Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upphävande av strandskydd vid detaljplaneläggning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Upphävande av strandskydd vid detaljplaneläggning

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet ut- går från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften.

Den 1 juli 2009 trädde den nu rådande strandskyddslagstiftningen i kraft. Själva förfarandet för upphävandet av strandskyddet regleras i plan- och bygglagen. De lagliga förutsättningarna för ett upphävande av strand- skyddet i detaljplan regleras i 7 kapitlet miljö- balken. Det är kommunerna som har huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av strandskyddet inom ramen för detaljplaneprocessen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping