Vattenskotertrafik

Länsstyrelsen har med stöd i förordningen om användning av vattenskoter (1993:1053) beslutat att avgränsa de områden i allmän farled där vattenskotertrafik är tillåten. Beslutet innebär i princip att det är tillåtet att använda vattenskoter inom 300 meter från mittlinjen av markerade allmänna farledssträckningar, dock inte närmare land än 100 meter. Man får dock färdas kortast möjliga väg till/från land eller brygga även utanför tillåtet område för att kunna ta sig till farleden.

Vattenskoter får användas endast i allmän farled och i särskilt angivna vattenområden som avses i 3 § första stycket, förordning om användning av vattenskoter (1993:1053)

  1. Allmänna farleder är de farleder som Sjöfartsverket särskilt beslutat om i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1988:5). De allmänna farlederna framgår av Länsstyrelsens karttjänst Vattenskoter, se högerboxen. 
  2. Länsstyrelsen i Kalmar län avgränsar de allmänna farlederna för vattenskoteråkning på så sätt att sådana farkoster får användas i länet inom 300 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort, dock inte närmare än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd. Inne i Grankullaviken (farled 327) får vattenskoter användas högst 100 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Där farleden går i sund smalare än 200 meter skall färd ske i farledens mitt om ingen annan utmärkning av farleden finns. I fall det upplåtna området kring farled berör område som är fågelskyddsområde är det dock inte tillåtet att komma närmare länd än 100 meter.
  3. Närmast utanför tillåtet område för vattenskoteråkning får vattenskoter också användas inom ytterligare 100 meter från gränsen för tillåtet område för färd kortast möjliga väg från och till land eller brygga, dock inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.
  4. Transport till och från allmän farled får dessutom ske närmaste väg från följande platser:
    Grönhögen, Degerhamn, Bergkvara, Mörbylånga, Färjestaden, Kalmar (Stensö och Svensknabben), Revsudden, Stora Rör, Borgholm, Mönsterås (Varvet), Byxelkrok, Grankullavik, Böda hamn, Kårehamn, Påskallavik, Oskarshamn (Ärnemar och Kolbergaviken), Lindnäs,  Figeholm (Vasakajen), Verkebäck, Västervik (Horns udde, Gamlebyviken och Högö brygga), Gamleby, Loftahammar (Varvet) och Ytterby på Stora Askö.
  5. Vattenskotrar får även användas i vattenområde i Oskarshamns kommun. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 juni 2006. Beslutet innebär att Länsstyrelsens tidigare föreskrifter från 22 juni 2005 (diarienummer 523-7936-04) och Kalmar läns författningssamling 08FS 2005:53 upphör att gälla den 20 juni 2006.

Beslutet om vattenskotertrafik 2006.PDF

Länsstyrelsens karttjänst för vattenskotertrafik.länk till annan webbplats

Kartor

VästerviksområdetPDF  
OskarshamnsområdetPDF  
norra Kalmarsund/ÖlandPDF  
mellersta Kalmarsund/ÖlandPDF  
södra Kalmarsund/ÖlandPDF  

Kontakt

Rättsenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010 223 80 00 (växeln)