Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Faktablad vatten

Länsstyrelsen i Jönköpings län har bidragit till att framställa faktablad kring kulturmiljöer vid vatten.

Vårda vattendragens kulturarv innebär informationsinsatser och vård av intressanta kulturmiljöer vid vatten. I Jönköpings län pågår ett arbete på Färjansö i sjön Vidöstern med ett unikt ängsladulandskap med härkomst i 1700-talet.                        

Vårda vattendragens kulturarv är en spin off på projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning och drivs i regi av Södra Östersjöns vattendistrikt. Projektet är ett treårigt regionalt samarbete och innebär informationsinsatser och vård av intressanta kulturmiljöer och objekt vid sjöar och vattendrag.

Projektet fokuserar på information, föreläsningar, deltagande i vattendragsvandringar och bidrag till skyltningar och praktisk vård. Idag finns inget för ändamålet samlat informationsmaterial om vattendragens kulturhistoriska betydelse, typmiljöer och hur de kan vårdas, brukas och utvecklas.

Insatserna äger rum under en treårsperiod och delas in i tre teman:

  1. Information och rådgivning. Det första årets arbete (2013) innebär att framställa en för distriktet gemensam informationsbroschyr kring sjöar och vattendrags kulturhistoriska betydelse. Ett sådant material ska vara till gagn för fastighetsägare, föreningar och kommuner när länsstyrelsens kulturmiljövårdare är ute i olika sammanhang. Ett antal separata tematiska faktablad tas fram för att i detalj ge information och vårdande tips, t ex för en kvarn- eller sågmiljö. Allt material kommer att kunna laddas ned digitalt från länsstyrelsernas hemsidor. Som komplement kommer även en powerpointpresentation tas fram för att få en ökad spridningseffekt av satsningen.
  2. Praktiska vårdåtgärder för sjöar och vattendrags bebyggelse, lämningar och landskap. Under det andra året (2014) fokuseras mer på praktiska åtgärder. En åtgärd kan vara i form av vård, restaurering och skyltning av vattendragens karaktäristiska bebyggelse, lämningar, miljöer och landskap. Detta arbete fortgår och intensifieras även under år 2015. Även bidrag kommer att kunna ges till särskilt intressanta objekt eller som en del i andra pågående projekt. Till hjälp i detta arbete ska finnas länsvisa åtgärdskataloger som grund för prioriteringar. Åtgärdskatalogerna har sin grund i de kunskapsöversikter som togs fram i projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning. Vårdåtgärderna kan utföras på kulturmiljöer som är typiska för ett län och som utgör så kallade ansvarsmiljöer eller som numera är sällsynta.
  3. Samverkan och samordning genom möten och seminarium. Under det tredje året (2015) fortsätter de praktiska åtgärderna, men mot slutet av treårsperioden kommer även ett avslutande seminarium att genomföras. Här kommer erfarenheter och slutsatser diskuteras. Slutligen ska även en gemensam resultatredovisning tas fram.

Ett effektmål är att antalet vårdade och skyltade kulturmiljöer vid vatten ökar, samt en ökad kunskap och ett ökat intresse om de vattenanknutna kulturmiljöerna. Ett ökat tvärsektoriellt samarbete är en önskvärd och nödvändig framgångsfaktor, samt att arbetet tas tillvara inom natur- och vattenvården.

I Jönköpings län har en särskild satsning kring vård och information planerats för Färjansö i sjön Vidöstern som gränsar mot Kronobergs län. På ön finns både höga kultur- och naturvärden att samordna. Kulturvärdena ligger främst i att ön utgör ett bevarat och 'låst' landskap med ett stort antal ängslador. Grunden för ängsbruket kan spåras till 1700-talet. Prioriteten är därför att anordna skyltning på platsen samt att bidra till att en planerad kultur- och naturslinga vårdas, inklusive vårdinsatser invid och av själva ängsladorna i varierad grad. På denna sida kommer löpande information om åtgärdsarbetet att läggas ut.

Aktuella informationsinsatser

Förutom vårdande insatser av bebyggda kulturmiljöer vid vatten, sker även särskilda satsningar. För närvarande är en sådan satsning:
Färjansö i sjön Vidöstern, gränsen till Kronobergs län.

  • Ängsladulandskap i låst kontext
  • Skyltframtagning för vandringsslinga med kulturmiljöbeskrivning
  • Vårdande åtgärder planerade kring ängsladorna
  • Samarbete/integration med Naturavdelningen, Länsstyrelsen Jönköpings län

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping