Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd vid bedömning av samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet så snabbt som möjligt ska kunna återgå till arbete samverkar Region Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län kring provtagning för covid-19. Region Kalmar län ansvarar för provtagningen och Länsstyrelsen Kalmar län stödjer regionen med att prioritera om så behövs. Länsstyrelsen bistår även arbetsgivare i att identifiera nyckelpersoner med samhällsviktiga funktioner.

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som en verksamhet som vid bortfall eller en svår störning på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället. Det kan även vara verksamhet som är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt. Varje organisation och företag ska analysera och bedöma vilka delar av verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet och yrkesgrupper. Den som är ansvarig för en verksamhet ska använda MSB:s vägledning för att bedöma om deras verksamhet räknas som samhällsviktig samt har personer med samhällsviktiga funktioner.

Kritisk samhällsviktig verksamhet kan exempelvis utgöras av

  • drift och underhåll av vatten- och avloppsrening,
  • drift och underhåll av transmissions- och accessnät för elektroniska kommunikationer,
  • styrning, övervakning, drift och felavhjälpande underhåll inom produktion och distribution av el och fjärrvärme,
  • polis och rättsväsende samt
  • räddningstjänst.

Endast den som ansvarar för en samhällsviktig verksamhet enligt MSB’s definition ska kontakta Länsstyrelsen. Den som är verksamhetsansvarig ansvarar också för att göra en bedömning av verksamhetens behov och för att prioritera i egen organisation innan provtagning efterfrågas.

Kontakt

Coronastaben

Länsstyrelsens stab för coronafrågor

Telefon (dagtid) 010-223 88 60