Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fllänk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är något av följande:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2018 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 149,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Ansök om medel

År 2018 hade Länsstyrelserna 149,4 miljoner kronor att fördela nationellt inom ramen för förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. Av dessa förfogade Länsstyrelsen Kalmar län över 4 661 048 kronor.

Sista ansökningsdatumet var den 17 september 2018. 2018 års ansökningsperiod är således stängd.

När vi har en ansökningsperiod hittar du ansökningsblanketterna här. Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss.

 1. Fyll i ansökningsblankett:

  Ansökan TIA-bidrag - ideella föreningar och trossamfund
  Ansökan TIA-bidrag - kommuner
 2. Skicka din ansökan till:

  Länsstyrelsen Kalmar län
  TIA-ansökan
  391 86 Kalmar

Länsstyrelsen Kalmar län finansierar idag 18 tidiga insatser för asylsökande m.fl. Insatserna avser att främja målgruppens kunskaper inom temaområdena hälsa, svenska språket, svenska samhället och svensk arbetsmarknad. Nedan följer en lista över beviljade insatser i Kalmar län:

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 705 400 kronor för insatsen Svenska undervisning samt nätverksbyggande tillsammans med föreningslivet. Insatsen bedrivs i Västervik från den 12 juni 2017 till den 31 december 2018.

 

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan Region Öst har beviljats 202 000 kronor för insatsen Samordning och vidareutveckling av verksamhet för asylsökande. Insatsen bedrivs i länets samtliga tolv kommuner från den 1 januari 2018 till den 31 december 2018.

 

Berga missionförsamling

Berga missionförsamling är har beviljats 214 580 kronor för insatsen Integration i Berga 17/18. Insatsen bedrivs i Berga, Högsby kommun från den 1 oktober 2017 till den 31 december 2018.

 

Högsby Idrottsklubb

Högsby Idrottsklubb har beviljats 87 000 kronor för insatsen Information riktad till målgrupp: asylsökande med syfte att motverka passivisering. Insatsen bedrivs i Högsby från den 1 maj 2018 till den 31 oktober 2018.

 

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 603 400 kronor för insatsen Nya möten i Orrefors Park. Insatsen bedrivs i Orrefors i Nybro kommun från den 1 juni 2017 till den 31 december 2018.

 

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 724 520 kronor för insatsen Mötesplats Orrefors. Insatsen bedrivs i Orrefors i Nybro kommun från den 1 april 2018 till den 31 december 2018.

 

Totebo IF

Totebo Idrottsförening har beviljats 136 500 kronor för insatsen Come and play. Insatsen bedrivs i Totebo i Västerviks kommun från den 13 juni 2017 till den 31 december 2018.

 

Medborgarskolan

Medborgarskolan Region Öst har beviljats 103 101 kronor för insatsen Lärande för alla. Insatsen bedrivs i Västervik från den 1 september 2018 till den 31 maj 2019.

 

Kristdala Röda kors

Kristdala Röda kors har beviljats 245 000 kronor för insatsen Röda korsets mötesplats i Kristdala. Insatsen bedrivs i Kristdala i Oskarshamns kommun från den 1 augusti 2017 till den 31 december 2019.

 

Sensus

Sensus Studieförbund har beviljats 91 716 kronor för insatsen Sensus familjeträffar. Insatsen bedrivs i Blomstermåla i Mönsterås kommun från den 13 augusti 2018 till den 31 december 2018.

 

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet Småland-Gotland har beviljats 561 000 kronor för insatsen Svenska i naturen och validering enligt OCN-metoden. Insatsen bedrivs i Kalmar från den 6 november 2017 till den 31 december 2018.

 

Rädda barnen

Rädda barnen Region Syd har beviljats 1 618 000 kronor för insatsen Vägen in. Insatsen bedrivs i Hultsfred, Oskarshamn, Högsby, Mönsterås och Kalmar från den 1 januari 2018 till den 31 december 2018.

 

RFSL

RFSL Kalmar län har beviljats 436 202 kronor för insatsen Newcomers Open door. Insatsen bedrivs i Kalmar från den 1 juni 2018 till den 31 maj 2019.

 

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats 876 535 kronor för insatsen Mötesplats för entreprenörskap och integration. Insatsen kommer att bedrivas i Kalmar från den 1 april 2018 till den 31 december 2019.

 

Filadelfiaförsamlingen Mörbylånga

Filadelfiaförsamlingen Mörbylånga har beviljats 384 614 kronor för insatsen Ledarskapsutbildning och aktiviteter. Insatsen kommer att bedrivas i Mörbylånga från den 1 juni 2018 till den 31 oktober 2018.

 

IF Friskis & Svettis Kalmar

IF Friskis & Svettis Kalmar har beviljats 210 016 kronor för insatsen Hälsa på Friskis. Insatsen kommer att bedrivas i Kalmar från den 17 oktober till den 30 juni 2019.

 

Hultsfreds kommun

Hultsfreds kommun har beviljats 1 349 000 kronor för insatsen Samhällsorientering direkt. Insatsen kommer att bedrivas i Hultsfred från den 1 januari 2019 till den 30 juni 2020.

 

ABF Östa Småland/Öland

ABF Östra Småland/Öland har beviljats 376 962 kronor för insatsen Svenska från dag 1. Insatsen kommer att bedrivas i Oskarshamn och i Högsby kommun från den 2 oktober 2018 till den 23 augusti 2019.

 

 • Skicka delrapporten till:
  Länsstyrelsen Kalmar län
  TIA-insats
  391 86 Kalmar
 • Skicka slutrapporten till:
  Länsstyrelsen Kalmar län
  TIA-insats
  391 86 Kalmar

DelrapportmallWord

Slutrapportmall ideella organisationer och trossamfundWord

Slutrapport för kommunerWord

Resor till tidiga insatser - reseersättning

 För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Kontakt