Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 16

Publikationstyp: Annan

Framsida Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

Detta PM har som syfte att ge en kortfattad och konkret vägledning i vissa frågeställningar där miljöbalken och PBL möts.

Med fysisk planering avses här översiktsplanering, detaljplanering, lovgivning och exploatering av både mark- och vattenområden.

Med begreppet förorenade områden avses såväl förorenad mark som vattenområden, inklusive sediment, och byggnader.

Vägledningen fokuserar på hur man inom ramen för den fysiska planering-en hanterar förorenade områden, och går alltså inte djupare in på hur man med stöd av mil-jöbalken hanterar förorenad mark. Vägledningen vänder sig främst till kommuner och läns-styrelser för att underlätta hanteringen av föroreningsfrågan i den fysiska planeringen.

Kontakt