JUST NU: Efter vinterns stormar har flera träd fallit över leden i reservatet. Just nu är vindfällena fastfrusna i snön men vi kommer att ta bort dem så snart vintern släpper sitt grepp. Vi hoppas på ditt tålamod!

Ålhults urskog

Gammal fallen låga i Ålhults urskog

Foto: Anna Lindberg

I Ålhults urskog bildar gamla grova barrträd en pelarsal över markens tjocka mosstäcke. Träd ligger multnande på marken medan nya barrplantor växer upp i luckorna.

Vildmark

Urskogen i Ålhult ser ut som den gör eftersom den inte brukats av människor på länge. Den blockrika marken var svår att bruka men har eventuellt använts för skogsbete.

Växt- och djurliv

Ålhults urskog är rik på olika arter av mossor, lavar och svampar och flera ovanliga och urskogsgynnade insektsarter har påträffats i Ålhultsskogen. Den stora mängden insekter i skogen drar till sig fåglar, främst hackspettar som spillkråka, större och mindre hackspett och gröngöling. Har man tur kan man också stöta på tjäder och järpe i området.

Granbarkborreangrepp

Stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) orsakade stor förödelse i skogslandskapet och fällde mängder med träd. I de döda granarna förökade sig granbarkborrar i så stor omfattning att de kunde angripa och döda även friska granar. Även Ålhults urskog drabbades av massiva angrepp med stora mängder döda granar som följd. I ett naturskogslandskap är granbarkborreangrepp en naturlig störningsfaktor och granbarkborren är en nyckelart som skapar nya miljöer som många andra arter är beroende av. I dagens skogslandskap råder stor brist på riktigt gammal granskog och för att skydda de unika gamla granarna i Ålhults urskog genomfördes en del begränsade åtgärder i form av uttag eller barkning av angripna granar. Detta i ett försök att lindra angreppets omfattning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Störa djurlivet.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 4. Göra upp eld.
 5. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 6. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1984 samt 2007
Areal: 29 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Parkeringen ligger i anslutning till den allmänna vägen mellan Blackstad och Möckelhult. Därifrån leder en strövstig in till reservatet.

Det finns en markerad strövstig i en slinga inne i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss