Bilda och registrera stiftelse

Har du bildat en stiftelse? Då ska du i de flesta fall registrera den hos Länsstyrelsen.

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Undantaget är stiftelser där tillgångarna bara får användas till förmån för bestämda fysiska personer. För vissa stiftelser finns det särskilda krav vid bildning och registrering. Mer om vad som krävs för att bilda och registrera kan du läsa under varje stiftelseform.

Registrering av stiftelser

Anmälan ska innehålla:

 • Stiftelsens namn, säte (län och kommun) och eventuellt organisationsnummer. (observera att om styrelsen eller förvaltaren under tid har ändrat stiftelsens namn ska protokoll där beslut om namnändringen bifogas)
 • Stiftelsens postadress och telefonnummer.
 • Uppgift om vem som är ordförande i stiftelsens styrelse (gäller ej om förvaltaren är en juridisk person).
 • Styrelseledamöternas namn, personnummer, postadress och telefonnummer alternativt förvaltarens namn/firma, postadress och telefonnummer.
 • Revisorns namn, personnummer och postadress.
 • Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag ska bolagets organisationsnummer och vem som är ansvarig revisor anges.
 • Uppgift om vem eller vilka som har rätt att företräda stiftelsen (firmateckning).
 • Uppgift om stiftelsens tillgångar (marknadsvärdet).
 • Uppgift om räkenskapsår.

Handlingar som ska bifogas:

 • Kopia av stiftelseurkund/förordnande (till exempel testamente, gåvobrev eller protokoll) Observera att ett förordnade för en stiftelse bildad efter 1 januari 1996 alltid ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren/stiftarna.
 • Kopia av stadgar (bifoga ursprungliga stadgar samt, om stadgarna har ändrats, beslutsprotokoll alternativt Kammarkollegie- eller regeringsbeslut och reviderade stadgar).
 • En undertecknad bekräftelse på att revisorn har åtagit sig uppdraget.
 • Styrelseprotokoll som visar vem eller vilka som tecknar stiftelsens firma.
 • Handling som visar stiftelsens tillgångar (till exempel sammanställning av stiftelsens räkenskaper eller senaste årsredovisningen). En nybildad stiftelse ska bifoga kontoutdrag eller motsvarande i stiftelsens namn.
 • För en styrelseledamot, suppleant, firmatecknare/företrädare som inte är folkbokförd i Sverige ska kopia av passhandling eller annan identitetshandling ges in.

Se nedan för ytterligare information om vissa stiftelsetyper.

Bilda en vanlig stiftelse

En "vanlig" stiftelse bildas genom att en eller flera stiftare avskiljer en viss egendom till en självständig, varaktig förvaltning för ett bestämt ändamål.

 • Stiftelsens egendom är avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet.
 • Ett stiftelseförordnande ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna.
 • Den vanliga stiftelsen får driva näring om det har stöd i stiftelseförordnandet.
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet stiftelse.
 • Förvaltningen kan handhas av en styrelse (fysiska personer) eller en förvaltare (juridisk person).
 • Förvaltas stiftelsen av en styrelse ska denna ha en ordförande.
 • Stiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen eller förvaltaren senast sex månader efter det att stiftelsen bildades.
 • Om stiftelsen ska driva näring ska näringsverksamheten anmälas för registrering innan näringsverksamhet börjar utövas.

Bilda insamlingsstiftelse

En insamlingsstiftelse bildas genom att:

 1. en eller flera stiftare förordnar att pengar som kommer in efter ett upprop av dem, ska vara en självständig förmögenhet och främja ett bestämt och varaktigt ändamål
 2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.
 • Stiftelseförordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna.
 • Stiftaren skjuter alltså inte själv till något kapital vid stiftelsebildningen utan det förväntas komma in som en följd av uppropet. Därför är det viktigt att dokumentera hur uppropet skett.
 • Insamlingsstiftelsen får driva näring om det har stöd i stiftelseförordnandet.
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet insamlingsstiftelse.
 • Förvaltningen kan skötas av en styrelse (fysiska personer) eller en förvaltare (juridisk person).
 • Förvaltas stiftelsen av en styrelse ska det finnas en ordförande.
 • En insamlingsstiftelse ska ha minst en revisor som är auktoriserad eller godkänd.
 • Insamlingsstiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen eller förvaltaren senast sex månader efter det att stiftelsen bildades.
 • Om stiftelsen ska driva näring ska näringsverksamheten anmälas för registrering innan näringsverksamhet börjar utövas.
 • En insamlingsstiftelse ska alltid upprätta årsredovisning och vara registrerad i stiftelseregister.
 • Insamlingsstiftelsen står under fullständig tillsyn.

Särskilda krav vid registrering

Insamlingsstiftelser ska bifoga en kopia av stiftarnas upprop och en beskrivning av när och på vilket sätt uppropet gjorts. Genom ett så kallat upprop offentliggörs att stiftelsen bildats. Uppropet kan vara offentligt så att det görs till exempel som en annons i dagspressen eller på en webbsida. Det kan också vara mer avgränsat och rikta sig till en mindre grupp.

Nybildade insamlingsstiftelser behöver inte skicka in information om stiftelsens förmögenhet.

Bilda stiftelser som bedriver näringsverksamhet

En vanlig stiftelse, insamlingsstiftelse och kollektivavtalsstiftelse får driva näring om det har stöd i stiftelseförordnandet.

Innan en stiftelse börjar utöva näringsverksamhet ska styrelsen eller förvaltaren lämna uppgift för registrering i stiftelseregistret om

 1. det namn under vilken verksamheten ska bedrivas, och
 2. näringsverksamhetens art.
 • Stiftelsen får registreras även i stiftelseregister för annat län, om verksamheten är avsedd att utövas där.
 • Om en stiftelse upphör att utöva näringsverksamhet eller om någon annan uppgift ändras som har registrerats, ska stiftelsens styrelse eller förvaltare genast anmäla detta för registrering i stiftelseregistret.
 • En stiftelses firma ska tydligt skilja sig från andra firmor som förut är införda i stiftelseregistret. I en firma som skiljer sig från stiftelsens namn får inte ordet stiftelse eller en förkortning av detta ord ingå. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i firmalagen (1974:156).
 • I firmalagen finns bestämmelser om förbud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering.
 • Om värdet av stiftelsens tillgångar understiger summan av stiftelsens skulder kan stiftelsen vara likvidationspliktig, se vidare i 7:e kapitlet stiftelselagen (1994:1220).

Särskilda krav vid registrering

Stiftelser som bedriver näringsverksamhet ska bifoga uppgifter om under vilken firma näringsverksamheten ska bedrivas. Stiftelsen kan driva näring under sitt eget namn eller under ett annat namn. Om firman har ett annat namn än stiftelsen får ordet stiftelse eller en förkortning av ordet stiftelse inte ingå i firmanamnet. Om näringsverksamheten bedrivs under ett annat namn än stiftelsens ska styrelseprotokoll med beslut om namnet bifogas ansökan.

Bilda pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse bildas genom att en arbetsgivare avsätter pengar för att trygga pensioner för arbetstagare.

Stiftelsen måste bildas enligt reglerna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).

 • Pensionsstiftelsens ändamål får bara vara att trygga löftet om pension och inte t.ex. att driva näring.
 • För en pensionsstiftelse som avsätter pension till minst 100 arbetstagare eller arbetstagares efterlevande gäller särskilda bestämmelser om bland annat placering. Finansinspektionen utövar tillsynen i dessa avseenden (se 9a §, 10a § 2-5 st och 34 § tryggandelagen).
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet pensionsstiftelse.
 • Styrelsen för en pensionsstiftelse ska bestå av lika antal företrädare från såväl arbetsgivaren som de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.
 • Om stiftelsen står för pension till huvuddelägare ska Länsstyrelsen utse en opartisk ordförande i styrelsen. I andra stiftelser får styrelseledamöterna själva utse ordförande.
 • En pensionsstiftelse ska ha minst en revisor. Revisorn ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av verksamheten som krävs för att fullgöra uppdraget. Är någon särskild kvalifikation föreskriven i stiftelseförordnandet gäller det.
 • Pensionsstiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen senast sex månader från det man åtagit sig uppdraget att sköta förvaltningen.
 • En pensionsstiftelse ska upprätta årsredovisning och vara registrerad i stiftelseregister.

Pensionsstiftelser står under fullständig tillsyn.

Särskilda krav vid registrering

Pensionsstiftelser ska anmäla vem eller vilka ledamöter som företräder arbetsgivaren och vem eller vilka ledamöter som företräder arbetstagarna. En kopia av arbetsgivarens registreringsbevis ska bifogas.

Pensionsstiftelser som tryggar utfästelser om pension till huvuddelägare ska lämna förslag på en person som Länsstyrelsen kan förordna som ordförande i styrelsen. Uppgift om namn, personnummer, adress, telefonnummer och en kortare yrkesbeskrivning ska bifogas anmälan.

De stiftelser som tryggar pension till fler än 100 personer räknas som tjänstepensionsinstitut (TPI) och ska uppge detta i ansökan.

Bilda

En personalstiftelse bildas genom att en arbetsgivare avsätter pengar till välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som inte avser pension, avlöning eller annan förmån.

 • Stiftelsen måste bildas enligt reglerna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).
 • Personalstiftelsens ändamål får bara vara att främja välfärd åt arbetstagare och inte t.ex. att driva näring.
 • Stiftelsens namn ska innehålla ordet personalstiftelse. Styrelsen för en personalstiftelse ska bestå av lika antal företrädare från arbetsgivaren och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål.
 • Styrelseledamöterna utser själva ordförande.
 • En personalstiftelse ska ha minst en revisor. Revisorn ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av verksamheten som krävs för att fullgöra uppdraget. Är någon särskild kvalifikation föreskriven i stiftelseförordnandet gäller det.
 • Personalstiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen senast sex månader från det man åtagit sig uppdraget att handha förvaltningen.
 • Personalstiftelsen ska upprätta årsredovisning och vara registrerad i stiftelseregister.
 • Personalstiftelser står under fullständig tillsyn.

Särskilda krav vid registrering

Personalstiftelser ska anmäla vem eller vilka ledamöter som företräder arbetsgivaren och vem eller vilka ledamöter som företräder arbetstagarna. En kopia av arbetsgivarens registreringsbevis ska bifogas.

 

Registrera stiftelse i vår e-tjänst

Den här e-tjänsten används för att anmäla en stiftelse för registrering i stiftelseregistret.

Personal- och pensionsstiftelser använder den här e-tjänsten för registrering:

Kontakt

Rättsenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010 223 80 00 (växeln)