Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lövö

På Lövös södra del finns vackra hagmarker. Det är de forna slåtterängarna som nu utnyttjas som betesmark. De många, välskötta trägärdsgårdarna för tankarna till Bullerbyn!

Hamling

I reservatet växer grova ekar, björkar och en stort antal grova, hamlade lindar. Att hamla träden innebär att man med mellan tre och sju års mellanrum på sommaren beskär trädet och tar tillvara lövkärvar som vinterfoder åt djuren. Många träd på Lövö har hamlats sedan lång tid tillbaka men man hamlar också nya, yngre träd för att behålla traditionen och landskapsbilden. När man hamlar träd skapas också nya livsutrymmen för växter och djur. Genom hamling förlängs nämligen ofta trädets livslängd och de får grov bark och håligheter som tjänar som skydd och livsrum för fåglar, fladdermöss och insekter. Hamlingen ger också ett trädbevuxet men samtidigt ljust och öppet landskap, viktigt för till exempel lavar och mossor.

Fornlämningar

Idag finns fortfarande en välbevarad by på Lövö med många kulturhistoriskt intressanta och vackra byggnader. Fornminnen finns inom reservatet i form av äldre hägnader och odlingsrösen. Namn som Vaktegrundet, Vaktlinden och Kasen på Lövös östra sida skvallrar om hård bevakning mot Kalmarsund. Trots det eldhärjades byn av danskarna på 1670-talet.

Bad och friluftsliv

På Lövö kan du ströva, bada och njuta av naturen. Det finns gott om friluftsanordningar i området. Många väljer att ta en tur i de södra delarna, här finns många vandringsleder att välja mellan. Tänk på att delar av Lövö betas av djur under en stor del av året. Övergångar i form av stättor finns på flera platser.

Det finns fyra vandringsleder i reservatet;

Jösholmsstigen 1 km

Applenabben 0,7 km

Lövögrenar 1,3 km

Lövö runt 2,7 km

Fina ställen att bada på finns på Brönnsö och vid tältplatsen vid Puttudden. Till Brönnsö kommer man via ett vadställe.

Tältplatser finns på Lövögrenar, innanför Puttudden och vid Grenleudd.

Eldstäder finns vid tältplatserna och på Brönnsö.

Soptunnor finns vid tältplatserna, på Brönnsö och vid parkeringsplatserna.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns vid den norra parkeringen. Enklare torrdass finns vid den södra parkeringen, vid tältplatserna och på Brönnsö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra vattenskoter.
 • Tälta på annan plats än utpekade platser.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Ta med hund som inte är kopplad inom det rödmarkerade området.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Beträda rastrerat markerade områdena (se bilaga 1) under tiden 1 april – 10 juli. Förbudet gäller inte markägaren i samband med yrkesutövning, samt vid skötsel eller tillsyn av fastigheten som inte kan genomföras under tiden 11 juli – 31 mars.
 2. Framföra motordrivna fordon annat än på befintliga vägar.
 3. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser.
 4. Framföra vattenskoter.
 5. Tälta och göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser. Levande eller död vegetation från naturreservatet får inte användas för eldning (se föreskrift C 10).
 6. Inom det med röd begränsningslinje markerade området (se bilaga 1) medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan länsstyrelsens tillstånd upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna C2-3 och C5-6 gäller inte ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet.

Föreskrifterna C2-3, C5, C7-13 gäller inte på tomtmark för ägare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 785 hektar varav 300 hektar land
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från Mönsterås kör mot Oknö. Efter cirka 2 km sväng av från Oknövägen mot Lövö till höger. Därifrån är det cirka 7 km till P-platsen, söder om byn. Det finns ytterligare en parkeringen längre söderut.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss