Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södra Malmö

Skärgårdsbild från Södra Malmö

Foto: Sigge Sundström

Det här stora skärgårdsområdet tar flera dagar att upptäcka. Här finns både öppna ängs- och betesmarker och tallskogsklädda hällmarker. Den omväxlande naturen rymmer ett rikt växt- och djurliv, såväl på land som i vattnet.

Gammal skog

Hällmarkstallskog med lingon och blåbär kännetecknar de flesta av naturreservatets öar. Kullfallna trädstammar och torrträd vittnar om att skogen fått sköta sig själv under lång tid. Här vandrar du bland träd som är uppemot 200 år gamla! Reservatets äldsta skog – en urskogslik miljö med mängder av grov tall och multnande ved – hittar du sydost om Frisksjön på Södra Malmö. Spritt i reservatet finns också många gamla, grova ekar.

Levande betestradition

Så gott som alla öar användes som betesmarker förr i tiden. Idag är betesdjur en ovanlig syn i skärgården. Men på Södra Malmö lever betestraditionen kvar. Här kan du ännu träffa på kor, både i skogen och i de öppna hagmarkerna. I den betade skogen finns gott om gläntor och solljuset når ner till marken. Om betet upphör kommer skogen att tätna och gräs och örter som trivs i ljusöppna miljöer att försvinna.

Fisk och fågel

I reservatet finns många värdefulla marina miljöer. De skyddade, grunda vikarna passar till exempel utmärkt för abborre och gädda när de ska leka. Och så tjänar de som uppväxtmiljö för småfisk. God tillgång på fisk och undervattensväxter lockar till sig mycket fågel, som kan förse sig med mat i de lugna vikarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara närmare än 100 meter från strandlinjen. Detta gäller för de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Samla in insekter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Att under tiden 1 april – 10 juli beträda mark eller komma närmare strand än 100 meter inom området som markerats på beslutskarta, bilaga 1.
 2. Framföra alla slag av landfordon annat än på befintliga vägar.
 3. Tälta mer än högst två dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst två dygn på samma ställe. Förbudet gäller inte för besökande till markägare, arrendator eller andra bofasta i området.
 5. Medvetet störa djurlivet, genom att till exempel klättra i boträd.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 8. Gräva upp, plocka, samla in eller på annat sätt skada hotade växt- och djurarter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för tävlings- eller övningsändamål, eller andra liknande arrangemang som kan skada områdets bevarandevärden.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Föreskriften C2 gäller ej snöskoter i samband med nödvändiga transporter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 1687,5 hektar varav 398 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger alldeles nordost om Västervik och gränsar till Sladö-Äskeskär.

Reservatet kan bara nås med båt. Närmaste hamnar är från Gränsö och från Hasselö. Ingen reguljär båttrafik trafikerar S. Malmö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss