2021:18 Analys av bostadsmarknaden i Jönköpings län 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild av rapporten 2021:18 Analys av bostadsmarknaden i Jönköpings län 2021

Bostadsbyggandet fortsätter i en relativt hög takt. Antalet färdigställda och påbörjade bostäder har dock minskat jämfört med år 2017 när det var som högst. År 2020 färdigställdes 1 181 bostäder vilket är något färre än föregående år. Samtidigt påbörjades 1 106 bostäder, vilket signalerar att bostadsbyggandet kommer ligga på ungefär samma nivå kommande år. Av de bostäder som färdigställdes år 2020 var den största andelen bostadsrätter följt av hyresrätter och äganderätter. Behovet av bostäder avgörs främst av antalet invånare och antalet hushåll. Under år 2020 ökade antalet hushåll i länet med 1 711 enligt SCB, vilket kan sättas i relation till de cirka 1 180 färdigställda bostäderna.

Trots nybyggnationen rapporterar kommunerna en fortsatt bostadsbrist. Tio av länets kommuner bedömer att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet. Övriga bedömer att det är balans på bostadsmarknaden. Den generella bristen på bostäder innebär en svår bostadssituation även för särskilda grupper såsom ungdomar och nyanlända personer. Nio kommuner bedömer att det är underskott på bostäder för ungdomar. För nyanlända personer som anvisats till länet är situationen svår i flera kommuner men sju kommuner bedömer att det är balans på bostadsmarknaden vilket kan jämföras med sex kommuner förra året.

Coronapandemins långsiktiga effekter på bostadsmarknaden är för tidigt att uttala sig om, men några iakttagelser kan göras. Ett ökat intresse för att bo i villa, med större ytor, trädgård eller uteplats och bättre möjligheter till att ha ett hemmakontor har lyfts på flera håll. En annan fråga som aktualiserats under coronapandemin är trångboddhet och dess konsekvenser när mer tid tillbringas i hemmet. Bland annat barn har påverkats negativt av trångboddhet i förhållande till hälsa, miljö och skolgång.

Medelhyran för en nybyggd lägenhet ligger på 7 100 kr för 2 rum och kök med 2019 års hy-resnivåer. Det är en hög nivå jämfört med genomsnittet för en lägenhet i det befintliga bo-stadsbeståndet. Trenden de senaste åren är dock att hyresnivåerna för nybyggda lägenheter sjunkit något. En förklaring kan vara de hyresbostadsstöd som kan betalas ut vid nybyggnad av hyresbostäder.

Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen med hjälp av riktlinjer som antas varje mandatperiod. Samtliga kommuner i länet har sådana riktlinjer och flera kommuner ska eller har påbörjat arbetet med att uppdatera eller ta fram nya. Tre kommuner har antagit nya riktlinjer under första halvan av 2021. Många kommuner gör också ett stort arbete för att motverka vräkningar. Trots detta genomfördes 47 avhysningar under år 2020. I sju av dessa hushåll var barn berörda. För att kunna arbeta förebyggande har flera olika aktörer såsom kommunens socialförvaltning, hyresvärdar och Kronofogden en viktig roll. Länsstyrelsen ser att en tidig dialog med hyresgäster som har en sen hyresinbetalning, hyresskulder eller riskerar att stå inför en vräkning är centralt för en bra samverkan och ett förebyggande arbete. När barnfamiljer riskeras att vräkas eller står inför en stundande vräkning kan avvägningen mellan att ge barnen den information de har rätt till men samtidigt inte förvärra barnens situation upplevas som svår. Det är en central del i barnets rättigheter att deras bästa ska beaktas i alla ärenden och beslut som berör dem. Att barnkonventionen har blivit lag innebär ett ökat krav för myndigheter som i de här fallen är skyldighetsbärare, att lyssna på barn och att se till att de har förstått den information som vi förmedlar till dem.

Kontakt