Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rälla-Ekerum

En slingrande stig i skogen omringat av gröna träd.

Foto: Malin Miller

Rälla-Ekerum är ett populärt naturområde som uppskattas av många, alltifrån motionärer och hundägare till bär- och svampplockare. Växter och djur trivs också här. Naturreservatets skira lövskogar, frodiga sumpskogar, sandiga tallskogar och vattenmiljöer är hem för en mångfald av arter.

Betesmark och kunglig vildsvinsjakt

Ädellövskogarna i Rälla-Ekerum är en rest av ett fem mil långt lövskogsbälte som förr sträckte sig från Borgholm ner till Kastlösa. Skogen kallades Strandskogen och nyttjades som betesmark under hundratals år. Den strandnära betesmarken tillhörde kungens jaktmarker fram till 1800-talet, precis som all utmark på Öland. År 1723 planterade kung Fredrik ut ett 50-tal vildsvin här i området. Än idag finns spår efter vad man tror är fångstgropar där vildsvinen tvingades ner under jakten.

Livsviktiga ekar

I Rälla-Ekerums ädellövskogar finns det gott om grova, ihåliga ekar. Dessa träd är livsviktiga för en lång rad fåglar, fladdermöss, insekter, lavar och svampar. Många av arterna är sällsynta och lever även i det närliggande naturreservatet. Men i Halltorp är ekarna mycket äldre, och yngre träd saknas. Tanken är att ekarna här i Rälla-Ekerum i framtiden ska fungera som ersättare till Halltorps gammelekar.

Skog för fuktälskare

Reservatets frodiga sumpskogar är hem för många mossor, svampar och växter. Här växer vackert blekgrön dunmossa och orkidén nästrot, som saknar klorofyll och därför är brun. På hösten dyker den väldoftande rödgula trumpetsvampen upp i de tjocka mossmattorna.

Sand från istiden

Mitt i reservatet höjer sig en 25 meter hög brant från norr till söder. Branten markerar den västra utkanten av Rällafältet eller Rälla tall, en av Ölands största isälvsavlagringar. Det sandiga isälvsmaterialet avsattes framför den smältande iskanten i slutet av den senaste istiden. På några platser har sanden blåst ihop till sanddyner.

Värdefulla sandmarker

På reservatets torra, magra sandjordar är tallen en karaktärsart. Några av tallarna är mycket gamla och naturminnesmärkta sedan 1920-talet. Tallticka och reliktbock är exempel på arter som behöver dessa gamla tallar för att överleva. I anslutning till golfbanan finns även öppna sandhedar, där bin och andra småkryp trivs. Här finns gott om blommor som förser insekterna med nektar och pollen. Och i de solvarma sandytorna kan bina gräva ut sina bon.

Under ytan

I Rälla-Ekerum skyddas även grunda havsområden med vidsträckta ålgräsängar. Till de här undervattensängarna söker sig fiskar för att leka. Ängarna är också värdefulla för ung fisk, då de erbjuder en skyddande miljö som också är rik på mat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 7 knop.
 • Köra vattenskoter.
 • Fiska eller använda redskap som på något sätt skadar havsbotten eller växt- och djuren i vattenområdet.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser eller i friluftskök.
 • Ta med hund som inte är kopplad i betesmark under betessäsong.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Snitsla spår eller sätta upp orienteringskontroll.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost. Du får använda drönare vid drift och underhållsarbete av ledningar.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats.
 2. Framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop.
 3. Bedriva fiske eller annan verksamhet med redskap som omlagrar eller på annat sätt skadar havsbotten eller växt- och djursamhällen inom vattenområdet.
 4. Förtöja eller ankra båt i mer än ett dygn på samma ställe.
 5. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 6. Skada eller medvetet störa däggdjur, fåglar och andra ryggradsdjur, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 7. Elda annat än i friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 8. Medföra okopplad hund i betesmark under betessäsong.
 9. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar förutom enstaka exemplar för artbestämning.
 2. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 3. Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 4. Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, snitsel, markering eller liknande.
 5. Starta eller landa med motordrivet luftfartyg och skärmflyg eller flyga med drönare. Drönare får användas vid drift och underhållsarbete av ledningar.
 6. Genomföra tävling, evenemang eller likvärdig organiserad verksamhet som väsentligt kan ändra naturmiljön eller har en betydande påverkan på friluftslivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2020
Areal: 603 hektar varav 251 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger på mellersta Ölands västra sida i höjd med Rälla samhälle. Åker du hit med bil finns parkering vid naturreservatet Halltorps hage som ansluter till Rälla–Ekerum. Du kan också parkera vid infarten till Rälla gård i reservatets östra del, vid minneslunden och vid väderkvarnen på Ljungheden.

Med buss: Busshållplatser finns invid väg 136 bland annat i Rälla. Vänd dig till Kalmar länstrafik för tidtabell.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss