Vickleby stora och lilla alvar

Orkidéer på Vickleby alvar

Foto: Johan Teiffel

Vickleby alvar har använts som betesmark sedan stenåldern och betas idag av nötkreatur. Det välbesökta området lockar till sig många blomsterälskare då orkidéerna blommar som rikligast på försommaren.

Variationsrik växtmiljö

Stora Alvaret erbjuder en rik variation av olika växtmiljöer. Inom det vidsträckta Stora och Lilla Vickleby alvar finns samtliga alvarets växtmiljöer representerade. Dessa är alvartorräng, fårsvingelhed, solvändelavhed, alvarfuktäng, vätar, spricksträngsalvar, grusalvar, hällmarker med karstområden, buskmarker med tok eller en, samt små temporära alvarsjöar, närmast att betrakta som kärr.

Färgsprakande orkidéer

Vickleby alvar är känt för sina fantastiska orkidéer. Här finns Adam och Eva, krutbrännare, kärrknipprot och många andra av Ölands 30 orkidéarter. Orkidéer är kräsna blommor som behöver kalkberggrund, mycket solljus och kortbetad vegetation för att trivas. Tack vare att nötkreaturen betar av gräsvegetationen och att lantbrukarna röjer buskar gynnas orkidéerna och ett stort antal andra växtarter på alvaret.

Den märkliga Resmozonen

Några kilometer ut på Vickleby alvar finns ett märkligt landskap. Här slingrar sig ett gigantiskt dike likt en uttorkad gräsklädd flodbädd. Det är den så kallade Resmozonen som har bildats genom att berggrunden har spruckit och rasat ihop. I Resmozonen finns underjordiska bäckar och karstfenomen, där vattnet har urholkat kalkstenen till gropar och åsar. I denna miljö lever till exempel den säregna alvarstyltflugan och hällsnäckan. Ovanliga växter som klipplök och kalkbräken växer i kalkstenens sprickor. Altarstenen med tillhörande skeppssättning på Vickleby alvar är exempel på historiens närvaro i landskapet liksom gamla vägar, husgrunder och stenmurar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Stora och Lilla Vickleby naturreservat får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Använda området för orienteringstävling eller liknande.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Fullständiga föreskrifter för Stora Vickleby naturreservat

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar

Fullständiga föreskrifter för Lilla Vickleby naturreservat

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Stora Vickleby alvar

Beslutsår: 1997
Areal: 660 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Lilla Vickleby alvar

Beslutsår: 1999
Areal: 613 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservaten ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

En stor gemensam parkeringsplats med rastbord och information finns öster om Vickleby kyrka längs väg 136.


Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss