• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jordtorpsåsen

Orkidée i våtmarken nedanför Jordtorpsåsen

Fotograf: Malin Miller

Reservatet är beläget i den sydvästra delen av Mittlandskogen. Här sträcker sig den cirka två kilometer långa Jordtorpsåsen, en markant höjdrygg, i östvästlig riktning genom landskapet.

Flora och fauna

På den öppna betesmarken på åsen finns en artrik, torr gräsmarksflora med arter som brudbröd, knölsmörblomma, fältsippa, gullviva och fårsvingel. Åsens artrika gräsmarksflora i kombination med sandig jord gör att många insekter trivs här. Till exempel bygger vildbin såsom blodsandbi och fibblesandbi bon i sanden.

Kalkrika kärr

Kärren på båda sidor om åsen är kalkrika. Det lite mindre och något torrare kärret norr om åsen har en vegetation som domineras av säv- och starrarter, knippfryle och gåsört. Kärret söder om åsen är mycket blötare och får därför vegetation som domineras av stora tuvor av bunkestarr. Här växer fackelblomster, strandlysing och åkermynta. Flera arter av trollsländor trivs i de fuktiga miljöerna, liksom den sällsynta långbensgrodan. Skogen i reservatet består av betade hässlen med ett varierande inslag av björk.

Den geologiska särarten

Åsen har troligtvis bildats som en strandvall då havsnivån var högre än den är idag. Då kastade havet vid kraftiga stormar upp material på stranden i form av en vall. Havsytans nivå har sedan dess ändrats flera gånger varpå strandvallen i sin tur åter svallats av efterkommande havsnivåer.

Fornlämning

Under järnåldern användes åsen som gravplats. Man har funnit omkring 90 gravar i området. I reservatet finns två gravfält med vardera fem runda stensättningar. Härifrån är det heller inte långt att vandra till Gråborg - Ölands största fornborg. Räkna med cirka 45 minuters promenad i skön lövskogsnatur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål och ytbildningar ävensom växande träd, buskar och örter, blomplockning härunder inbegripen,
 2. avsiktligt störa djurlivet,
 3. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar,
 4. utan markägarens tillstånd tälta eller uppställa husvagn,
 5. uppgöra eld,
 6. på störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1968
Areal: 12 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vid vägkorsningen intill Algutsrums kyrka; ta av mot Jordtorp. Efter en knapp kilometer finns en skylt som visar avtagsvägen mot höger till Jordtorpsåsen. Parkeringsplats finns.

 • Mittlandsleden går genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet