Naturum

Naturum fungerar som en port till naturen. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig. 

I naturumen finns ofta utställningar som passar hela familjen. Även temakvällar, film, guidade turer och speciella aktiviteter för barn är vanliga arrangemang. Du kan också få råd och tips om utflyktsmål och vandringar i trakten.

I Kalmar län finns två statliga naturum: Ottenby och Trollskogen. I Västervik ligger länets enda kommunala naturum; naturum Västervik. Dessutom finns naturutställningen Naturpunkten på turistbyrån Träffpunkt Öland alldeles efter Ölandsbron. 

Tummar upp med textbubbla idé ovanför.

Naturum Ottenby

Naturum på Ölands södra udde med fokus på fåglar, havet och det mäktiga landskapet. Ny utställning och omfattande verksamhet från påsk till Allhelgonahelgen. Vid södra udden finns också restaurang, bokhandel och fågelstation och givetvis fyren Långe Jan.

Naturum Ottenby Länk till annan webbplats.

Tummar upp med textbubbla idé ovanför.

Naturum Trollskogen

Naturum på Ölands nordöstra udde som fått en total ombyggnad under 2018. Den nya utställningen belyser på ett lekfullt och klurigt sätt de unika naturvärdena i naturreservatet Trollskogen.

Naturum Trollskogen Länk till annan webbplats.

Nu är byggprojektet och utställningsproduktionen avslutade och vi har ett nytt fantastiskt naturum Trollskogen. Tack till alla som varit delaktiga i denna långa process.

Här kan du läsa om processen

Först lite bakgrund: Enligt de nationella riktlinjer som finns för naturum i Sverige ska ett naturum fungera som en port ut i naturen. ”Naturum ska stimulera intresset för natur och naturvård. Framställningen i naturum ska vara såväl objektiv och saklig som lustfylld och inspirerande. Byggnaden och information ska vara estetiskt tilltalande och ha hög kvalitet. Den huvudsakliga målgruppen för naturums verksamhet den breda allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper”. (Nationella riktlinjer för naturum i Sverige, rapport 5376).

Tidigare uppfyllde naturum Trollskogen med nöd och näppe riktlinjerna och kraven på tillgänglighet för alla medborgare och bristen på godkända personalutrymmen gjorde att naturum varken var en tillfredställande arbetsplats eller ett fungerande besöksmål för alla.

Naturum Trollskogen var i stort behov av både nya lokaler och en ny basutställning. Utställningen fanns tidigare inhyst i 16 små skogshuggarkojor från 1972 då Domänverket fick i uppdrag att starta en utställning här. Vissa bodar var i original, andra senare uppförda efter gammal förebild. Dessa bodar var slitna och alldeles för små för att tillfredsställa de tillgänglighetskrav som staten har på sig i sina offentliga miljöer. Den dåvarande utställningen var visserligen omarbetad och uppfräschad i omgångar men var ursprungligen från 1996. Utställningen spände över i princip hela Ölands natur och kulturhistoria samt geologi vilket upplevdes som spretigt och svårt att fördjupa sig i. Naturvårdsverket uttryckte tidigt i processen med nytt naturum sin önskan att man i samband med förnyelsearbetet också skulle se över och ändrar inriktning på basutställningen i naturum Trollskogen. Vi arbetade därför fram en ny utställningsberättelse så att den nya inriktningen blir Trollskogen med sin säregna och unika natur och dess många kulturlämningar. Hela den nya anläggningen tillgänglighetsanpassas och ska hålla mycket höga krav på miljöanpassning och bra miljöval.

Naturvårdsverket äger fastigheten och byggnaderna men Länsstyrelsen genomförde byggnationen på uppdrag av Naturvårdsverket.

Internt hade vi följande organisation:

Projektledare

Jeanette Fransson, Projektbyggaren

Styrgruppen

Beslutande i alla frågor samt har budgetansvar. Bestod i av Åsa Johansson (chef för Naturskötselenheten), Anna Lindberg (huvudman naturum Trollskogen), Charlotta Larsson (huvudman naturum Ottenby) samt Hanna Lundkvist, Naturvårdsverket.

Projektgruppen

Rådgivande till projektledaren och bestod av representant ur styrgruppen, naturumföreståndare Marie Larsson samt upphandlingsansvarig på Länsstyrelsen, Benny Jönsson.

För att genomföra en nybyggnation av naturum skjuter Naturvårdsverket till medel i två steg; först som investering i byggnaderna och därefter till utställningsproduktionen.

Under våren 2014 pågick en arkitekttävling bland fyra utvalda kontor. Uppgiften har varit att rita ett förslag på nytt naturum Trollskogen. Vem som vann beslutades av en jury bestående av företrädare för Länsstyrelsen i Kalmar län, Naturvårdsverket och Sveriges Arkitekter. Den 11 juni var det prisutdelning till det vinnande kontoret; Marge arkitekter/Karavan landskapsarkitekter på Residenset i Kalmar. Så här lät en sammanfattning av juryns bedömning av det vinnande förslaget:

I skogen finns en oväntad glänta anser juryn vara en både vacker och spännande byggnad som med sin lågmäldhet och intimitet knyter an till Ölands landskap. Byggnaden presenterar fenomenala genomblickar som ger kontakt med omgivande natur, skapar en lekfullhet och är intresseväckande. Tomtens centrum bevaras som ett samlande uterum från vilket lederna till Trollskogen utgår och blir därför på ett naturligt sätt ”porten till naturen”. Anläggningen är befriande enkelt organiserad och vistelseytan självklar. Förslaget är mycket väl genomtänkt och genomfört. Förslagsställarna har enligt juryn fångat platsens och Trollskogens själ. Juryn är övertygad om att förslaget genom att lyfta fram naturen och med sina starka genomblickar som ger besökaren känslan av att ha naturen i knät, är den byggnad som kommer att ge störst värde för besökaren på platsen. ”I skogen finns en oväntad glänta” är både gestaltningsmässigt och funktionellt starkt och kommer på så vis att berika den befintliga floran av naturum i Sverige.

Samtidigt som arkitekttävlingen pågick gjordes också en upphandling av utställningsproducent i det nya naturum Trollskogen. Denna upphandling vanns av Taiga Nature & Photo som bland annat har skapat utställningen i naturum Vålådalen och i Sonfjällets nationalpark.

Under hösten 2014 grävdes det ner vatten och elkabel fram till naturum och under 2015 fortsatte arbetet med entreprenad av vattenverk, miljöstation och avloppsverk. Tidsplanen var från början 2013-2016 men den reviderades i två omgångar. Byggstarten skedde i september 2017 med färdigställande under sommaren 2018 och invigningen skedde påsken 2019.

Huset och omgivningen är ritad av Marge arkitekter och Karavan landskapsarkitekter. Huset byggdes av NCC Sverige AB.

Utställningsproducent är Taiga Nature & Photo.

Tummar upp med textbubbla idé ovanför.

Naturum Västervik

Länets enda kommunala naturum med inriktning mot havets rikedom och det marina livets alla spännande delar.

Naturum Västervik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)