Pollineringsprojektet

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår livsmedelsförsörjning och till fungerande ekosystem. Visste du till exempel att ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som insekter pollinerar? Många pollinerande insekter och deras värdväxter hotas av förändringar i landskapet.

En humla som pollinerar en rosa blomma i närbild.

I Sverige finns det runt 300 olika arter av vilda bin. 40 av dessa är humlor. Foto: Mikkel Houmøller (cc by sa)

I Kalmar län lever cirka 225 rödlistade arter av fjärilar, flugor och bin som är viktiga pollinatörer av grödor och vilda blomväxter. Under 2020-2022 jobbar vi därför med ett särskilt projekt för att gynna de vilda bina. Ett av delprojekten fokuserar på vilda bin som är hotade.

Vildbi-projektet

Det är Naturvårdsverket som finansierar vildbiprojektet. Syftet är att stärka populationerna av hotade vilda bin. Projektet pågår under år 2020-21 och Kalmar län är en av sju länsstyrelser som fått ta del av dessa riktade medel. Inom Kalmar län har tre så kallade "hotspot-områden" pekats ut där vi tror att åtgärderna gör störst nytta. Dessa områden är torra, sandiga och blomrika marker där det finns många arter av vildbin. Åtgärderna gynnar många arter som lever i sådana marker, men riktar sig främst till tio arter av hotade bin som förekommer i Kalmar län.

Projektplan Pdf, 5.6 MB.

I projektet kommer vi bland annat att göra fem korta filmer. Tre av dem är redan klara. I den första filmen berättar projektledarna Elin Boberg och Ellen Flygare om Länsstyrelsens vildbi-projekt. Varför behövs våra vilda bin, vad är orsakerna till minskningen av bin och andra insekter och vad kan vi göra för att vända trenden?

Ungefär en tredjedel av Sveriges vilda bin är rödlistade. Det betyder att de riskerar att dö ut från Sverige på kort eller lång sikt. Vissa arter har ett speciellt förhållande till varandra som till exempel stortapetserarbi och storkägelbi. Storkägelbiet är en boparasit. I stället för att samla föda åt larverna själv lägger storkägelbin sina ägg i stortapetserarbinas bon. En del arter av vilda bin samlar bara pollen från en eller några få arter av blomväxter. Det gör att dessa arter och deras boparasiter är särskilt utsatta när blommorna försvinner i landskapet. Film nummer två handlar därför om specialiserade bin och att de ofta har brist på mat i landskapet.

I Länsstyrelsens projekt om att gynna vilda pollinatörer har vi nu kommit till skedet att göra praktiska åtgärder. I film nummer 3 visar vi några olika åtgärder som utförs längs Nybroåsen och på Öland. Vi röjer och avverkar för att ta bort igenväxning. Med hjälp av grävskopa skapar vi sandblottor där bina kan bo. Till sist planterar vi pollen- och nektarväxter som bina behöver för sin överlevnad.

I vår fjärde film berättar vi om några enkla saker som man som privatperson kan göra för att gynna vilda bin. Det handlar till exempel om att odla blommor som har mycket pollen och nektar och om att skapa boplatser i sand eller i gamla träd. Som tack för hjälpen får du bättre skördar i din trädgård!

Den femte och sista filmen i var serie handlar om vad pollinatörerna gör för oss människor. I filmen förklarar vi vad ekosystemtjänster och grön infrastruktur är. Vi berättar också om vad ekosystemtjänsten pollinering innebär och hur vi kan samarbeta för att gynna pollinatörer genom att skapa en fungerande grön infrastruktur.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra naturvårdsprojekt. Under 2020 har en särskild satsning på vilda pollinatörer införts. Satsningen ska förbättra situationen för pollinerande insekter som bin, fjärilar och flugor. Kommunerna ansöker om bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

LONA

Inspiration till åtgärder

Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar Länk till annan webbplats.

Receptsamling för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet Länk till annan webbplats.

Som lantbrukare har du rätt till rådgivning om hur du kan sköta din mark för att gynna vilda pollinatörer. Viktiga åtgärder kan vara blommande kantzoner, hävdade åkerholmar och vägkanter och bryn.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Receptsamling för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet Länk till annan webbplats.

Kontakta landsbygdsutvecklingsenheten för mer information.

Det finns mycket du som privatperson kan göra för att förbättra situationen för våra pollinerande insekter. Det kan handla om att låta en bit av gräsmattan växa, spara döda träd och grenar, skaffa ett bihotell, plantera pollen- och nektarväxter och undvika kemiska bekämpningsmedel. Läs mer och inspireras hos föreningen Pollinera Sverige.

Pollinera Sverige Länk till annan webbplats.

Våra broschyrer

Våra vilda bin - små men livsviktiga Länk till annan webbplats.

Hjälp våra vilda bin Länk till annan webbplats.

Vilda bin i Kalmar län Länk till annan webbplats.

Växtguide - bra växter för pollinatörer i din trädgård Länk till annan webbplats.

Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar Länk till annan webbplats.

Receptsamling för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Art- och friluftslivsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00