Plan för kommande arbete av sanering av förorenade områden i Kalmar län

Prioriterade objekt

De mest prioriterade objekten i länet redovisas i en prioriteringslista. Prioriteringslistan omfattar utöver länets samtliga objekt inom riskklass 1 (44 stycken) och några av de högst prioriterade inom riskklass 2.

De objekt som prioriteras högst på listan har ofta anknytning till branscherna glasbruk, träimpregnering och batteritillverkning.

Beskrivning av de första objekten i priolistan

Oskarshamns hamnbassäng i Oskarshamns kommun, Vassmolösa Ångsåg och Gasverket, Sandås i Kalmar kommun, Impregneringsverket, Hultsfred och Batterifabriken, Hultsfred i Hultsfreds kommun, Gadderås glasbruk i Nybro kommun är i åtgärdsfas och beskrivs under fliken Åtgärder nedan.

 

Glasbruksområdet är kraftigt förorenat av arsenik, bly och kadmium. Grundvattnet i området har höga till mycket höga halter av dessa ämnen. Stora delar av området ligger öppet och exponerat samtidigt som ytliga jordprover visat på mycket höga arsenikhalter vilket gör att objektet bedöms vara akut. Mängden förorenade massor uppskattas till totalt ca 25 000 kubikmeter. Mängden föroreningar i deponier och bruksmark inom området har beräknats till ca 60 ton arsenik, 110 ton bly och 5 ton kadmium. Området har försetts med inhägnad och skyltning för att begränsa de akuta riskerna med ytliga föroreningar. År 2016 förelade Länsstyrelsen ansvarigt bolag att genomföra en huvudstudie. Huvudstudien beräknas bli färdigställd under 2019


Glas från Flygsfors glasbruk

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

Flerohopp f.d. glasbruk är lokaliserat ca 10 km norr om Nybro tätort och tillhör Nybro kommun. Glasbruket har varit i drift mellan 1891 och 1960. Produktionen vid glasbruket var inriktad på belysningsglas, flaskor, glödlampor, termosglas, servisglas och kristallglas. 

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har som huvudman inom ramen för projektet ”Sanering av glasbruk – ett samverkansprojekt i glasrikekommunerna” låtit undersöka det förorenade området genom en huvudstudie finansierad av Naturvårdsverket. Huvudstudien genomfördes under 2016-2018. Den visar att åtgärdsbehov föreligger och det förordade åtgärdsalternativet innebär att totalt ca 12 000 kubikmeter förorenade massor kommer omhändertas. Ansökan om bidrag för avhjälpandeåtgärder förbereds.

 

Flerohopps glasbruk

Ur Kalmar läns museums arkiv.

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

Det före detta glasbruket är lokaliserat centralt i Alsterbro samhälle. Det var i drift mellan åren 1871–1969. Höga halter och stora mängder av arsenik och bly förekommer på objektet. I de grundvattenprover som tagits förekommer mycket höga halter av framför allt arsenik. Objektet bedöms som akut på grund av risk för direktexponering av höga halter arsenik. Glasbruksområdet har försetts med inhägnad för att begränsa tillträdet. Arbete med huvudstudie pågår med Statens geologiska undersökning (SGU) som huvudman. Huvudstudien beräknas bli färdigställd under 2019.

 

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

Avfallsupplag i kommunens regi där deponering av hushållsavfall och industriavfall pågick mellan 1946–1977. Avfallsdeponins volym uppskattas till 90 000–100 000 m³ på en yta av 25 000–30 000 m². Under perioden 1966–1972 deponerades bland annat PCB-haltig fogmassa på deponin. Det deponerades totalt ca 80 ton fogmassa., vilket innebär att mellan 10 och 18 ton PCB har deponerats. Fogmassan är allmänt spridd i avfallsmassorna på deponin. Länsstyrelsen har klassat objektet som akut. Projektet var nyckelfärdigt 2010 men avstannade. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har under hösten 2017 tagit fram en uppdaterad ansvarsutredning.

 

Kontakt: Lill Ljunggren
Telefon: 010-2238606

E-post till Lill Ljunggren

En komplett huvudstudierapport är färdigställd sedan 10 år. Markförorening av klorfenoler och dioxiner i halter som bedömts vara akuttoxiska finns i ett lättillgängligt strandområde. Temporära åtgärder i form av inhägnad har vidtagits. En ansökan om åtgärdsbidrag har tidigare lämnats in men då exploateringsintressen fanns i området beviljades inte bidrag. Planerna på exploatering är inte längre aktuella och kommunen vill därför söka åtgärdsbidrag på nytt.

 

Kontakt: Anders Svensson
Telefon: 010-2238594

E-post till Anders Svensson

Impregnering av virke har skett på det 15 hektar stora området sedan i början av 1900-talet. Kreosotimpregnering förekom mellan åren 1953–1998 och CCA-impregnering upphörde 2003. Huvudstudien som blev klar 2015 visar att det på området finns mycket höga halter av främst PAH (cancerogena och övriga) och arsenik förekommer i jord inom stora delar av det gamla verksamhetsområdet. Föroreningar har påträffats i sediment, ytvatten och grundvatten.

 

Impregneringsverket Södra Vi juni 2018

Impregneringsverket Södra Vi juni 2018

Kontakt: Anders Svensson
Telefon: 010-2238594

E-post till Anders Svensson

En huvudstudie har tagits fram inför uppförande av ny färjeterminal på platsen. Kraftiga föroreningar av dioxiner och metaller. Uppskattningsvis finns det 6 ton arsenik, 145 ton koppar, 66 ton bly och 200 gram dioxiner. Spridningen till hamnbassängen bedöms som måttlig i dagsläget men kan öka.

 

Kontakt: Lill Ljunggren
Telefon: 010-2238606

E-post till Lill Ljunggren

På området har glasbruksverksamhet bedrivits mellan åren 1897–2014. Innan dess har det legat ett järnbruk på platsen under ca 150 år. Produktionen har varit mycket stor av bland annat kristallglas. De undersökningar som genomförts visar att marken är kraftigt förorenad av bland annat bly, arsenik och kadmium i både bruksmark och utfyllnadsområde. Mängden förorening i utfyllnadsområdet har bedömts vara 17 ton arsenik, 62 ton bly och 1,6 ton kadmium. Vapenbäcksån (Ljungbyån) strömmar rakt genom bruksområdet. En huvudstudie håller på att tas fram av ansvarigt bolag.

 

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

Mellan åren 1876–2013 har glasbruksverksamhet bedrivits på platsen. Lyckebyån, som planeras att bli vattenskyddsområde för Emmaboda och Karlskrona kommun, strömmar förbi området. Utfyllnaden på området sträcker sig ned i ån. Stora föroreningsmängder finns på bruksmark och utfyllnadsområde, bland annat beräknas det finnas 10 ton arsenik och 200 ton bly. Arbete pågår att få fram huvudstudie. Objektet har tidigare översiktligt undersökts.

 

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

 

Övriga prioriterade objekt

 

Bland resterande objekt finns två sedimentobjekt i Emåns vattensystem. Länsstyrelsen har genomfört undersökningar av Nedsjön och Nötöfjärden med fokus på kvicksilver som primär förorening. Vid arbetet med MIFO-bedömningar har Nedsjön i Hultsfreds kommun tilldelats högsta riskklassen. Det är beroende på att sjön innehåller stor mängd kvicksilver i ett känsligt läge, mycket nära den kommunala vattentäkten och i direkt anslutning till Silverån. Undersökningsresultaten visar att metyleringen i sjön är hög. Metylering av kvicksilver är hög även i Nötöfjärden. Där finns även förhöjda halter av kadmium i fibersedimenten.

Ett objekt på prioriteringslistan avser förorenat grundvatten i delar av Västerviks stad. Det är en förorening av klorerade lösningsmedel, som har utretts av kommunen i en förstudie. Ett ansvar finns för den föroreningsrest som finns på den ursprungliga kemtvättstomten.

Bockara sågverk ligger i närheten av Oskarshamns kommuns vattentäkt. Dioxiner har påträffats i grundvattnet nedströms sågen och en markförorening har konstaterats vid den före detta doppningsplatsen. Kommunen har undersökt föroreningssituationen översiktligt i en förstudie. Fortsatt utredning behöver utföras för att kunna genomföra saneringsåtgärder och för att bedöma hotet mot vattentäkten.

Verda Träindustri i Emmaboda kommun var i drift mellan åren 1946–1982. Emmaboda kommun har undersökt området i omgångar sammantaget motsvarande huvudstudie. Mycket höga halter dioxin har uppmätts i jordprover inom området samt förhöjda halter i grundvatten och bäcksediment.


Kontakt: Anders Svensson
Telefon: 010-2238594

E-post till Anders Svensson

Återstående glasbruk i Emmaboda och Nybro kommun på prioriteringslistan är även de högt prioriterade, dessa är Gullaskruvs glasbruk, Målerås glasbruk, Johansfors glasbruk, Boda glasbruk, Emmaboda glasverk, och Smålandshyttan. Av dessa är alla utom Smålandshyttan undersökta motsvarande en förstudie. För Smålandshyttan del pågår detta arbete under hösten-vintern 2017. De undersökta glasbruken har visat mycket höga halter av främst arsenik och bly i mark men även i grundvatten. Åtgärder har genomförts i mindre delar på Boda glasbruk och Målerås glasbruk.

 

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

 

Inventering

I nuläget är inventeringen från länsstyrelse sida i stort slutförd. Riskklassningarna uppdateras då mer information kommer fram om objekten.

 

Undersökningar och utredningar

Under 2019 har Länsstyrelsen Kalmar län fått medel från Naturvårdsverket på undersökningar och utredningar. Nedan listas de som Länsstyrelsen Kalmar fått medel för.


En stor bransch där 75 objekt har riskklassats till riskklass 2. Med få undantag gäller att det i dag bor människor på de berörda fastigheterna. I stor utsträckning rör det sig om människor med permanent boende och egna trädgårdar. För 23 av objekten gäller att bekämpningsmedel har eller kan komma att förorena privata eller kommunala dricksvattentäkter, eller någon av de prioriterade dricksvattenresurser som pekats ut i länets vattenförsörjningsplan.

Upphandling av konsult görs våren 2019. Det blir ramavtal av konsult/lab med avrop under som mest fyra år. Det finns 45 objekt i ansökan och troligtvis kan 6-8 stycken undersökas 2019. I urvalet år 1 finns objekt som bedömts ha betydande påverkan på vattenförekomster enligt vattenförvaltningen. Objekten som har valt ut 2019 finns i kommunerna Kalmar, Mönsterås, Högsby, Oskarshamn och Hultsfred.

 

Kontakt: Anders Svensson
Telefon: 010-2238594

E-post till Anders Svensson

Vid vattentäkten Västra skogen i Vimmerbyinom vattenskyddsområdet finns rester från två sågverk där doppning har förekommit. Markföroreningar av dioxin har konstaterats vid de båda objekten i en förstudie och utredning behövs för att man ska kunna undanröja risken för påverkan på kommunens grundvattenuttag. Länsstyrelsen har fått bidrag 2019 för att undersöka objekten.

 

Bille Leijon-sågen på Trekantsområdet Västra skogen, Vimmerby kommun juni 2018

Bille Leijon-sågen på Trekantsområdet Västra skogen, Vimmerby kommun juni 2018

Helmer Borsiö-sågen på Trekantsområdet Västra skogen, Vimmerby kommun juni 2018 Foto: Lill Ljunggren

Helmer Borsiö-sågen på Trekantsområdet Västra skogen, Vimmerby kommun juni 2018 Foto: Lill Ljunggren

Kontakt: Anders Svensson
Telefon: 010-2238594

E-post till Anders Svensson

Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att under 2019 och 2020 genom huvudstudier utreda och undersöka glasbruksåarna Lyckebyån och Ljungbyån. Statens geologiska undersökning är huvudman för projektet som sträcker sig över två län och tre kommuner. Huvudsakligen kommer metallbelastningen att utredas samt miljö- och hälsorisker kopplat till det.


Ljungbyån nedströms Smedstorp 2019 Foto: David Lokrantz

Ljungbyån nedströms Smedstorp 2019 Foto: David Lokrantz

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

 

Åtgärder

Nedan listas de objekt där sanering sker just nu.

Vid Batterifabriken i Hultsfred, lokaliserad centralt i Hultsfreds tätort, startade tillverkningen av blybatterier år 1952. Produktionen pågick fram till 1999. Området är kraftigt förorenat med bland annat bly. Åtgärder pågår sedan 2017 med SGU som huvudman.

Via tillsyn genomfördes en huvudstudie för området som konstaterade att det finns stora mängder blyföroreningar i marken och i byggnader. Den totala mängden blyförorenad jord på området beräknas uppgå till 120 000 ton. Föroreningssituationen bedöms som extra allvarlig eftersom föroreningarna är lokaliserade på Hultsfredsdeltat, vilket är en av de största grundvattentillgångarna i sydöstra Götaland. SGU är huvudman för saneringsprojektet som beviljats bidrag från Naturvårdsverket för den del av saneringen där ansvar saknas.

 

Rivningen av Batterifabriken juni 2018

Rivningen av Batterifabriken juni 2018

Mer information

Hultsfreds kommuns webbsida http://renmark.hultsfred.se/batterifabriken/länk till annan webbplats

 

Kontakt: Alexandra Poulsen
Telefon: 010-223 86 25

E-post till Alexandra Poulsen

På idrottsplatsen som tidigare använts som utfyllnadsområde ska bostäder omfattande ca 300 lägenheter byggas. Området är förorenat med PAH och metaller och kommer att behöva saneras innan byggnation. delar av saneringskostnaderna har Naturvårdsverket beviljat Kalmar kommun bidrag från det nya anslaget för bostadsbyggande på förorenad mark..


Kontakt: Anders Svensson
Telefon: 010-2238594

E-post till Anders Svensson

Gadderås f.d. glasbruk är lokaliserat ca 5 km nordost om Orrefors i Nybro kommun. Glasbruket har varit i drift mellan åren 1875 och 1967. Tillverkningen har avsett bland annat flaskor, fönsterglas, glödlampskolvar och i mindre omfattning även konstglas. Efter att undersökningar genomfördes 2006 inhägnades området för att minska risken för direktexponering av arsenik. En huvudstudie har genomförts och objektet har beviljats bidrag för åtgärd under 2018-2019.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har som huvudman inom ramen för projektet "Sanering av glasbruk – ett samverkansprojekt i glasrikekommunerna” låtit undersöka det förorenade området genom en huvudstudie finansierad av Naturvårdsverket. Huvudstudien genomfördes under 2014-2016. Den visar at åtgärdsbehov föreligger och att ca 5 400 kubikmeter förorenade massor behöver omhändertas. Det förorenade området har beviljats bidrag för avhjälpandeåtgärder under 2018-2019.

 

Gadderås glasbruk 2014

Gadderås glasbruk 2014 Foto: David Lokrantz

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

Det f.d. gasverket som var beläget centralt i Kalmar tätort och i drift mellan åren 1907-1967. Åtgärden har slutförts under inledningen av 2019

Byggnaderna av det gamla gasverket revs men konstruktionerna under mark fanns kvar. Marken är förorenad av både fasta och flytande restprodukter med mycket höga halter av bland annat PAH. Huvudstudien färdigställdes under 2015 av kommunen. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för åtgärd i en första etapp under 2018. Åtgärderna i etapp 1 omfattade borttagande av ca 5 700 ton avfall, främst farligt avfall. När sanering av hotspot utvärderats kommer en riskvärdering genomföras avseende resterande åtgärdsbehov. Kommunen har genom diverse anläggningsarbeten tidigare avlägsnat föroreningar från området på motsvarande ca 25 % av markytan.


Gasverket år 1955. Foto: Ur Kalmar läns museums arkiv.

Gasverket år 1955. Foto: Ur Kalmar läns museums arkiv.

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

Vid Impregneringsverket i Hultsfred, lokaliserad centralt i Hultsfreds tätort, startade impregnering av kraftledningsstolpar år 1943. Produktionen pågick fram till 1989. Området är kraftigt förorenat med arsenik och kreosot. Åtgärder pågår sedan 2017 med SGU som huvudman.

Via tillsyn genomfördes en huvudstudie för området som konstaterade att det finns stora mängder blyföroreningar i marken och i byggnader. Föroreningssituationen bedöms som extra allvarlig eftersom föroreningarna är lokaliserade på Hultsfredsdeltat, vilket är en av de största grundvattentillgångarna i sydöstra Götaland. Sammantaget uppskattas det finnas 20 ton arsenik och 80 ton kreosot på området. SGU är huvudman för saneringsprojektet som beviljats bidrag från Naturvårdsverket för den del av saneringen där ansvar saknas.

 

Mer information

Hultsfreds kommuns webbsida http://renmark.hultsfred.se/impregneringsverket/länk till annan webbplats

 

Kontakt: Alexandra Poulsen
Telefon: 010-223 86 25

E-post till Alexandra Poulsen

Kring Oskarshamns hamnbassäng har industriell verksamhet bedrivits under lång tid, bland annat inom branscherna primärt metallverk, varv och batteritillverkning, Verksamheterna har bidragit till en allvarlig föroreningssituation i hamnens sediment som sedan sprids i samband med fartygsrörelser. Undersökningar och utredningar av sedimenten har pågått under lång tid och själva muddersaneringen startade under 2016.

Förorenat sediment, 300 000 – 400 000 m3, kommer att muddras, avvattnas och deponeras. Saneringen av hamnbassängen medför att spridning av förorenade ämnen från området kommer minska med 90%. Saneringen planeras pågå till och med år 2019.

 

Grävmuddringsverk 2018 Foto: Hamnsaneringsprojektet

Grävmuddringsverk 2018 Foto: Hamnsaneringsprojektet

Mer information

Oskarshamns kommuns webbsida http://www.renhamn.se/länk till annan webbplats

 

Kontakt: Lill Ljunggren
Telefon: 010-2238606

E-post till Lill Ljunggren

Länsstyrelsen har under ett flertal år arbetat med sågverk där doppning av virke i kemikalier har förekommit. Vid sådana sågverk finns risk för bl.a. dioxin- och klorfenolföroreningar i mark, vatten och sediment. De områden som prioriterats högst är belägna i närheten av vattenuttag och bostäder. Kalmar kommun har fortsatt utreda och åtgärda ett av de allvarligaste objekten.

Vid Vassmolösa f.d. ångsåg doppades virke under senare hälften av 1900-talet i klorfenolmedel för att skydda virket mot missfärgning och angrepp av mikroorganismer. Sågverket låg inom vattenskyddsområdet för den kommunala vattentäkten.

Förorening i grundvatten har konstaterats av både klorfenoler och dioxiner. Dioxinerna förekommer främst på tre identifierade delområden, varav en plats användes för tippning av barkavfall samt två platser för uppställda doppkar.

I genomförda utredningar har det bedömts finnas risk för spridning av föroreningar till vattentäkten. Barkavfallet innehåller de största mängderna och i halter som kan innebära hälsorisker.

Naturvårdsverket har beviljat bidrag för att åtgärda problemet. Vid de f.d. doppningsplatserna har de översta jordlagren grävts bort i en första etapp. Även för nästa etapp som omfattar bortgrävning av föroreningar i barktippen har bidrag beviljats. Åtgärderna där kommer att påbörjas under 2018. Kalmar kommun är huvudman för projektet.

 

Vassmolösa Maj 2018

Vassmolösa maj 2018

Kontakt: Anders Svensson
Telefon: 010-2238594

E-post till Anders Svensson

 

Projekt

 

Under flera hundra år har det småländska landskapet mellan Växjö och Kalmar varit centrum för svensk glasindustri. Det från början småskaliga hantverket utvecklades med åren och expanderade i takt med att det svenska glaset blev känt världen över.

Råvaror och restprodukter vid glasframställningen

Vid glasframställningen användes i huvudsak kvartssand, kalciumkarbonat, natriumkarbonat och blymönja som råvaror. Flertalet tungmetaller förekom i tillverkningsprocesserna, där till exempel bly fungerade som stabilisator vid framställning av kristallglas, arsenik användes som luttringsmedel vid framställning av soda- och kristallglas medan kadmium ingick som bas i olika färgämnen. Även antimon, barium, bor och fluor samt ett flertal tungmetaller användes vid glastillverkningen. Som i de flesta industriella verksamheter genererades även avfall och restprodukter – avfall som vid de flesta glasbruk deponerades i anslutning till byggnaderna och huvudsakligen bestod av glaskross, råvaruspill, sliperiavfall och kemikalierester. Ibland användes även rester från glastillverkningen för fyllning vid utbyggnad av nya markområden intill bruken. I undersökningar av glasbruksområden har förhöjda halter av metaller påträffats i anslutning till bruksmark, deponier, grundvatten och ytvatten.

Glasriket

Det vi till vardags kallar Glasriket består idag av de fyra kommunerna Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge i Småland. Bruken i Glasriket har gamla anor och flertalet av de idag verksamma bruken etablerades redan på 1800-talet. Branschen har alltsedan starten haft en central roll i samhället och samhällsutvecklingen, inte minst för turistnäringen i regionen. Idag finns endast ett fåtal aktiva bruk kvar samt ett antal studiohyttor och liknande verksamheter.

Glasbruk utanför Glasriket

Även utanför det område som kallas Glasriket har hyttor legat, bland annat i Björkhult och Ruda i Högsby kommun. Läs om de projekten under genomfört arbete.

Projekt och åtgärder

Flera projekt har bedrivits och bedrivs för att kartlägga föroreningssituationen vid glasbruken och åtgärda dessa där behov finns. Åtgärder som vidtagits är att glasbruken i Flygsfors, Gadderås och Alsterbro har försetts med inhägnader för att minska de akuta riskerna med att det finns höga halter arsenik i marken.

Aktuellt läge

Länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län har tillsammans med respektive regionförbund och de fyra kommunerna i Glasriket inlett ett samarbete för att gemensamt söka lösningar på föroreningssituationen vid glasbruken. Genom samarbetet är tanken att en miljösanering av Glasriket kan ske både snabbare och mer kostnadseffektivt jämfört med att varje förorenat område saneras var för sig, det finns stora samordningsvinster att göra. Av ca 100 inventerade glasbruksobjekt beräknas ett 50-tal vara i stort behov av att åtgärdas. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har åtagit sig att leda detta arbete som huvudman för de fyra kommunerna. Projektet benämns "Sanering av glasbruk – ett samverkansprojekt i glasrikekommunerna". Mer information finns på SGUs webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våren 2016 slutrapporterades huvudstudier vid glasbruken i Gadderås (i Nybro kommun) och Björkå (i Uppvidinge kommun) med SGU som huvudman. Gadderås glasbruk har beviljats bidrag för åtgärder under 2018 och 2019. Under våren 2018 kommer huvudstudier för glasbruken i Flerohopp (i Nybro kommun) och Älghult (i Uppvidinge kommun) att slutredovisas och samtidigt pågår huvudstudie vid Alsterbro glasbruk och förstudie vid Smålandshyttan (i Nybro respektive Emmaboda kommun). Parallellt med dessa huvudstudier har utredningar om avfallshantering m.m. att gjorts. Frågor om ansvarsförhållanden, tillsyn etc. hanteras av de två länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län samt de fyra kommunerna.

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

Glasbruksprojektet var ett samarbetsprojekt som genomfördes mellan länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län med syfte att kartlägga föroreningssituationen vid glasbruken inom Glasriket. Projektet är avslutat och omfattande dokumentation finns.

Bakgrund

Glasbruksprojektet hade sin grund i den inventering av glasindustrin som genomfördes som ett samarbetsprojekt under åren 1999-2000. Resultatet av inventeringen ledde till att ett stort antal glasbruk riskklassades. Under 2002-2003 genomfördes en metodikstudie vid fem glasbruk i länen som visade hur åtgärdsutredningar och riskbedömningar kan genomföras. Glasbruksprojektet omfattade utredningar av totalt 25 glasbruksområden, varav 14 i Kalmar län och 11 i Kronobergs län. Dessutom undersöktes sedimentföroreningar i sex åar/vattendrag i anslutning till bruken.

Syfte

Glasbruksprojektets syfte var att ta fram underlag för att översiktligt avgränsa och beräkna mängden föroreningar i mark och sediment vid glasbruken, bedöma hälso- och miljörisker samt att klargöra vilket åtgärdsbehov som finns och vilka efterbehandlingsåtgärder som kan vidtas m.m. Arbetena har genomförts i 2 etapper under åren 2006-2007.

Dokumentation och resultat

Glasbruksprojektet är avslutat och en omfattande dokumentation av projektets genomförande och resultat finns tillgänglig i form av en slutrapport, en syntesrapport som sammanfattar resultaten av de olika undersökningarna samt individuella rapporter för varje undersökt objekt, totalt 34 rapporter. Till dessa har också lagts de tidigare genomförda metodikstudierna som fungerat som underlagsrapporter i projektet.

Sammanfattningsvis har projektet kommit fram till att det finns totalt ca 420 000 kubikmeter förorenade massor vid de undersökta glasbruksområdena, innehållande ca 420 ton arsenik, 27 ton kadmium och 3 000 ton bly. Modifierade laktester som genomförts i projektet har bland annat visat att en mycket hög andel av föroreningarna är ”biotillgängliga” vilket styrker tidigare bedömningar att hälsorisker kan uppkomma vid vistelse inom förorenade områden. En beräkning av spridning av föroreningar visar att det årligen tillförs ca 44 kg arsenik, 12 kg kadmium och 165 kg bly till åarna från de förorenade områdena.

 

Mer information

Dokumentation inom Glasbruksprojektet

Länsstyrelsen Kalmar län publicerar rapporterna som tagits fram inom projektet. Författarna till rapporterna svarar själva för innehållet.
Samtliga rapporter (pdf-format) öppnas i nytt fönster.

 

Slutrapporten

Höglund L. O., Fanger G. och Yesilova H. (2007): Slutrapport – Glasbruksprojektet 2006-2007, Kemakta Konsult AB, 2007-12-10.PDF

Syntesrapport

Höglund L. O., Fanger G. och Yesilova H. (2007): Syntesrapport Etapp 1 – Resultat och tolkningar från undersökningar av 25 glasbruksobjekt och 6 glasbruksåar, Kemakta Konsult AB, 2007-06-04.PDF

Höglund L. O. (2007): Utdrag ur Syntesrapport - Föroreningssituation - Jämförelser med haltgräns för akuttoxicitet, Kemakta Konsult AB, Reviderad 2007-05-07.PDF

Delrapporter: Sedimentundersökningar av vattendrag

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Alsterån (Objekt: 25 Älghults Glasbruk, 22 Alsterfors Glasbruk, 7 Alsterbro glasbruk, 18 Björkå glasbruk), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-03.PDF

Davidsson T. och Holmström K. (2006): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Hagbyån (Objekt: 1 Boda glasbruk, 2 Boda glasbruksdeponi), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2006-10-26.PDF

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Ljungbyån (Objekt: 12 Målerås glasbruk, 11 Gullaskruvs glasbruk, 13 Orrefors glasbruk, 9 Flygsfors glasbruk, 8 Flerohopps fd glasbruk, 10 Gadderås glasbruk, 14 Pukebergs glasbruk), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-10.PDF

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Lyckebyån (Objekt: 16 Kosta Glasbruk, 21 Transjö Glasbruk, 4 Åfors glasbruk, 5 Åfors deponi, 3 Johansfors glasbruk, 6 Emmaboda glasverk och 19 Skrufs glasbruk), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-10.PDF

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Mörrumsån (Objekt: 23 Lindshammars Glasbruk, 24 Rosdala glasbruk), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-10.PDF

Davidsson T. och Holmström K. (2007): Glasbruksprojektet – Sedimentundersökningar av sex glasbruksåar – Ronnebyån (Objekt: 17 Kosta glasbruk med deponi, 15 Bergdala glasbruk, 20 Strömbergshyttans glasbruk med deponi), Ekologgruppen i Landskrona AB, 2007-12-10.PDF

Delrapporter: Miljötekniska undersökningar av glasbruk

Ungvari L. , Olofsson J., Sandberg L. och Jansson H. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 07 Alsterbro Glasbruk etapp 1, Swepro Project Management AB, 2006-11-23.PDF

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): PM – Miljötekniska undersökningar Objekt 07 Alsterbro etapp 1 kompletteringar, Nybro kommun, Kalmar Län, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2007-01-31.PDF

Håkansson K. och Ländell M. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 22 Alsterfors etapp 1, Geo Innova AB, Reviderad 2006-12-13.PDF

Håkansson K., Gustavsson S., Ländell M. och Werkelin D. (2007): Miljötekniska undersökningar Objekt 22 Alsterfors glasbruk och deponi etapp 2, Geo Innova AB, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, Reviderad 2007-12-10.PDF

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 01 (glasbruk) och 02 (deponi) Boda Glasbruk och Deponi etapp 1, Emmaboda, Kalmar Län, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2006-12-12.PDF

Håkansson K. och Ländell M. (2007): PM – Miljötekniska undersökningar Objekt 02 Boda glasbruksdeponi etapp 1, kompletterande undersökningar, Geo Innova AB, 2007-05-04.PDF

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 06 Emmaboda Glasverk etapp 1, Emmaboda. Kalmar Län, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2006-11-20.PDF

Ungvari L. , Olofsson J., Sandberg L. och Jansson H. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 08 Flerohopp Glasbruk etapp 1, Swepro Project Management AB, 2006-11-23.PDF

Ungvari L. , Olofsson J., Sandberg L. och Jansson H. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 09 Flygsfors Glasbruk etapp 1, Swepro Project Management AB, 2006-11-23.PDF

Håkansson K., Gustavsson S., Ländell M. och Werkelin D. (2007): Miljötekniska undersökningar Objekt 09 Flygsfors glasbruk och deponi etapp 2, Geo Innova AB, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, Reviderad 2007-12-10.PDF

Ungvari L. , Olofsson J., Sandberg L. och Jansson H. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 10 Gadderås etapp 1, Swepro Project Management AB, 2006-11-23.PDF

Håkansson K., Gustavsson S., Ländell M. och Werkelin D. (2007): Miljötekniska undersökningar Objekt 10 Gadderås glasbruk och deponi etapp 2, Geo Innova AB, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, Reviderad 2007-12-10.PDF

Bergelin A., Jansson M., Tapper M. och Bylin S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 11 Gullaskruv etapp 1, Geosigma AB, Version 1.1, 2006-10-05.PDF

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 03 Johansfors Glasbruk etapp 1, Emmaboda, Kalmar Län, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2006-11-20.PDF

Håkansson K. och Ländell M. (2007): PM – Miljötekniska undersökningar Objekt 03 Johansfors glasbruk etapp 1, Kompletterande undersökningar, Geo Innova AB, 2007-05-04.PDF

Håkansson K. och Ländell M. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 16-17 Kosta glasbruk och glasdeponi etapp 1, Geo Innova AB, 2006-12-13.PDF

Bergelin A., Jansson M., Tapper M. och Bylin S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 23 Lindshammar etapp 1, Geosigma AB, Version 1.1, 2006-12-29.PDF

Bergelin A., Jansson M., Tapper M. och Bylin S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 13 Orrefors etapp 1, Geosigma AB, Version 1.1, 2006-11-06.PDF

Werkelin D. och Gustavsson S., (2006): PM – Miljötekniska undersökningar Objekt 13 Orrefors etapp 1, kompletteringar, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, 2007-01-31.PDF

Bergelin A., Jansson M., Tapper M. och Bylin S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 24 Rosdala etapp 1, Geosigma AB, Version 1.1, 2006-12-18.PDF

Palm J. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 19 Skrufs Glasbruk och deponi etapp 1, FB Engineering AB, 2006-10-20.PDF

Nimark S. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 20 Strömbergshyttans glasbruk och deponi etapp 1, FB Engineering AB, 2006-10-20.PDF

Håkansson K., Gustavsson S., Ländell M. och Werkelin D. (2007): Miljötekniska undersökningar Objekt 20 Strömbergshyttan glasbruk och glasbruksdeponi etapp 2, Geo Innova AB, AB PentaCon och WSP Samhällsbyggnad AB, Reviderad 2007-12-10.PDF

Nimark S. och Palm J. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 21 Transjö Glasbruk etapp 1, FB Engineering AB, 2006-10-20.PDF

Håkansson K. och Ländell M. (2006): Miljötekniska undersökningar Objekt 25 Älghult etapp 1, Geo Innova AB, Reviderad 2006-12-12.PDF

Förstudierapporter

Länsstyrelsen Kronoberg: Inventering av förorenade områden enligt MIFO fas 1, glasbruk i Kalmar och Kronobergs län. Meddelande 2001:01PDF

Fanger G., Höglund L-O., Jones C., Svensson H. (2003): Undersökning och fördjupad riskbedömning av fem glasbruk i Kalmar och Kronobergs län samt förslag på generell metodik för riskbedömning vid glasbruken. Kemakta Konsult AB, reviderad 2004-05-11.PDF

Holmström H., Elander P. (2003): Åtgärdsutredning med inriktning på metodutveckling för glasbruk. Envipro, reviderad 2004-04-27.PDF

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

Det pågår forskning och studier kring förekomsten av metaller runt glasbruk och vilka risker det kan föra med sig för boende i närheten.

De resultat som hittills framkommit genom det arbete som Linnéuniversitetet och Arbets- och Miljömedicin i Linköping och Lund gjort, indikerar vissa förhöjda cancerrisker för glasbruksarbetare och boende kring glasbruk. Informationen föranleder ett behov av att vidta försiktighetsåtgärder i väntan på forskningsresultat.

Det som lett till dagens förhöjda cancerrisker behöver inte göra det i framtiden. Detta ska forskningen försöka ge svar på och även risken med att utveckla andra folkhälsosjukdomar. Men eftersom det rör sig om metaller som är skadliga för hälsan, finns det anledning att redan nu göra vad man kan för att minska sin exponering.

Föroreningarna och deras effekter beror på gamla utsläpp och inte på dagens industri.

Långsiktigt arbete pågår för att åtgärda gamla miljöföroreningar.

Det är inte farligt att gå på förorenad mark. Turister och tillfälliga besökare påverkas generellt inte av metallföroreningarna, eftersom de inte har exponerats under lång tid.

För att man ska påverkas negativt av metallföroreningar, måste man ha fått i sig metallerna på något sätt under lång tid, exempelvis kan det vara genom förorenat brunnsvatten, förhöjda metallhalter i grönsaker, bär, svamp, arbete med metaller, inandning osv. Forskning pågår för att närmare studera vilka exponeringsvägar som har störst betydelse och vilka effekter som kan kopplas till exponeringen.

Grönsaker, frukt och bär som har odlats i befintlig trädgårdsjord kan innehålla förhöjda metallhalter.

Även om metallhalterna i grönsaker, frukt och bär skulle ha varit förhöjda, så måste man ha ätit av dem kontinuerligt under lång tid för att eventuella negativa effekter ska uppstå. Det är inte farligt att äta dem någon gång ibland.

Har man redan fått i sig förhöjda metallhalter, går det inte att åtgärda idag, men vill man fortsätta att odla och även minska risken att få i sig ännu mer metaller finns här några enkla råd:

Vad ska du göra själv om du bor nära ett glasbruksområde?PDF


Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz

För att få en ekonomiskt och miljömässigt bästa åtgärden vid sanering av glasbruk är avfallsfrågan av central betydelse. Av den anledningen har ett antal studier utförts med finansiering både från Glasrikeuppdraget som pågick mellan 2014-2017 och från Naturvårdsverket. SGU har varit huvudman för arbetet.

Det uppskattas finnas ca 1 000 000 kubikmeter förorenade massor vid 50 glasbruk i glasriket. För att hantera dessa massor på resursbesparande och kostnadseffektivt sätt är det viktigt att utreda vilka möjligheter som finns för avfallshanteringen. Av den anledningen har ett antal studier genomförts avseende sortering och behandling. Fler frågor återstår och det pågår parallellt flera forskningsprojekt vid sidan av det arbete som finansierats med statliga medel från Naturvårdsverket.

Sveriges geologiska underökning slutredovisade projektet våren 2018. Resultatet blev rapporten Slutrapport Glasavfall i glasriketPDF.


Glaskross vid Alsterbo glasbruk Foto: David Lokrantz

Glaskross vid Alsterbo glasbruk Foto: David Lokrantz

Kontakt: David Lokrantz
Telefon: 010-2238589

E-post till David Lokrantz


Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen har en roll som regional samordnare och en prioriterande roll gentemot övriga aktörer inom efterbehandlingsområdet. Länsstyrelsen ser rådgivning och övrig vägledning om förorenade områden och efterbehandling av dessa som en mycket viktig uppgift.

Länsstyrelsens strategi för tillsynsvägledning

 • Länsstyrelsen ska driva på kommunernas berörda förvaltningar i syfte att upprätthålla kompetens och/eller rekrytera för att ha kompetens inom förorenade områden.
 • Länsstyrelsen ska driva på och vägleda kommunerna så att kunskapsspridning och delning av information om förorenade områden sker mellan och inom berörda förvaltningar på kommunerna och mellan kommuner.
 • Arbeta enligt den tillsynsplan och tillsynsvägledningsplan som revideras årligen för miljöbalkens område.

 

Tillsynsvägledningsprojekt

 

Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning avseende förorenade områden (TVL-gruppen) har tagit fram vägledningsmaterial för att stödja kommunernas strategiska arbete med förorenade områden.

Mer information

www.ebhportalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt: Lill Ljunggren
Telefon: 010-2238606

E-post till Lill Ljunggren

Länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs, Östergötlands och Jönköpings län har påbörjat ett samarbete inom ett tillsynsvägledningsprojekt kallat ”TVL-cykeln”. Inom projektet ska utbildningar och träffar erbjudas gemensamt för länens samtliga 46 kommuner. Mälarlänen har i flera år haft ett sådant samarbete och vi startar nu upp ett liknande samarbete. Med projektet hoppas vi kunna öka antalet privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder i de samverkande länen. Vi ser många fördelar med samarbetet då det ger en möjlighet att erbjuda kommunerna fler och bättre tillsynsvägledande aktiviteter, med såväl återkommande grundläggande utbildningar för nya inspektörer som fördjupning för handläggare med längre erfarenhet. Projektet ska också bidra till att upprätthålla ett aktivt nätverk mellan inspektörerna som bedriver tillsyn inom föroreningsskadade områden i regionen.

 • År 1, som är 2019, ska de samverkande länen erbjuda grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF), samt en utbildningsdag om ansvarsutredningar (AU).
 • År 2, som är 2020, kommer utbildning inom utredningsfasen att erbjudas samt fördjupning för kommunhandläggare med längre erfarenhet. Länsstyrelserna planerar för 3 – 4 utbildningsdagar.
 • År 3, Sista året i cykeln, 2021, är temat för utbildningen åtgärdsfas, och även detta år genomförs fördjupning för kommunhandläggare med längre erfarenhet. Länsstyrelserna planerar för 3 – 4 utbildningsdagar.

Under 2019 hålls AU-utbildningsdagen den 24 april i Nässjö och GRUF 2-3 oktober i Alvesta. Inbjudningar skickas ut inför varje utbildningstillfälle.

 

Cykelns översiktliga teman årsvis

Cykelns översiktliga teman årsvis. Figurkälla: Mälarlänens projektplan 2016-09-01.

Kontakt: Lill Ljunggren
Telefon: 010-2238606

E-post till Lill Ljunggren

Kontakt: Alexandra Poulsen
Telefon: 010-223 86 25

E-post till Alexandra Poulsen

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark för bostadsbyggande. Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor per årligen för detta. 

Vad kan man få bidrag för?

Bidraget är tänkt att användas till att sanera gamla industriområden inför bostadsbebyggelse. Statliga medel kan användas för sanering till den nivå som krävs för bostadsändamål (KM) så länge den värdeökning som den statligt finansierade saneringen medför av fastigheten dras av från det belopp som söks. In undantagsfall kan statliga medel användas för sanering till MKM och resterande sanering till KM finansieras på annat sätt. Det går inte att ansöka om bidrag i efterskott för en åtgärd som redan är utförd.

Vilken roll har Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska förmedla ansökan till Naturvårdsverket och ge ett kort förslag till beslut och beskriva hur projektet kommer att fortgå. Det innebär att Länsstyrelsen får göra en preliminär bedömning av bland annat om projektet kräver bidrag för att bli ekonomiskt bärkraftigt. Länsstyrelsen ska vidare göra en egen bedömning av hur prioriterat projektet är ur bostadssynpunkt.

Vad krävs för att kunna söka?

Grundförutsättningarna för bidraget är följande:

 • Bidrag krävs för att göra projektet ekonomiskt bärkraftigt
 • Bostadsbehov finns på platsen
 • Godkänd ansvarsutredning gällande föroreningssituationen
 • Huvudman ska finnas för projektet
 • Detaljplanen ska vara klar eller nästan klar
 • Fullständig huvudstudie eller motsvarande är utförd
 • Oberoende bedömning av fastighetens värdeökning ska vara utförd •
 • Saneringen ska vara en förutsättning för byggnationen
 • Riskklass 1 till 3 enligt MIFO

Huvudmannen ska i ansökan redogöra för ovanstående och redovisa underlaget för bedömningarna som görs. Nödvändiga utredningar tas fram och bekostas av huvudmannen. Ansökan skickas sedan in till Länsstyrelsen.

Hur sker urvalet av vilka som beviljas bidrag?

Urvalskriterierna för ansökningarna är förljande, i prioriteringsordning:

 1. Totala antalet lägenheter
 2. Projektets genomförbarhet (antagen detaljplan ger högsta prioritet)
 3. Områdets risk för hälsa och miljö
 4. Övriga kriterier i nationella planen (t ex. innovativa tekniker)

Därefter fattar Naturvårdsverket beslut att bevilja bidrag till de projekt som utifrån kriterierna prioriteras högst.


Kontakt: Lill Ljunggren
Telefon: 010-2238606

E-post till Lill Ljunggren


Har du frågor om förorenade områden så tveka inte att höra av dig, kontaktuppgifter till oss finns längst ner på sidan!

Uppdaterad efter pressmeddelande om ” Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde” från Arbets- och miljömedicin i Linköping 2019-09-19.

Är det farligt att bo i närheten av ett glasbruk?

Nej, idag är det inte farligt att bo där. Blod- och urinprover som har tagits på studiepersoner i området, visar att de är inte mycket högre exponerade än andra befolkningsgrupper. De halter som har uppmätts speglar en livstids exponering för metaller. En del av halterna utsöndras via urinen, en del lagras i kroppen. Om exponeringen för metaller vore hög idag, så skulle halterna i blodet vara högre än i andra befolkningsgrupper pga. att överskottet av metaller lagras in i kroppen om det kontinuerligt tillförs exempelvis via maten eller inandning.

Kan man äta grönsaker som man odlar i sitt land om man bor i närheten av ett glasbruk?

Ja, men man ska tänka på att inte odla grönsaker i jord där synliga glasbitar finns. Grönsaker och rotfrukter kan ta upp metallerna via rotsystemet och jordrester kan finnas på grönsakerna. Bär och frukt tar inte upp metallerna lika lätt. Även om man har odlat i jord med synliga glasbitar går det att äta någon gång ibland utan att metallerna i blodet blir förhöjda. De personer som hade högre metallhalter i blodet, var personer som ätit kontinuerligt lokala grönsaker/rotfrukter minst en gång per vecka under mycket lång tid.

Varför skiljer sig riskerna förr mot idag?

Mossundersökningar visar att utsläppen var större förr, dels via skorstenen, dels via processvatten som gick orenat ut till närmsta vattendrag. Metallerna och även PAH kom ut via röken och landade på marken i närområdet och även odlingar. Föroreningarna kunde därför både ha andats in och via konsumtion av grönsaker/rotfrukter. Idag är utsläppskraven på industrin högre vilket medfört åtgärder inom industrin att minska utsläppen. Även om man har fått i sig höga metallhalter är det inte säkert att man kommer att utveckla cancer eller någon annan sjukdom. Det finns många andra faktorer som också bidrar till utveckling av sjukdom.

De höga metallhalter som uppmätts vid bruken beror på gamla utsläpp som ligger kvar i marken. Det är inte farligt att gå på marken. Man måste få i sig metallerna på något sätt. På många ställen är också marken gräsbevuxen vilket skyddar mot exponering. Att gräva i marken någon gång ibland medför heller ingen ökad risk för att få i sig höga metallhalter. Däremot ska inte små barn gräva i mark med förorenad jord, för att de är mycket känsligare för exponering än vuxna och stoppar ofta smutsiga fingrar i munnen. De bör inte heller plocka glasbitar i marken för att jorden kring glasbitarna kan innehålla förhöjda halter av metaller.

Vad du kan göra själv om du bor vid ett glasbruksområde

 • Om du vill odla egna grönsaker, gör det i köpt kontrollerad jord.
 • Odla i pallkragar avsedda för odling (dvs. inte impregnerat virke) eller byt ut jorden i trädgårdslanden.
 • Kontrollera din brunn för metallanalyser även om den bara används till bevattning. Särskilt viktigt är det att kontrollera brunnsvattnet om det används som dricksvatten av barn och gravida kvinnor, eftersom foster och små barn är känsligast för metaller.
 • Drick kommunalt vatten eller kontrollerat brunnsvatten. Bevattna med kommunalt vatten eller kontrollerat brunnsvatten. Detta är särskilt viktigt i glasbruksnära områden.
 • Plocka inte bär och svamp nära glasbruksområdena
 • Undvik att plocka glasbitar på marken, eftersom det kan finnas förorenad jord på dem.
 • Använd generella hygienregler - tvätta händerna efter kontakt med jord.
 • Ät allsidig kost. Flera metaller finns naturligt i våra vanligaste födoämnen men i olika halter.

Vatten från enskilda brunnar

Alla enskilda brunnsägare rekommenderas av Socialstyrelsen att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk och mikrobiologisk analys. Brunnsägare i närheten av ett glasbruksområde bör kontinuerligt ta vattenprov i den egna brunnen, och utifrån analysresultaten vidta de åtgärder som eventuellt behövs. Kontakta din kommun för rådgivning om provtagning och åtgärder av enskilda brunnar.

Vart kan man vända sig om man är orolig?

Man kan höra av sig via mail eller telefon till Ingela Helmfrid, Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Ingela.helmfrid@regionostergotland.se

Telefon: 010-1031425

Kontakt