • Betesmarksförmedling
  • Kunskapsförmedling genom kurser och fältvandringar
  • Kunskapsspridning genom nyhetsbrevet Fokus Landsbygd
  • Samverkan mellan olika aktörer och skapa lokala nätverk

Hör gärna av dig om du har några idéer eller önskemål kopplade till vårat projekt.

Detta är ett separat projekt som drivs av oss på Lantbruksenheten. Det parallella projektet Ett rikt odlingslandskapöppnas i nytt fönster finns information om hos utvecklingsenheten.

Gårdsbesök med rådgivning

Funderar du på att restaurera betesmark? Eller vill du veta mer om hur du kan sköta dina slåtterängar eller betesmarker? Länsstyrelsens personal kan ge dig gratis rådgivning.

Det krävs restaureringsinsatser för att vårt kulturarv och biologisk mångfald ska kunna leva kvar i landskapet. Vill du restaurera betesmark kan rådgivningen potentiellt resultera i en restaureringsplan och möjlighet till stöd för restaurering eller engångsröjning.

För att hålla lantbruket livskraftigt spelar företagsekonomi och EU: stöden en viktig roll. Vi kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla stödreglerna.

Lämna intresseanmälan om rådgivning till

Natalie Henriksson - 010-223 85 03

natalie.henriksson@lansstyrelsen.se

Betesförmedling

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta betesmark och du som har mark kan få djur som betar den.

Betesförmedlingen

Länsstyrelsen erbjuder kurser och fältvandringar

Titta i vår kalender för att se planerade kurser och fältvandringar.öppnas i nytt fönster

Fokus Landsbygd

Håll dig uppdaterad och läs informativa artiklar genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev Fokus Landsbygdöppnas i nytt fönster.

Kontakt