Östra Vässby sjömarker

Välbetade strandängar i Östra Vässby

Foto: Anita Heimdahl

Reservatet ligger i Föra socken på nordöstra Öland och ger en representativ bild av östra Ölands sjömarker med en väl bevarad kontinuitet i brukandet av markerna.

Området består förutom av sjömarkerna också av halvön Själgrund och flera mindre holmar i den grunda och flikiga Vässby fjärd, samt vattenområdet i själva fjärden. Reservatet ingår i det komplex av skyddade sjömarker som sträcker sig från Södvik i norr till Östra Vässby i söder.

Betesmarker och fågelliv

Liksom på övriga sjömarker på Öland har områdets långa historia som betesmark givit upphov till en rik biologisk mångfald. Här trivs fågelarter som kräver öppna marker för att kunna häcka och söka föda, till exempel gravand, tofsvipa och ejder. Under höst och vår flyttar stora mängder arktiska vadare och gäss genom området. 

Växtlighet

I området växer många kärlväxter som gynnas av de välbetade, ogödslade markerna. Exempel på arter som förekommer är krissla, gulkämpar och rödklint.

Fornlämningar

I området ligger ett järnåldersgravfält med olika gravtyper, bland annat rösen, skeppssättningar och resta stenar. Här finns också flera vällagda och väl underhållna stenmurar uppförda under 1800-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt på annan plats än utpekade platser.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra vetenskapliga undersökningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

D. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta, under tiden 1.4 - 31.7,
 2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets ändamål,
 3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, med högre hastighet än 5 knop,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 9. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 10. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 11. utan samråd med länsstyrelsen företa vetenskapliga undersökningar,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet. Detta gäller även kommersiell jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 222 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss