• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nya Rumshorvavägen

Bokskogen i Nya Rumshorvavägen

Foto: Pierre Stjernstedt

Du befinner du just nu vid ett av de nordligaste, spontant uppkomna bokbestånden i Sverige. Bokens karaktäristiska silverglänsande stam utgör en härlig kontrast till det grönmättade lövverket. Löven växer platt, horisontellt för att samla maximalt med solljus. Det gör att markvegetationen är relativt begränsad och boklöven som fallit till marken förmultnar långsamt.

Gamla bokar

Trädskiktet i reservatet domineras helt av bok. Ett visst inslag av ek, och inom vissa delar klen björk, förekommer. Bokarna i beståndet skiftar i ålder; från plantor och unga träd till gamla grova träd runt 100-150 år. De allra äldsta bokarna är drygt 200 år. Några grova högstubbar och lågor (liggande döda träd) av bok förekommer, men inslaget av död ved är som helhet relativt måttligt. De stubbar i olika åldrar och nedbrytningsfaser som du kan se runtom i reservatet vittnar om gallringar vid flera tillfällen.

Stor mångfald

Buskskiktet i reservatet är glest eller saknas helt. Där det förekommer består det framförallt av föryngring av bok och björk. Fältskiktet består av en gles ört- och gräsflora. De vanligaste arterna är: lundgröe, lundslok, kruståtel, blåbär och vitsippa. Reservatet hyser också några mer krävande arter som indikerar höga naturvärden, bland annat skinntagging, koralltaggsvamp, lunglav, lönnlav och vårärt.

Reservatet ligger inom Sveaskogs ekopark Hornsö. Detta område är internationellt känt för sin rika förekomst av hotade och sällsynta insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Använda området för tävling eller övningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål. Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 2,4 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

I Långemåla, ta av mot Böta Kvarn. Väl där ta av österut mot Barnebo. Efter ca 1,8 km sväng norrut mot Värlebo. Reservatet ligger längs med vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet