Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen kan besluta att en byggnad, park, trädgård, anläggning eller ett bebyggelseområde som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde blir byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen.

När Länsstyrelsen beslutar att byggnadsminnesförklara en miljö, så upprättas ett
beslutsdokument med särskilda skyddsbestämmelser. De anger vad som ska bevaras i miljön. Det krävs sedan tillstånd från Länsstyrelsen att ändra dessa delar. Skyddsbestämmelserna kan även ange hur miljön ska underhållas. 

Skyddsbestämmelserna varierar alltså mellan olika byggnadsminnen. För säkerhets skull bör du som ägare alltid kontakta Länsstyrelsen innan en åtgärd genomförs (ex: ommålning, renovering eller ombyggnad)! Om åtgärden är tillståndspliktig, men gjord utan tillstånd kan Länsstyrelsen förelägga dig att vida rättelse, exemelvis att återställa byggnaden till det skick den hade innan ändringen.

Att äga ett byggnadsminne innebär att varsamt förvalta och bevara en unik miljö för framtiden. Det kan kräva särskilda kunskaper och resurser. Byggnadsminnena är därför särskilt prioriterade när det gäller rådgivning och kulturmiljövårdsbidrag.

Bötterums gästgiveri, Högsby kommun. Foto: Lotta Lamke, Länsstyrelsen.

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner.
 3. Kolla att du fått en kopia på din ansökan till den e-postadress du uppgett! Om inte, så har ansökan inte skickats in.
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utredsObjektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Högby fyr och fyrvaktarbostad, Borgholms kommun. Foto: Katarina Sundberg, Länsstyrelsen.

Byggnadsminnen i Kalmar län

I Kalmar län finns 136 byggnadsminnesförklarade byggnader eller byggnadsmiljöer. De speglar sociala förhållanden, teknisk utveckling, byggnadstekniker och estetiska ideal under olika tidsepoker i såväl städer som på landsbygden. Bland länets byggnadsminnen finns många olika byggnadskategorier representerade, från fiskebodar och torp till herrgårdar och industrier.

Länsstyrelsen för ett register över vilka byggnader och områden i Kalmar län som är
byggnadsminnen. Om en fastighet berörs av en byggnadsminnesförklaring står det även inskrivet i fastighetsregistret som sköts av Lantmäteriet.

Byggnadsminnen förses ofta med en särskild plakett. Foto: Per Lindegård,Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen utreder sedan om miljön har ett så högt kulturhistoriskt värde att den kan bli byggnadsminne. Fastighetsägarens åsikter är viktiga för hur Länsstyrelsens beslutar.

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne
 • en karta som visar vilken byggnad eller vilket område som avses
 • fotografier av miljön

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. När du satt samman din ansökan kan du antingen:

 • Mejla den till: kalmar@lansstyrelsen.se, eller
 • Skicka den till: Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

Kontakt