Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Östra Vässby sjömarker

Välbetade strandängar i Östra Vässby

Foto: Anita Heimdahl

Vid Södviken och Vässby fjärd ligger några av Ölands vackraste sjömarker. Här har ölänningar haft djur på bete i tusentals år. De öppna gräsmarkerna och strandängarna erbjuder tillsammans med de grunda vikarna perfekta tillhåll för fåglar. I den speciella miljön trivs också många olika slags blommor.

Sjömarker

Sjömarker är det traditionella namnet på de låglänta betesmarker som kantar Ölands ostkust. Bredden varierar mellan hundra meter och kilometern. Ingen annanstans i Sverige finns så stora och sammanhängande betesmarker nära kusten. På sjömarkerna har ölänningarna hållit sina djur på bete åtminstone sedan äldre järnålder, alltså i minst 2500 år.

Rik flora och fauna

Sjömarkerna har ett mycket rikt växt- och djurliv, inte minst vad gäller fåglar. Stora flockar med änder, gäss och vadare rastar under vår och höst. Bland häckfåglarna kan nämnas strandskata, rödbena, tofsvipa, gravand och ejder. Här finns också många olika växter som bara påträffas på välbetade marker, till exempel smultronklöver, gåsört, kustarun och dvärgarun. En speciell växtlighet finns också på de vallar av tång som sköljs upp längs stränderna.

Sjöbodar på Skälgrund

På Själgrund, den stora halvön i öster, finns sex sjöbodar som vittnar om platsens fisketraditioner. Två av dem är byggda av kalksten och kan vara ända från 1700-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt på annan plats än utpekade platser.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra vetenskapliga undersökningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

D. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta, under tiden 1.4 - 31.7,
 2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets ändamål,
 3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, med högre hastighet än 5 knop,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 9. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 10. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 11. utan samråd med länsstyrelsen företa vetenskapliga undersökningar,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet. Detta gäller även kommersiell jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 222 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss