Ekhultebergen

Rasbranten i Ekhultebergen

Ekhultebergen ger möjlighet till rekreation och särpräglade naturupplevelser med sin karaktär av urskog.

Ett stycke vildmark

Så kan man bäst beskriva Ekhultebergens naturreservat. Det är ett skogsområde i Uknadalen på gränsen mellan Östergötlands och Kalmar län. Området är delvis starkt kuperat och består till största delen av äldre tallskog.

Vegetation

I markerna ner mot sjön Åkervristen växer lövskog med ek, lind, björk och asp. Åldern på tallskogen varierar, men det finns flera partier med månghundraåriga träd. Skogen har redan idag flera urskogsartade delar. Detta gör skogen viktig för bevarandet och utvecklingen av den biologiska mångfalden i området.

Sällsynta växt- och djurarter

Ett imponerande stort antal sällsynta arter har hittats i området tillsammans med så kallade signalarter som indikerar skog med höga naturvärden. Några exempel på sällsynta växt- och djurarter i Ekhultebergen är ringlav, sydlig ladlav, gränsticka, oxtungesvamp, hasselsnok, svart praktbagge, bronshjon och reliktbock. Några signalarter som indikerar gammal, orörd barrskog är gammelgranlav, nästlav, kattfotslav, kötticka, tallticka, långfliksmossa och blåmossa.

Föreskrifter

 1. köra eller parkera motordrivet fordon på annat än angiven plats
 2. tälta eller ställa upp husvagn
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 5. plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 6. på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
 7. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur
 8. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
 9. spränga, gräva, rista, hacka eller måla
 10. göra upp eld

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd;

utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet
bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 196,4 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län