Miljömålsbedömningar för Jönköpings län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som ska bidra till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, av de mål som bedöms på
regional nivå som är nära att nås till år 2020. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa
försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet
i länets sydvästra delar. Även fast målen inte nås bedöms utvecklingstrenden som positiv för bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

Detta på grund av ett minskat försurande nedfall, tillsammans med utförda insatser för att minska orsakerna till övergödning. Återhämtning sker långsamt och ytterligare internationella beslut krävs för att nå bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Det samma gäller även begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Giftfri miljö.

Kontakt

Miljömålssekretariatet