Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
 • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag och stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fiskevård i Kalmar län

Under en lång tid var fiskevård en förbisedd företeelse vid byggnation av vattenkraftverk, kvarnar, dammkonstruktioner och vägar samt vid utdikningar och olika rensningsföretag. Behovet av fiskevårdande åtgärder är därför betydande vilket också har visat sig i Kalmar län via genomförda biotopkarteringar, inventeringar av vandringshinder och kartläggning av olika arters rekryteringsområden.

I Kalmar län arbetar länsstyrelsen med planer i syfte att ge en samlad bild över de viktigaste fiskevårdsåtgärderna i länet för att uppnå uppsatta mål för fiskbestånden. Åtgärderna berör både söt- och brackvattensmiljöer. Målsättningen är att med en kostnadseffektiv fiskevård bidra till en högre bevarandestatus för länets fiskbestånd så att resursen kan nyttjas ekologiskt hållbart och ge en bra socioekonomisk avkastning. Länsstyrelsen verkar för att involvera och engagera fiskerättsbärande fastigheter, kommuner med flera för att få en ökad delaktighet i länets olika fiskevårdsprojekt.

Fiskevårdsbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för.

Fiskevårdsbidrag

Utplantering av fisk och kräftor

Alla utplanteringar och flyttningar av fisk eller kräftor kräver ett tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånden behövs för att man inte skall plantera ut olämpliga arter på olämpliga platser och för att minska riskerna för spridning av fisk- och kräftsjukdomar.

Ansökan om tillstånd för utplantering av fisk

Ansökan om tillstånd för utplantering av kräftor

Fiskeriverket har utfärdat riktlinjer för vilka arter man kan få plantera ut och var samt vilka arter man under inga omständigheter får plantera ut. Tillståndsgivningen regleras även av Svensk författningssamling.

Föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i naturen på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förebyggande åtgärder mot kräftpest

För att undvika att kräftpest sprids finns det vissa lagstadgade förbud som verkar för att bibehålla en frisk miljö för djuren.

Förbud för att minska smittorisk

 • använda odesinficierade redskap för kräftfiske i ett vatten om redskapet tidigare använts för fiske i ett annat vatten.
 • förvara eller kasta hela eller delar av kräftor i ett annat vatten än där de fångats.
 • rengöra eller kasta emballage i vatten i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats.
 • fånga kräftor, saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor inom ett område som förklarats kräftpestsmittat.
 • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats, transportera fiskeredskap, båtar eller andra föremål som har använts där till ett annat vattenområde utan föregående desinficering.

Åtgärder att alltid tänka på

 • Töm ut allt vatten ur båtar, kanoter, redskap och annan utrustning innan förflyttning till nytt vatten
 • Desinficera fiskeredskap, båtar, vadarstövlar och annan utrustning innan förflyttning till ett nytt vatten
 • Använd betesfisk från samma vatten som du fiskar i eller djupfrys betet i minst ett dygn
 • Förvara levande matkräftor på ett säkert sätt då de är mycket duktiga på att rymma och därigenom kan sprida sjukdomar
 • Tänk på att signalkräftor som fångats skall kokas och ätas och absolut inte sättas ut
 • Anmäl till Länsstyrelsen om du fångar eller observerar kräftor som du misstänker är sjuka

Desinficering

 Använd en av följande metoder för desinficering:

 • Torkning till fullständig torrhet till exempel - i bastu minst 70°C i minst fem timmar (stora föremål) eller minst en timme (små föremål)- genom långvarig soltorkning eller lufttorkning
 • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit: 1 del vatten). Fångstredskap bör hållas nedsänkta i minst 20 minuter.
 • Frysning -10°C under minst ett dygn.
 • Kokning under lock minst 5 minuter, föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

Kontakt

Vattenenheten - fiske

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)