Kungsholmen

Skarvkolonin på Kungsholmen

Fotograf: Lars Ljungström

Gammal tallskog och häckande mellanskarv - en spännande kombination i Mönsterås skärgård!                         

Orörd tallskog

Ön ligger omedelbart utanför Mönsterås bruk norr om Mönsterås samhälle. Ön är helt skogklädd med främst tall. Naturreservatets värden är knutna just till gammal, orörd tallskog och den naturliga dynamik som sker där. Sådan dynamik kan t ex omfatta skogsbrand, stormfällning och översvämning. 

Djurliv

En koloni mellanskarv har tidigare häckat på ön. Många av skarvens boträd dör med tiden och på det viset skapas mera död ved som är en stor bristvara i våra moderna och skötta skogar. Mängder av arter av främst insekter är beroende av att det finns god tillgång på döda träd och kan på de viset överleva i naturreservat som Kungsholmen.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
  2. Tälta.
  3. Medvetet störa djurlivet.
  4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  5. Göra upp eld.
  6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
  7. Gräva upp, plocka eller skada kärlväxter eller delar därav med undantag av bär för husbehov.
  8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 3 hektar
Kommun: Mönsterås
Markägare: Kungliga Vetenskapsakademien
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län