Kyrkliga kulturminnen

Vill du ändra eller flytta ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi ger även råd om vård- och underhållsplaner.

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även för vissa kyrkor som tidigare ägts av Svenska kyrkan, men sålts till annan ägare. En ändring i ett kyrkligt kulturminne kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd och yttrar oss i frågor om vård- och underhållsplaner.

Vård- och underhållsplaner

Som förvaltare av en kyrkobyggnad, en kyrkotomt eller en begravningsplats är du skyldig att vårda och underhålla den så att de kulturhistoriska värdena inte minskar. Därför ska det alltid finnas en vård- och underhållsplan. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att yttra sig när du tar fram en ny vård- och underhållsplan eller reviderar en befintlig plan. 

Föreskrifter om kyrkliga kulturminnen

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen är det ägaren till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats som ansvarar för att det finns en vård- och underhållsplan. Vilka åtgärder som ska preciseras i planen varierar från objekt till objekt. Planen ska revideras med ett intervall om högst tio år. Enligt föreskrifterna ska Länsstyrelsen ges möjlighet att yttra sig över planen.

Länsstyrelsen ser gärna att ni kontaktar oss redan inför arbetet med er vård- och
underhållsplan. Vi kan då förmedla synpunkter i ett tidigt skede och följa arbetet.

När vård- och underhållsplan är klar kan ni antingen:

 • Mejla den till: kalmar@lansstyrelsen.se, eller
 • Skicka den till: Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

Tuna kyrka, Vimmerby kommun. Foto: Lotta Lamke, Länsstyrelsen.

Kyrkomiljöer i Kalmar län

I Kalmar län finns 155 kyrkor och kapell. De är byggda från tidig medeltid fram till
1900-talets slut. Oftast omges de av en kyrkogård som är lika gammal som kyrkan.
Länets kyrkomiljöer speglar många hundra år av vardag och högtid. Miljöerna varierar
mellan Öland och fastland, mellan slättbygd och skogsbygd. De visar bygdens lokala historia, med dess forna invånare, seder, hantverk och näringar.

Kyrkomiljöerna är viktiga som gudstjänstlokaler och samlingspunkter, men också som historiska minnesmärken och gemensamma landmärken i en bygd. Enligt Kulturmiljölagen ska de vårdas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Därför krävs Länsstyrelsen tillstånd för alla ändringar. I samråd med församlingarna eftersträvar vi lösningar där kulturarvet bevaras samtidigt som det kyrkliga livet kan utvecklas.

För normalt underhåll med för byggnaden lämpliga material och metoder behövs inte något tillstånd. Men gränsen mellan underhåll och ändring kan vara oklar. Kontakta därför alltid Länsstyrelsen då ni planerar en renovering eller förändring! Tidig dialog underlättar för alla parter.

Halltorps kyrkogård, Kalmar kommun. Foto: Lotta Lamke, Länsstyrelsen.

Tillstånd att förändra ett kyrkligt kulturminne

Du behöver söka tillstånd från Länsstyrelsen om du planerar ändringar i en kyrkobyggnad, på en kyrkotomt eller en begravningsplats.

Ett tillstånd innehåller ofta villkor för hur ändringarna ska utföras och hur arbetet ska dokumenteras. Underhållsarbeten eller akuta reparationer kräver normalt inget tillstånd.

Kulturmiljölagen

I kulturmiljölagen står att kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 inte får ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även för vissa nyare kyrkor, begravningsplatser och för kyrkliga inventarier med höga kulturhistoriska värden, oavsett ålder.

När behöver jag tillstånd?

Du behöver alltid ett tillstånd från Länsstyrelsens om du ska

 • riva, flytta eller bygga om en kyrkobyggnad
 • ändra exteriör eller interiör i en kyrkobyggnad, med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
 • ändra färgsättning
 • utvidga tomt eller begravningsplats
 • uppföra eller väsentlig ändra byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar eller vegetationen
 • ändra medveten gestaltning av vegetationen.

Ta hjälp av en antikvarie

Det är viktigt att du tidigt i en renoverings- eller förändringsprocess tar hjälp av en antikvarisk expert. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som du ska bifoga vid en ansökan. Länsstyrelsen kan ställa krav på att en antikvarie ska medverka under hela arbetet. Antikvariska experter att anlita finns på museer och inom privata företag.

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du söker tillstånd

Det är Länsstyrelsen som bedömer om en förändring kräver ett tillstånd. Kontakta oss om du känner dig osäker. Du kan också lämna förslag på vilken antikvarisk expert som ska följa arbetet. Länsstyrelsen kan då bedöma om personen, företaget eller institutionen uppfyller kraven.

Tillstånd att ändra eller flytta kyrkliga inventarier

Kyrkliga inventarier i Svenska kyrkan som har kulturhistoriskt värde och är upptagna i kyrkans inventarieförteckning är skyddade genom kulturmiljölagen, oavsett ålder. Skyddet gäller även om inventarierna inte förvaras i kyrkan. Inventarier som ägs av enskild omfattas däremot inte av kulturmiljölagen.

Kulturmiljölagen

Enligt kulturmiljölagen behövs ett tillstånd från Länsstyrelsen om kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska

 • repareras/konserveras eller ändras
 • flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma
 • avföras från förteckningen
 • avyttras

Ansökan om tillstånd för kyrkliga inventarier görs på samma blankett som för övriga ändringar av kyrkomiljön. 

Anmäla ansvariga för förteckning över kyrkliga inventarier

Enligt kulturmiljölagen ska varje församling i Svenska kyrkan utse två personer som ansvarar för att det finns en förteckning över de kyrkliga inventarierna. Församlingen ska anmäla till Länsstyrelsen vilka personer som har utsetts som ansvariga.

Ni anmäler inventarieansvariga genom att ett protokollsutdrag antingen:

 • Mejlas till: kalmar@lansstyrelsen.se, eller
 • Skickas till: Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar

Interiör från Fågelfors kyrka. Foto: Birthe Pedersen Sieurin

Länsstyrelsen, stiften och kyrkoantikvarisk ersättning

Länsstyrelsen Kalmar län sitter med i de regionala samrådsgrupperna för Växjö och Linköpings stift, samt yttrar sig över fördelningen av Kyrkoantikvarisk
ersättning. Det är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturvärden ska vårdas och bevaras. Församlingarna kan ansöka om Kyrkoantikvarisk ersättning hos respektive stift. Tillstånd till de åtgärder som ansökan avser ska normalt sökas hos Länsstyrelsen i god tid innan. Utan Länsstyrelsens tillstånd kan  ersättningsansökan inte behandlas av stiftsstyrelsen.

Ska du söka kyrkoantikvarisk ersättning?

Den som ska ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkounderhållsbidrag från Svenska kyrkans stift kan behöva ett tillstånd eller ett yttrande från Länsstyrelsen. Kontakta oss i god tid innan du ska lämna din ansökan till stiftet.

Kontakt