Flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte. Det är endast kommuner som kan söka ersättning, men insatserna kan utföras i samarbete med ideella föreningar eller andra organisationer inom civilsamhället.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Ansök om medel

Regeringen har i vårbudgeten meddelat en förstärkning till länsstyrelserna avseende §37a-medel för flyktingguider och familjekontakter. Förstärkningen omfattar 15 mnkr extra till insatser för föräldralediga och andra personer med små barn. För 2018 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 81 miljoner kronor för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för år 2018. Av dessa förfogade Länsstyrelsen Kalmar län över 3 329 430 kronor.

Sista ansökningsdatumet var den 1 september 2018. 2018 års ansökningsperiod är således stängd.

Redovisning och mallar

Redovisningen ska skickas till kalmar@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer.

Kontakt