Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Stöd till miljöinvesteringar för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar har två syften. Det ena är att kunna förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och hav. Genom att anlägga våtmarker eller dammar i odlingslandskap kan vi minska övergödningen i våra vatten.

Våtmarken eller dammen ska ligga i odlingslandskapet, och åtgärden ska vara kopplad till jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten. Länsstyrelsen kan hjälpa dig att bedöma om den utvalda platsen är lämplig.

Det andra syftet med stödet är att gynna den biologiska mångfalden.

Vem kan få stöd?

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag
  • Föreningar och andra organisationer
  • Enskilda personer

Du som söker stödet ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Vid bedömning av stöd till våtmarker och dammar inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har Länsstyrelsen Kalmar upprättat en regional handlingsplan med bedömningsgrunder för att på ett systematiskt sätt prioritera bland inkomna ansökningar. Det är endast ansökningar som kommer över lägsta satta miniminivå för poäng som får stöd. För att få stöd ska våtmarken eller dammen placeras och utformas för en bra rening av näringsämnen eller stor nytta för biologisk mångfald.

En våtmark som har en effektiv näringsrening förses med näringsrikt vatten (ex hög andel åkermark i tillrinningsområdet) och har ett djup som tillåter vegetation. En annan viktig aspekt är vattnets uppehållstid i våtmarken, vilket påverkas av att vattnet kan spridas i hela våtmarken och att våtmarkens storlek än anpassad till hur mycket vatten som rinner igenom den. Vattnet måste hinna renas.

En våtmark bedöms ha stor nytta för den biologiska mångfalden om den gynnar prioriterade arter eller naturtyper, placeras så att den möjliggör spridning av arter från närliggande våtmarker eller skapar livsmiljöer som det finns brist på i omgivande landskap (exempelvis i ett väldigt utdikat område). Att restaurera utdikade naturliga våtmarker har stor nytta för den biologiska mångfalden.

En annan viktig aspekt är om våtmarken kan utjämna höga flöden eller magasinera vatten till senare torrperioder, vilket bedöms positivt. Med utjämning och magasinering menas att våtmarken buffrar vatten i landskapet genom att hålla vatten vid höga flöden och förse vattendraget med vatten vid låga flöden. 

För en mer detaljerad beskrivning av stödbedömningen kan ni läsa den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan för landsbygds- och havs- och fiskeriprogrammetöppnas i nytt fönster

Hur stort är stödet?

Du kan få 50, 90 eller 100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Hur stort stöd du får beror på platsen och vilken förväntad effekt investeringen beräknas få. För att få 100 procent ska investeringen genomföras inom ett nitratkänsligt område, eller annat område med hög näringsbelastning.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Miljöinvestering för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt