Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljö och vattenförvaltning –planeringsunderlag för Södra Östersjönsvattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
142
Publikationstyp:
Annan

I den första sexårscykeln (2004-2009) inom vattenförvaltningsarbetet i Södra Östersjöns
vattendistrikt har planeringsunderlag med uppgifter om vattnens status, ur naturvetenskaplig
synvinkel, och en översiktlig påverkansanalys tagits fram inför åtgärdsarbetet. Underlagen
saknar uppgifter om kulturmiljön, vilket är önskvärt, speciellt i områden som kommer att
beröras av åtgärderna. Det kan finnas målkonflikter mellan att å ena sidan bevara
kulturmiljövärden samt å den andra att återställa vattendrag till ett ur hydrologiskt och
biologiskt bättre tillstånd. Det handlar om åtgärdande av vandringshinder (dammar) som ofta
enskilt eller som beståndsdel i en kulturmiljö har kulturhistoriska värden. Det handlar om
återställning av fysiskt påverkade vattendrag där rensningar och andra kulturspår kan ha
kulturhistoriska värden och därför bör sparas. Även anläggande av beskuggande kantzoner
(träd och buskar) kan vara olämpligt ur ett kulturmiljövårdande perspektiv, till exempel i
fornlämningsmiljöer och vid madängar. Exemplen visar att avvägningar mellan intressen
behövs, och erfarenheterna visar att det ofta är möjligt att hitta kompromisslösningar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping