Kronviltsjakt

Olika regler för kronviltsjakt gäller beroende på om jakten äger rum inom eller utanför ett registrerat kronhjortsskötselområde. Som jägare måste du anmäla resultatet av kronhjortsjakten till Länsstyrelsen.

Regional förvaltningsplan för klövvlit

Regional förvaltningsplan för klövvilt Pdf, 1 MB.

Jakttider

Inom registrerade kronhjortsskötselområden

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under 16 augusti - 28(29) februari. Från den 16 augusti och fram till åttonde oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september samt under februari ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.

Utanför registrerade kronhjortsskötselområden

På mark utanför registrerade kronhjortsskötselområden får årskalv jagas och jakten får ske enbart som smyg- eller vaktjakt.

Skyddsjakt

Följande anges i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4:

22) Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län den 1 juli–den 15 april. 
23) Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd får jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län den 1 juli–den 15 april.

Anmälan av jaktresultat

Enligt jaktlagen har jägare skyldighet att anmäla resultatet av kronhjortsjakten. Inom registrerat kronhjortsskötselområde ska jakträttshavaren anmäla jaktresultatet till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inget djur har fällts.

Om kronkalv fälls under allmän jakttid utanför kronhjortsskötselområde, ska jakträttshavaren anmäla detta till länsstyrelsen inom två veckor.

Kronkalvar fällda under skyddsjakt på enskilds initiativ enligt bilaga 4 jaktförordningen, ska anmälas senast två veckor efter jakttidens utgång. I detta avseende räknas den 15 april som jakttidens utgång. Om skyddsjakten bedrivs inom ett kronhjortsskötselområde önskar Länsstyrelsen en samlad rapport från området. Sker skyddsjakten på oregistrerad mark rapporteras kalvarna till Länsstyrelsen av den som nyttjar skyddsjakten.

Registrering av nytt kronhjortskötselområde

Registrering av nytt kronhjortskötselområde söker du hos Länsstyrelsen senast den 31 januari (om registreringen ska gälla för kronhjortsjakten från och med samma år). En ansökan förutsätter att ett inbördes avtal/överenskommelse finns mellan berörda markägare/jakträttshavare om flera sådana ska ingå i kronhjortsskötselområdet.

Minsta enhet för bildande av ett kronhjortsskötselområde är ett älgskötselområde enligt Regional förvaltningsplan för kronvilt i Kalmar län.

Vid beslut om bildande av kronhjortsskötselområde är det viktigt att risken för trafikolyckor samt skador på skog och gröda särskilt beaktas. Det är också viktigt att markägare som har kronhjort på sina marker får möjlighet att upprätthålla en rimlig balans mellan hjortstammen och skogens utveckling. Detta bör framgå tydligt av en skötselplan. Ett väl fungerande samråd mellan markägare och jakträttshavare är av stor betydelse.

Inlämningsstruktur för kronhjortsskötselplaner

Skötselplanen ska revideras regelbundet, minst vart tredje år. Men också när anledning finns, exempelvis till följd av ändrade förutsättningar för skötseln av kronhjortsstammen. Vid regelbunden revidering ska ett exemplar av planen inges till Länsstyrelsen enligt samma inlämningsstruktur som finns för älgskötselplaner, det vill säga det datum i mitten av maj som årligen fastställs av Länsstyrelsen.

Tidsplan för älgförvaltning i Kalmar län skickas årligen ut till samtliga registrerade älgjaktsområden/kronhjortskötselområden samt läggs ut på hemsidan vid start av nytt år. Om skötselområdets areal förändras med mer än 10 procent bör en ny skötselplan utarbetas.

Kontakt