Ansökan om tillstånd för utplantering av fisk

Information

Utdrag ur Förordning om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1769) 16§

För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

Enligt Fiskelagen 1993:787 §42 första stycket döms böter till den som med uppsåt eller av oaktsamhet planterar ut fisk, flyttar fisk eller odlar fisk utan tillstånd.

För mer information kontakta:

Karl-Johan Persson

Tel. 010 - 223 85 40

Uppgifter om sökandeUtplanteringens läge
Utplantering i

Utplantering av

Fiskerätt

Leverantör och utplanteringsmaterial
Utplanteringsmaterialet skall vara fritt från sjukdomar och den levererade odlingen skall vara godkänd av Fiskhälsan AB.
Tidpunkt och art för senast utplanterat fiskbestånd i samma vatten.

Bilagor

Frågor angående ansökan kan ställas till Vattenenheten på växelns telefonnummer 010-223 80 00 eller digitalt till kalmar@lansstyrelse.se
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt