Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar din förening en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Då kan du söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till föreningar som vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Föreningar som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturarvet blir mer tillgängligt och användbart för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Ordet ”kulturmiljö” betyder ”miljö som påverkats av människan”. När man använder ordet i obestämd form menar man alla de spår som människor lämnat efter sig då de utnyttjat och omformat naturen. ”Kulturmiljö” är alltså den mänskliga aspekten av miljön eller landskapet omkring oss.

När man talar om ”en kulturmiljö” menar man vanligen ”en kulturhistorisk miljö”, det vill säga en miljö som berättar om människors liv i en annan tid än vår egen. Med en värdefull kulturmiljö avses oftast en miljö som visar historien på ett särskilt tydligt sätt. Precis som begreppet ”miljö” inte har någon bestämd storlek, så har inte heller ”kulturmiljö” det. En kulturmiljö kan till exempel utgöras av ett rum, en fornlämning, en stadskärna eller en hel bygd.

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Länsstyrelsen får in många bidragsansökningar till angelägna projekt. Eftersom bidragsmedlen är begränsade, måste vi välja ut vilka projekt vi ska ge bidrag till. Vi gör då en sammanvägd bedömning utifrån:

 • Miljöns kulturhistoriska värde
 • Om miljön är formellt skyddad eller utpekad (byggnadsminne, riksintresseområde för kulturmiljövården, kommunalt kulturmiljöprogram)
 • Allmänhetens möjlighet att uppleva miljön
 • Hur angeläget projektet är (hot, kunskapsbrist, etc.) för kulturmiljön

Länsstyrelsen formulerar också speciella fokusområden för bidragsgivningen inom byggnadsvård, som gäller under en period. Åren 2020-2022 kommer vi att prioritera åtgärder som gäller:

 • Äldre lantbruksbyggnader
 • Historiska parker och trädgårdar

Så här gör du

Ansökan görs på Länsstyrelsens formulär här nedanför. Den ska vara oss tillhanda senast den 30 november året innan arbetena ska genomföras.

Till ansökan måste du foga en beskrivning av den åtgärd som du söker bidrag till, samt en kostnadsberäkning eller offert som visar kostnaden. Om du har fått en offert som överstiger 200 000 kronor exklusive moms, så vill vi att du tar in en alternativ offert på samma arbete, från en annan firma. Bifoga båda offerterna till ansökan. Om du är osäker på om du behöver en antikvarisk expert, så behöver du inte skicka in någon sådan offert. Den kan sändas in senare, om bidrag blir aktuella.

Vi vill även att du skickar in fotografier som visar miljön och den del som ska åtgärdas.

 

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utredsObjektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Foto: Per Lindegård, Länsstyrelsen.

Kulturmiljövård i Kalmar län

Kalmar län har ett varierat landskap med kuster, vattendrag, skogar och slätter. Det skiftande landskapet har gett helt olika grunder för människor att bo och försörja sig i olika områden. Det gör att det finns många olika typer av kulturhistoriska miljöer att upptäcka, utforska och vårda i vårt län!

Kulturmiljöerna är viktiga för många. De visar hur ett område använts historiskt sett. De ger oss sammanhang, historisk förankring, förståelse för vår egen tid och perspektiv på framtiden. Kulturmiljöerna vårdas också av många: privatpersoner, föreningar och myndigheter. Kulturmiljövårdsbidraget är ett stöd som underlättar vården och får fler att upptäcka länets kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

De äldre husen är ofta typiska för sin trakt. De har formats av lokala material, näringar och traditioner. Kulturmiljövårdsbidraget kan användas till varsam byggnadsrenovering, men kan också bekosta en antikvarisk expert. Genom bidraget kan byggnader eller detaljer bevaras som idag saknar funktion men som är viktiga för helhetsmiljön.

Konkurrensen om kulturmiljövårdsbidraget är hård. Länsstyrelsen pekar därför ut några regionalt viktiga byggnads- och miljökategorier som prioriteras särskilt under en treårsperiod. Men det är inte enbart dessa kategorier som kan få bidragen. Ytterst är det miljöernas kulturhistoriska värde och åtgärdernas karaktär som avgör vilka ansökningar som beviljas.

Kunskapsunderlag om värdefulla kulturmiljöer

Som stöd för sitt beslutsarbete behöver Länsstyrelsen en rad olika underlag. Fornminnesregistretlänk till annan webbplats och Bebyggelseregistretlänk till annan webbplats är rikstäckande underlag och de viktigaste för att myndigheten ska kunna fatta beslut enligt Kulturmiljölagenlänk till annan webbplats. Länsstyrelsen ska även ta hänsyn till kulturmiljövärden enligt Miljöbalkenlänk till annan webbplats och Plan- och bygglagenlänk till annan webbplats i sina beslut. För att kunna göra det måste vi dessutom ha underlag som beskriver värden som inte fångas upp av dessa register.

Av den anledningen har Länsstyrelsen tagit fram länsövergripande underlag som bland annat omfattar:

Kontakt