Fiskerinäringen

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäringen omfattar yrkesfisket, beredningsindustrin, vattenbruket och fisketurismen.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag samt till fiskehamnar. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till sista december 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd fisk- och kräftodling

För att odla fisk (kräftor) krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Detta gäller för all fisk- och kräftodling och syftar till att förhindra spridning av fisksjukdomar och oönskade arter och stammar av fisk. Avser man enbart hysa en mindre mängd fisk i en damm utan någon direkt utfodring så är det normalt sett tillräckligt att söka ett utplanteringstillstånd hos Länsstyrelsen. Vid prövning av din ansökan kontrollerar länsstyrelsen även att fiskodlingen inte är störande för natur och miljö eller hinder för sjöfart eller för annat utnyttjande av vattnen.

En ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vilket trädde i kraft 1 januari 2008, innebära att gränsen för tillståndspliktig fiskodlingsverksamhet (så kallad B-anläggning) blir en årlig förbrukning av 40 ton foder. Om du räknar med att använda mer än 40 ton foder per år i din odling ska du skicka din ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet inklusive miljökonsekvensbeskrivning  till länsstyrelsen. Om du räknar med att använda mellan 1,5 ton och 40 ton foder per år i din odling ska du skicka in en anmälan till miljönämnden eller motsvarande till berörd kommun.

Frågor om tillstånd enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet ställs till länsstyrelsens miljöskyddsenhet eller den kommunala nämnden som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

 Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodlingPDF            

Sälskadeersättning

Licensierade yrkesfiskare kan erhålla ersättning för skador på fisk och fiskeredskap orsakade av säl. Bidrag kan även sökas till förebyggande åtgärder för att minska skador på fisk och fiskeredskap.

Ansökan om ersättning skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 mars för skador uppkomna under föregående år. Ansökan om bidrag till förebyggande åtgärder skall vara inkommen senast tre månader före den tidpunkt vid vilken åtgärden skall påbörjas.

Ansökan om ersättning för skador på fisk och fiskeredskap orsakade av sälPDF

Ansökan om bidrag till förebyggande åtgärder för att minska skador på fisk och fiskeredskapPDF

Kontakt