Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Är ditt område förorenat?

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Det finns idag cirka 5 300 registrerade potentiellt förorenade områden i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade områden i Jönköpings län. Inom Länsstyrelsen är det enheten för förorenade områden och miljödata som jobbar med frågorna. Men förorenade områden lyfts även i andra delar som fysisk planering.

Vår verksamhetsidé bygger på samverkan med stat, kommun samt andra problemägare och aktörer. Vårt arbete innebär bland annat tillsyn och inventering av förorenade områden. Vi arbetar även med administration av statliga bidrag för undersökning och sanering där ansvarig saknas samt med tillsynsvägledning till länets kommuner.

Det finns idag cirka 5 300 registrerade potentiellt förorenade områden i Jönköpings län. De är potentiella och konstaterade källor till föroreningar som sprids i miljön. Vissa har redan idag oacceptabla effekter på miljön, men framförallt är de ett stort framtida hot mot hälsa och miljö. Problemen med förorenade områden har uppmärksammats allt mer de senaste åren och det finns ett stort behov av ökad kunskap. Det är viktigt att veta hur många områden det rör sig om, vilka ämnen, halter och mängder som förekommer samt omfattning av spridning av föroreningar nu och i framtiden. Exempel på förorenade områden är:

  • upplag, deponier och utfyllnader (till exempel av hushållsavfall, industriavfall, bark, slam eller bygg- och rivningsmassor)
  • förorenade markområden (till exempel industritomter, bensinstationer och energianläggningar)
  • förorenade sediment (till exempel fiberbankar utanför pappers- och massaindustri eller sediment som förorenats av annan industri eller dagvatten)

Kontakt