Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2021

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
208
Publikationstyp:
Rapport

Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, som gäller under programperioden 2014-2020 samt för förlängningsåren 2021 och 2022, syftar till att tillsammans med de övriga strukturfonderna bidra till att uppnå målen för EU-2020 strategin: En smart och hållbar tillväxt för alla med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet ska genom stöd och ersättningar stödja landsbygden inklusive fiskerinäringen och stöden ska gå till investeringar som annars inte har möjlighet att genomföras.

Länsstyrelsen har upprättat en handlingsplan som beskriver hur landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet ska genomföras i Jönköpings län under programperioden 2014-2020 och för förlängningsåren 2021 och 2022.

Handlingsplanen är ett styrdokument som bland annat beskriver målen som ska uppnås under programperioden, Jönköpings läns prioriteringar, urvalskriterier, kommunikationsplan samt en beskrivning av hur handlingsplanen har tagits fram. Under våren 2013 fick Länsstyrelsen i regeringsuppdrag att ta fram en SWOT-analys över landsbygden i Jönköpings län inför programperioden. En SWOT-analys innebär en analys av, i detta fall, landsbygdens styrkor (strengths), svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) samt hot (threats).

Kontakt