Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

För att få fisketillsynsförordnande måste du ha fyllt 18 år, vara lämpligt för uppdraget samt genomgått grundutbildning i fisketillsyn. I grundutbildningen får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet, befogenheter, yrkesetik och fisketillsyn i praktiken med mera.

Den som har genomgått en grundutbildning ska minst vart sjätte år sedan genomgå en fortbildning.

Utbildningen ska ledas av en instruktör eller en utbildningsledare och anordnas av länsstyrelsen, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sveriges Fiskevattenägareförbund eller andra förbund, organisationer och föreningar. Länsstyrelsen ska säkerställa att utbildningen ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna utöva den tillsyn som uppdraget kräver och ska godkänna de utbildningar som anordnas av något annat organ än länsstyrelsen

Ansökan

Ansökan görs hos den länsstyrelse där du är kyrkobokförd, även om fisketillsynsområdet ligger i ett annat län. Minst en person ska lämnas som referens. Din referens ska kunna intyga din lämplighet som tillsynsperson. Om du ansöker om förordnande som fisketillsynsperson för första gången är det viktigt att bifogar en kopia på ditt utbildningsbevis. Både sökande och uppdragsgivaren ska skriva under ansökan.

Vid prövningen av ansökan överväger länsstyrelsen behovet av fisketillsyn. Ett förordnande som fisketillsynsperson meddelas endast om det finns behov av tillsyn i området.

Ansökan om förordnande av fisketillsynsperson gör du via formuläret nedan.

En fisketillsynsperson ska inom sitt tjänstgöringsområde övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske och fiskevård i fiskelagen, i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen och i EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken lagen, i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen och i EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

För kontroll av efterlevnaden av fiskeregler får fisketillsynsperson undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsynsperson får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Förordnande av fisketillsynspersoner regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnaden.

För att få bli fisketillsynsperson måste du fyllt 18 år, ha en uppdragsgivare och genomgått utbildning i fisketillsyn. Uppdragsgivare kan till exempel vara ett fiskevårdsområde eller en sportfiskeklubb. Dessutom ska du med hänsyn till laglydnad vara lämplig för uppgiften. Därför hämtar länsstyrelsen utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. Du samtycker till denna kontroll genom din underskrift på ansökan.

Länsstyrelsen ska vid prövning av din ansökan överväga behovet av fisketillsyn. Förordnande meddelas endast om det finns behov av tillsyn i området. Ett förordnande gäller i högst tre år.

Vår service

För att vi ska kunna handlägga din ansökan så snabbt som möjligt är det viktigt att din ansökan är komplett ifylld och att utbildningsbevis bifogas ansökan vid nytt förordnande.

Beslut om förordnande fattas normalt inom fyra veckor.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Havs- och vattenmyndigheten.

Instruktioner

Ansökan ska göras av dej som avser bli förordnad som fisketillsynsperson. Du skickar din ansökan till Länsstyrelsen i det län du är folkbokförd i, även om fisketillsynsområdet ligger i ett annat län.

Medgivarintyg från uppdragsgivaren ska fyllas i och en kopia av detta ska laddas upp i ansökan nedan.

Mall för medgivarintyg Pdf, 275.8 kB.

Gäller ansökan nytt förordnande ska kopia av utbildningsbevis bifogas ansökan.

Minst en person ska lämnas som referens, som kan intyga din lämplighet som tillsynsperson.

Både sökanden och uppdragsgivaren ska skriva under ansökan.

För mer information kontakta:

Karl-Johan Persson

Tel. 010 - 223 85 40

Uppgifter om sökande

Efternamn och samtliga förnamn (stryk under tilltalsnamnet)


Utbildning i fisketillsyn
Jag har genomgått utbildning i fisketillsyn?
Jag har genomgått utbildning i fisketillsyn?Ansökan avserFisketillsynsområde
Referenser
Uppdragsgivare 1Uppdragsgivare 2
Sökande samtycker till att länsstyrelsen får göra kontroll i Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister.

Frågor angående ansökan kan ställas till Vattenenheten, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontakt

Vattenenheten - fiske

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00